Vstupno-výstupné dopravné zariadenie, najmä pre automatické výrobné systémy

Číslo patentu: 244983

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lebediv Valentin Nikolajevie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka vstupno-v-ýstupného dopravného zariadenia, najmä pre automatické výrobné systémy, pozostávajúceho z koľajnicovej dráhy obslužného vozíka, ku kto» rej sú z obidvoch strán svojimi čelami kolmo pripojené poháňané valčekové trate, opatrené čelnými blokovacími zarážkami, zatiaľ čo ohslužný vozík s priečnou valčekovou plošinou je opatrený bočnými blokovacími zarážkami.Podľa známeho stavu techniky bývajú blokovanie zarážky, ktoré vylučujú haváriu v prípade zadania chybného príkazu k činnosti obslužného vozíka, či valčekových trati vybavené pneumatickým, hydraulickým alebo elektrickým motorom. Ich činnosť musi byť zvonku riadená a kontrolo- vaná. K tomu sú potrebné príslušné vo-diče, rozvody a energetické zdroje. Tým sa zvyšuje náročnosť na výrobu, obsluhu, aj údržbu zariadenia.Uvedené nevýhody odstraňuje vstupne-výstupné dopravné zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že čelné blokovacie zarážky na velčekových tratiach, ako aj bočné blokovanie zarážky na obslužnom vozíku sú vyhotovené ako zvislé kyvadlové páky, ktorých horné ramená sú v kludovej polohe vysunuté nad úroveň-valčekov jednotlivých valčekových tratí, či valčekovej plošiny obslužného vozíka a. ktorých dolné ramená sú opatrené závažiami pričom závažia čelných blokovacich zarážok sú aspoň čiastočne vysunuté do štrbiny medzi čelami valčekových tratí a bokmi obslužného vozíka a proti týmto závažiam sú do štrbiny vysunuté vodorovné výstupky pohyblivých narážok upevnených na bokoch obslužného vozíka a závažia bočných blokovacích zarážok obslnžného vozíka sú orientované proti pevným narážkam, usporiadaným na aspoň jednej strane koľajnicovej dráhy tohoto obslužného vozíka.Výhodou vstupno-výstupného dopravného zariadenia podľa vynálezu je, že na zabezpečenie funkcie blokovanie nežiadúceho vybehnutia bremena-palety po valčekoch mimo určenej polohy, ako aj na samočinné Odblokovanie pri vstupe palety do automatického výrobného systému a výstupe z neho postačujú mechanické prostriedky ovládané pohybovou energiou obslužného vozíka, a to aj v prípade, keď príslušná valčeková trat obdrží chybny príkaz k činností.Príklad vyhotovenia vstupno-výstupného zariadenia je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový pôdorysný pohlad na zariadenie, obr. 2 nárysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohlad na zariadenie, obr. 4 bočný pohľad na vozík s jeho koľajnicovou dráhou, obr. 5 rez vozíka v rovine A-A z obr. 4, obr. B čelný pohlad v smere P z obr. 1 na valčekovú trat, obr. 7 bočný pohľad na valčekovú trat z obr. 6, obr. B detailný pohľad na vychýlenú bočnú blokovaciu zarážku vozíka a obr.9 detailný pohlad na v-ychýlenú čelnú blokoviaciu zarážku valčekovej trate.Vstupno-výstupné dopravné zariadenie,určené pre automatický výrobný systém, pozostáva z koľajnicovej dráhy 1, na ktorej je cbslužný vozik 2, pohybu-júci sa V oboch smeroch pozdĺž dráhy 1 a ktorého poháňaná priečna valčeková plošina umožňuje presúvanie bremena v oboch smeroch kolmých na kolajnicovú dráhu 1. Koľajnice tejto dráhy 1 sú pripevnené k čelam 3 šiestich odstavných valčekových tratí 4, jednej vstupnej valčekovej trate 2 D a jednej výstupnej valčekovej trate 21. Odstavné valčekové trate 4 sú vedené k jednotlivým nakladacím, vykladacím, skladovacĺm a pod. pracoviskám a môžu prepravovat bremeno jedným, druhým, prípadne obidvomi smermi. Môžu byt aj lubovoľnú dobu v Ikľudovom stave. Predstavujú východiskové alebo koncové miesta dopravy bremena na tomto zariadení, zatial čo vstupná valčeková trat 2 U a výstupné valčeková trat 21 slúžia ako prepojovacie prostriedky tohoto dopravného» zariadenia s príslušným automatickým výrobným systémom a umožňujú bremenu priechod smerom von alebo dovnútra dopravného zariadenia. Všetky valčekové trate 4, 2 U, 21 sú na ich čelách 3, t. j. na ich prilahlých miestach ku koľajnicovej dráhe 1 opatrené čelnými blokovacimi zarážkami 5, ktoré zabraňujú prípadnému nežiadúcemu vysunutiu bremena do koľajnicovej dráhy 1. Obslužný vozík 2 je na svojich boko-ch 6 opatrený bočnými blokovacími zarážkami 7, obdobnej Ikonštrukcie ako sú čelné blokovacie zarážky 5. Obidva druhy blokovacích zarážok 5, 7 sú v-yhotovené ako zvislé kyvadlové páky, výkyvne uložené na čapoch 8. Horné ramena týchto zarážko 5, 7 v kľuclovej, t. j. zvislej polohe vyčnievajú nad úroveň 9 valčekov jednotlivých valčekových tratí 4 ,20, 21 či valčekovej plošiny obslužného vozíka 2. Dolné ramená blokova-cích zarážok 5, 7 sú opatrené závažiami 1 D, 11. Pritom závažia 1 U čelných blokovacích zarážok 5 na stupe do jednotlivýchvalčekových tratí 4 sú častou ich kotúče vysunuté do štrbiny 12 vytvorenej medzi čelami 3 valčekových tratí 4 a bokmi B obslužného vozíka 2. Proti týmto záva.žiam 10 sú do štrbiny 12 vysunuté vodorovné výstupky 14 pohyblivých narážok 13, upevnených na bokoch 6 obslužného vozíka 2. Závažia 11 bočných blokovacich zarážok 7 na obslužnom vozíku 2 sú orientované proti pevným narážkam 15 usporiadaným na jednejstrane kolajnicovej dráhy 1. Uvedené závažia 11 na jednom i druhom boku 6 vozíka 2 sú navzájom spojené obkročnou spojovacou tyčou 153, ktorá obchádza hnacie ústrojenstvo 17 obslužného vozíka 2 i jeho valčekov. Všetky odstavené valčelkové trate 4 sú na ich koncoch opatrené pevnými naräžkami 22.Zariadenie podla vynálezu pracuje tak, 244933že pri prechode obslužného vozíka 2 okolo každej valčekovej trate 4, 21, 21 sa príslušné blokovacie zarážky 5, 7 v mieste prechodu krátkodobo vychýlia a na adrese, na ktorej sa vozik 2 zastaví, zostanú počas je~ ho prestoja vychýlené. Tým sa uvoľní priechod pre paletu 18, ktorá sa môže z vozíka 2 presunúť na niektorú z odstavných valčekových tratí 4, alebo z nej naspäť na vozík 2. TaJkisto sa paleta 18 môže presunúť z vozíka 2 na jednosmernú vstupnú valčekovú trat 21, z ktorej vstupuje do automatického výrobného systému, alebo z neho vystupuje cez tiež jednosmernú výstupnú valčekovú trat 21. Celý proces blokovanie a odblokovania možností prechodu palety 18 sa deje samočinne, na základe lokálnych impulzov mechanickými prostriedkami bez vonkaj šieho riadiaceho signálu s využitím pohybovej energie vozíka 2, teda bez potreby prídavného energetického zdr-oja. Prívod prúdu Ik voziku 2 je vytvorený cez pohyblivý vodič 19. Chod zariadenia môže byt ovládaný ručne alebo automaticky, cez automatické riadiace ústrojenstvo výrobného systému.Vstupno-výstupne dopravné zariadenie podľa vynálezu možno využiť nielen pre automatické výrobné systémy, ale napríklad aj pre montážne, vychy-stávacie, baliace, expedivčné a iné pracoviská. Určitou malou nevýhodou zariadenia je jeho lokálna krátkodobä neúčinnost v okamihoch prechodu vozíka 2 jednotlivými adresami, na ktorých sa nezastavuje. Výbeh palety 18 v týchto okamihoch je však nepravdepodobný.Vstupno-výstupnê dopravné zariadenie,najmä pre automatické výrobné systémy, po zostávajúce z koľajnicovej drahy obslužného vozíka, ku ktorej sú z obidvoch strán svojimi čelami kolmo pripojené poháňané valčelkové trate opatrené čelnými blokova~ cimi zarážkamt zatial čo obslužný vozík s priečnou valčekovou plošinou je opatrený bočnými blokovacimi zarážkami, vyznačujúce sa tým, že blokovacie zarážky 5,7 sú vyhotovené ak-o zvislé kyvadlové páky, ktorých horné ramená sú v kludovej polohe vysunuté nad úroveň 9 valčekov 9 jednotlivých valčekových tratí 4, 20,21, či valčekovej plošiny obslužného vozí ka 2 a ktorých dolné ramená sú opatrené závažiami 10, 11, pričom závažia 10 čelných blokovacích zaräžok 5 sú aspoň čiastočne vysunuté do štrbtny 112 medzi čelami 3 valčetkových tratí 4, 20, 21 s bokmi B obslužného vozíka 2 a proti týmto závažiam 10 sú do štrbiny 132 vysunuté vodorovné výstupky 14 pohyblivých narážok 13, upevnených na bokoch 6 obslužného vozika 2, a závažia 11 bočných blokovacích zarážok 7 sú orientované proti pevným narážkam 15, usporiadaným aspoň na jednej strane koľajnicovej dráhy 1 -obslužného vozíka 2.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/22

Značky: najmä, systémy, automatické, výrobné, dopravné, zariadenie, vstupno-výstupné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244983-vstupno-vystupne-dopravne-zariadenie-najma-pre-automaticke-vyrobne-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupno-výstupné dopravné zariadenie, najmä pre automatické výrobné systémy</a>

Podobne patenty