Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka náplne pre biologický reaktor na čistenie odpadových vôd komunálnych, priemyselných a poľnohospodárskych.Technológia anaeróbneho vyhnívania ka lu z mestských čistiarní odpadových vôd V tzv. ideálne miešaných reaktoroch spravidla s miešanim vyvinutým kalovým plynom je dobre známa. jej uplatnenie pre vysoko zatažené odpadové vody, najmä s nízkym podielom nerozpustných látok je obtiažne až nemožné preto, že pri vysokom hydraulickom zaťažení danom Ikratšou d-obou zdržania sa metanogénne baktérie z reaktoru vyplavujú. Dlhšie doby zdržania by viedli k stavbe ekonomicky neúnosných nádrží Preto boli vyvinuté reaktory, V ktorých sa koncentrácia metanogénnych baktérií zvyšuje vytvorením kaloveho mraku vo vznose a fluidnou filtráciou sa zabraňuje ich úniku. jedným z takéhoto typu reaktorov je tzv. anaeróbny reaktor s kalovým mrakom a vzostupným tokom, známy z anglosasikej praxe. jeho nevýhodou je pomerne komplikovaný spôsob oddeľovania vytvorených bubliniek plynu od vločiek a nutnost presne udržiavať hydraulické pomery v reaktore. Funkčné ekvivalentné sú reaktory, vktorých sa metanogénne baktérie fixujú na nosič, čím sa zabraňuje ich vyplavovaniu. Ako nosičrsa osvedčili najmä náplne z rôznych plastov s veľkým povrchom, ale tieto sú pomerne drahé a adhezia batérií na hladký nemodifikovaný povrch je spravidla slabá. Tiež sa osvedčili porézne vypaľované silikátové materiály, ale žiaden známy tehlový prefabrikát nespĺňa špecifické požiadavky,kladené na náplň reaktora.Nevýhody popísaného stavu do značnej miery odstraňuje náplň pre biologický reaktor na čistenie odpadových vôd pozostávajúca z najmenej jednej tvarovky, p-odla vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že tvarovka má celkový tvar hranola alebo kosáho hranola a je opatrená otvormi a/alebo žliabkami rovnobežnými s pozdlžnou osou tvarovky. Plocha otvorov a/alebo žliabkov k ploche čela tvarovky je vo vzájomnom pomere od 11,5 do 15. Steny tvarovky,otvorov a žliabkov sú s výhodou -opatrené vrúbkovaním rovnobežným s pozdĺžnou osou tvarovky.je výhodné, alk čelo tvarovky, ktorá má tvar kosého hranola, zviera s pozdlžnou osou tvarovky ostrý uhol A do 15 °.je tiež výhodné, ak sú dve susediace, alebo náprotivné steny tvarovky plné a dve opatreně žliabkami.V prípade, že je tvaroviek viac, sú uložené tak, že ich otvory, resp. žlíabky tvoria V reakto-re pozdĺžne dutiny.Príklady prevedenia náplne podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch. Prvé tri obrázky sú kreslené v axonometrickom pohľade, kde na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia prvku náplne, na obr. 2 iný priklad a na obr. 3 detail Vrubkovanie. Obr. 3 V reze demonštruje Ikombináciu dvoch prvkov ďalšieho typu a obr. 5 ukazuje schematicky pôdorys kladenia jednotlivých prvkov.Na obr. 1 je nakreslená tvarovka 1, tvorená hranolom, opatrená deviatimi otvormi 2 štvorcovéhvo prierezu, rovnobežnými s pozdlžnou osou tvarovky 1. Vrubkovanie 4 na stenách tvarovky 1 i otvorov 2 je znázornené šrafova-ním.Obr. 2 znázorňuje len jedno čelo 6 tvarovky 1, ktorá je v tomto prípade opatrená nielen otvormi 2, ale tiež žliabkami 3 v počte päť na dvoch susedných stenách 5.Na obr. 3 je rozkreslený detail Vrubkovania 4, rovnobežného s pozdlžnou osou tvarovky 1.Na obr. 4 je demonštrovaný iný priklad prvku náplne v reze A-A, kde sú usporiadané dve tvarovky 1 v tvare kosého hranola, u ktorých ich pozdĺžna osa zviera so zvislicou ostrý uhol A. Na reze tvarovky 1 sú zrejmé tri otvory 2.Obr. 5 schematicky znázorňuje v pôdoryse klad štyroch tvaroviek 1. Každá je opatrená deviatimi otvormi 2 a siedmimi žlíabkami 3, pričom tvarovky 1 sú orientované tak, že plná stena 5 jednej tvarovky 1 je vždy orientovaná ku stene 5 susednej tvarovky 1, opatrenej žliabkami 3.Výhody náplne podľa vynálezu sú v-iaceré, prvá spočíva v tom, že náplň je lacná. Tvarovky z tehloviny sú spôsobilá k hromadnej výrobe. Na veľkom poréznom povrchu sa metanogénne baktérie pevne uchytia, takže nie sú z realktora vyplavované ani pri vysokých rýchlostiach prúdenia. Prvky náplne možno do reaktora lahko inštalovať bez pojiva.vynález sa uplatní pri cisteni odpadových vôd komunálnych, priemyselných a polnohospodárskych a pri štabilizácii kalov, predovšetkým pri anaeróbnych procesoch.1. Náplň pre biologický reaktor na čistenie odpadových vôd, pozostávajúci z najmenej jednej tvarovkyz vypalovaného silikátu, vyznalčenä tým, že tvarovka 1 má celkový tvar hranola alebo kosého hranola a je opatrená otvormi 2 a/alebo» žlíabkami 3 rovnobežnými s pozdlžnou osou tvarovky 1, pričom plocha otvorov 2 a/alebo žliabkov 3 k ploche čela B tvanovky 1 je vo vzájomnom pomere od 1 1,5 do 1 z 5,a steny 5 tvanonvky 1, otvorov 2 a žliabkov 3 sú s výhod-ou opatrené vrüb kovaním 4 rovnobežnym s pozdĺžnou osou tvarovky 1, pričom ak je tvaroviek 1 viac, sú uložené tak, že ich otvory 2 tvoria v reakto-re pozdĺžne dutiny.z. Náplň podľa bodu 1 vyznačená tým, že čelo 6 tvarovky 1 s celkowm tvarom kosého hranola zviera s pozd žnou osou tvarovky 1 ostrý uhol A do 15 °.3. Náplň podľa bodu 1, vyznačená tým, že dve susedlace, alebo nápr-otivné steny 5 tvar-ovky 1 sú plné a dve opatrené žliab~ kami 33.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/10

Značky: reaktor, biologicky, náplň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244999-napln-pre-biologicky-reaktor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náplň pre biologický reaktor</a>

Podobne patenty