Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka hydrodynamického indikátora naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob, najmä nádob podrobovaných tlakovým súškam vo výrobnom procese, pozostávajüceho z rúrkového telesa, opatreného na jeho hornom konci vstupným otvorom a na dolnom konci aspoň jedným výstupným otvorom.Podľa známeho stavu techniky je možné vytvoriť taký indikátor naplnenosti a vypräzdnenosti uzavretých nádob, u ktorého Výstupný otvor jeho rúrkového- telesa vyúsťuje do pomocnej nádrže s plavákovým spínače-m, či presostàtom a pod., Iktorý indikuje naplnenost a vyprázdnenost pomocnej nádrže. Nevýhodou takéhoto zariadenia je časové oneskorenie okamihu signalizácie, pretože po naplnení uzavretej nádoby treba naplniť aj pomocnú nádrž s voľnou hladinou. Oneskorenie signálu sa prejaví takisto aj privyprázdneni nádoby. Pritom pomocné nádrž predstavuje zariadenie navyše, ktoré si vyžaduje určitý priestor v rámci V-odného cirkulačného systému, vktorom je indikátor použitý. Použitie jednoduchých, hydrostatických hladinomerov nieje vo výrobnom procese vhodné, pretože tieto by sa museli montovat a demontovat u každého kusa uzavretej tlakovej nádoby zvlášť,pričom tlaková nádoba sa v priebehu tlakových skúšok vychyľuje z vertikálnej polohy, až do obrátenej.Uvedené nevýhody odstraňuje hydrodynamiclký indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vstupný otvor rúrkového telesa indikátora je pod hornou zátkou a aspoň jeden Výstupný otvor je nad dolnou zátkou, ktorá má na svojom dne aspoň jeden další Výstupný otvor, ako aj dorazovú plochu pre dolnú časť piesta,v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo, ktorého horný koniec je vyvedený hornou zátkou, osou valcovej tlačnej pružiny, ako aj vodiacim čapom a je ukotvený do valčeka, pričom valček je opretý o horný koniec vodiaceho čapu, uloženého v krytke pružiny a -opatreného na bolku narážkou pre ovládacie rameno spínače.Výhodou hydrodynamickeho indikátora podľa vynálezu je, že skracuje ~časový interval medzi skutočným naplnením, alebo vyprázdnenim nádoby a ołkamihom vyslania signálu, celé zariadenie je organickou súčasťou recirkulačného ústrojenstva skúšobného kvapalného média, nevyžaduje si nijaké ďalšie priestory a jeho elektrická časť je V značnej výške nad voľnou hladinou hlavnej vodnej nádrže recirkulačného zariadenia a tým aj mimo účinku prípadného vodného rozstreku. Pritom na vytvorenie rúrkového telesa indikátora sa využíva spádová vrainá rúrlka recirkulačného ústrojenstva.Okrem toho je výhodné, keď piest indikátora je vo svojej hornej časti tvorený zúženým valcovým driekom, plynulou krivkouspojeným so strednou valcovou časťou a vo svojej dolnej časti je opatrený obvodovými vertíkálnymi vybraniami, ako aj radiálnymi odvodňovacimi otvormi, spojenými s axiálnym vodiacim otvorom, vyvedenýrn cez strednú valcovú časť a hornú časť piesta,v ktorom je suvne uložený dolný koniec vodiacej rúrky ťahadla, ktorej horný koniec je opevnený v hornej zátke. Tým sa dosiahnu optimálne prietokové pomery a zabráni prúdiacej vode jej preniknutie do hornej časti zariadenia, kde sú elektrické pristroje. Konečne je aj výhodné, ked valcová tlačná pružina je svojim dolným koncom opretá o nastavo-v-acie lôžko, ktoré je na závitovom nadstavci hornej zátky, zatial čo horný koniec tejto pružiny je opretý o pohyblivé lôžko, upevnené na dolnom konci vodiaceho čapu. Tým je možné optimalizovat spínaciu citlivosť indikátora.ľPríklad vyhotovenia indikátora podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový nárysný pohlad na zariadenie, obr. 2 detailný rez v mieste A z obr. 1, obr. 3 detailný rez v mieste B z obr. 1, keď piest je vo funkčnej polohe.Hydrodynamický indikátor pozostáva zo svisleho rúrkového telesa 1 opatreného na jeho hornom konci jedným horizontálnym vstupným otvorom 2 a na dolnom lkonci štyrmi horizontálnymi výstupnými otvormi 3, clonenými proti rozstreku chráničom 4. Vstupný otvor 2 je usporiadaný pod hornou zátkou 5 a výstupné otvory- 3 kruhového prierezu sú nad dolnou zátkou B, ktorá má na svojom dne dva ďalšie výstupné otvory v podobe bočných zárezov. Na vnútornej strane dna dolnej zátky B je dorazová plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej hornej časti 19 tvorený zúženým valcovým driekom, prechádzajúcim plynulou krivkou do najširšej strednej valcovej časti 20. Horná časť 19 i stredna časť 20 piesta 1 D majú podobu rotačného telesa, zatial čo v dolnej časti B sú po obvode vytvorené vertikálne vybrania 21, do ktorých vyúsťujú radiálne odvodnova-cie otvory 22. Tieto sú napojené na axiálny vodiaci otvor 23, vyvedený cez strednú valcovü časť 2 D a hornú časť 19 piesta 10. Do vodiaceho otvoru 23 je suvne vložený dolný koniec vodiacej rúrky 24 ťahadla 11. ej horný koniec je upevnený v hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25, ktorý je zavitovým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacejrúrky 24. Takto je vodiace rúrlka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnená aj utesnená. Valcová tlačná pružina 12 je svojim dolným koncom opretá o maticové lôžko 27, ktoré je naskrutkovaně na závitový nadstavec 26 hornej zátky 5 zatiaľ čo horný koniec valcovej tlačnej pružiny 12 je opretý o pohyblivé lôžko 28, pevne naskrutkované na dolný koniec vodiaceho čapu 13. Na krytke 15 pružiny 12 je opevnený držiak 29 spínače 18. Krytka 15 je zároveň opatrená manipulačnými otvormi 30, slúžiace na nastavenie nastavovaného lôžka 27 pružiny 12. KrytJka 15 je upevnená k závitovému nadstavcu 2 Gpomocou troch poistných skrutiek 31. Pri plnení skúšanej nádoby vodou v oka mihu, ked je nádoba naplnené, pretečie zastávajúca voda vstupným otvorom 2 do rúrkového telesa 1 indikátora, pričom presunie piest lil, ktorý až dovtedy bol pružinou 12 tlačený do hornej polohy na dorazovú plochu 8 dolnej zátky li. Takto sa mecha nicky prenesie pohyb piesta ll na spínač 18, ktorý vydá signál, že nádoba je naplnená, pričom riadiace ústrojenstvo dá príkaz na zastavenie ďalšieho vytekania vody z nádoby. Pri zastavení výtoku vody sa piest 10 pozvolným pohybom vráti do jeho hornej východiskovej polohy. V druhom cyłkle, pri vyprázdňovani nádoby, ktoré sa -deje pomocou tlakovéhou vzduchu, príde piest spočiatku znovu do dolnej polohy, v ktorej zotrvá dovtedy, -dokial výstupnými otvormi 3 preteká voda. Akonáhle sa skúšaná nádoba vyprázdni a voda vytečie aj z. rürkového telesa 1, začne výstupnými otvormi 3 prúdiť vzduch, pričom sa piest vráti do jeho hornej východiskovej polohy a mikrospínač 18 vyšle signál, že nádoba je prázdna. Vo východiskovej polohe prekrýva piest 10 výstupné otvory 3 len asi do dvoch tretín ich prierezu, čím umožní prvotné pretekanie média.1. Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob, najmä nádob podrobovaných tlaJkovým skúškam vo výrobnom procese, pozostávajúci z rúrkového telesa, opatreného na jeho hornom konci vstupným otvorom a na dolnom konci aspoň jedným výstupným otvorom, vyznačujúci sa tým, že vstupný otvor 2 je usporiadaný pod hornou zátkou 5 a aspoň jeden Výstupný otvor 3 je usporiadaný nad dolnou zátkou 6, ktorá má na svojom dne aspoň jeden ďalší Výstupný otvor 7,ako aj dorazovú plochu 8 pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené tahadlo 11, ktorého horný koniec je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14,v ktorom je ukotvený, pričom valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho- čapu 13 suvne uloženého v krytlke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 16 pre ovládacie rameno 17 spínača2. Hydrodynamický indikátor podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že piest 10 je vo svojej hornej časti 19 tvorený zúženým valcovým driekom, plynulou krivkou spojeným so strednou valcovou časťou 20 a vo svojej dolnej časti 9 je opatrený obvodovými vertikálnymi vybraniami 21, ako aj radiálnymi odvodňovacĺmi otvormi 22,Spojenými s axiálnym vodiacim otvorom 23 vyvedeným cez strednú valcovú časť 20 a hornú část 19 piesta 10, v ktorom je suvne uložený dolný koniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11, ktorej horný koniec je upevnený v hornej zátke 51.3. Hydrodynamický indikátor podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že valcová tlačná pružina 12 je svojim dolným konco-m opretá o nastavovacie lôžiko 27, ktoré je na závitovom nadstavci 26 hornej zátky 5, zatial č-o horný koniec valcovej tlačnej pružiny 12 je opretý o pohyblivé lôžko 28, upevnené na dolnom konci vodiaceho čapu. × 13.

MPK / Značky

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: indikátor, uzavretých, naplnenosti, vyprázdnenosti, hydrodynamický, nádob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244984-hydrodynamicky-indikator-naplnenosti-a-vyprazdnenosti-uzavretych-nadob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob</a>

Podobne patenty