Držiak vodiaceho očka pre osový odvin nite z predlohového návinu

Číslo patentu: 244965

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mertvjaeenko Petr Ksenofontovie, Goljak Leontij Anisimovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka držiaka vodiaceho očka pre oso-vý odvin nite z pred-lohového návinu,zahrňujúceho ramlenk-0 vodiaceho očka otočné na čape pevne uloženom na základovej doske.Doteraz známe riešenia využívajú otočné uloženieramienka vodiaceho očka so zaistením pracovnej polohy, pričom odklopenie ramienka do obslužnej polohy umožňuje manipuláciu s predlohovým návinom. V prípade zablokovania odvinu .nite na predlohovom návine dôjde zvýšením sily v niti k ej pretrhu, kontrolovanému na zosúkovacom stroji o-bvyklými prostriedkami. Nevýhody týchto riešení sa prejavujú pri spracovaní. vysokopevných nití najmä pri vysokých rýchlostiach dodávky na zosúkavacích strojoch, kedy velké sily a dynamický ráz pri zablokovanl nite ,na predlohovom návine kladú zvýšené požiadavky na dimenzovanie všetkých prvkov vedenia nite a upevnenie predlohovej cievky v mieste jej uloženia. U cievočnic na korune stroja sa môžu ďalej vyskytnúť požiadavky na dodatočné bezpečnostné opatrenia V súvislosti s padaním predlohových návinov.Iné známe riešenie využíva pre k-ontrolu prepätia nite pri odvine samostatný mechanizmgwsvpłsqwsiloyvzýní snímačom, umiestnený v dráhe odvíjanej nite. Nevýhodou tohto riešenia je predovšetkým zvýšenie počtu vodiacich miest v dráhe odvíjanej nite, ktoré zvyšujú požiadavky na obsluhu a údržbu.Nevýhody známych riešení odstraňuje držiak vodíaceho ~očka pre osový odvin nite z predlohového návinu, zahrňujúci ramienko vodiaceho očka otočné na čape, pevne uloženom na základovej doske, ktorého podstata spočíva v tom, že na čape je súčasne otočné uložené pomocné ramienko, ktorého otáčanie je obmedzené z jednej strany pevným dorazom a z druhej strany elektrickým kontaktom, pripevneným na základovej doske, a ktoré je pritláčané na pevný doraz pružinou, vedenou na skrutke s nastavovacou maticou, pričom sa o zub, vytvorený na pomocnom ramienku, opiera ramienko» vodiaceho očka. Podstatou vynálezu ďalej je to, že ramienko vodiaceho očka je na čape uložené s radiálnou vôlou medzi dvomi pružnými podiožkami.Výhodou držiaku vodiaceho očka podľa vynálezuje spoľahlivá kontrola vzniku prepätla u odvijaných vysokopevných, najmä sklenených a syntetických niti bez zvýšenia počtu vodiacich miest nite.Ďalšie výhody držiaka vodiaceho očka -podla vynálezu vyplývajú z nasledujúceho popisu príkiadného vyhotovenia, ktoré je schematicky znázornená na priložených obrázkoch, kde značíobr. 1 čelný pohľad na príkladné vyhotovenie držiaka, o-br. 2 pozdĺžny prierez ramienkami príkladného vyhotovenia, obr. 3 pozdlžny prierez pružin-ou príkladného vyhotovenia.Na základ-ovej doske 1 prikiadného vyhotovenia je pevne uložený čap 4, na ktorom sú otočne uložené pomocné ramienko 5 so zubom 7 a ramienko 2 vodiaceho očka 3. otáčanie pomocného ramienka 5 je obmedzené v jednom smere pevným dorazom B,v druhom smere elektrickým kontaktom 8,pripevnenými na základovej doske 1. V prikladnom vyhotovení je elektrický kontakt ll vytvorený jednoducho z dvoch tvarovaných častí z mosadzného plechu, z ktorých jedna je pripevnená na pomocnom ramienku 5 a tým vodivo spojená s kostrou stroja. Druhá čast kontaktu 8 je pripevnená na kocku 9 z elektricky nevodivého materiálu a pomocou vodiča 10 pripojená na ovládacie elektrické napätie. V inom príkladnom vyhotovení je elektrický kontakt vytvorený ako mikrospínač ovládaný pomocným ramienkom 5.P-omocné ramienko 5 je pritláčané k pevněmu dorazu 6 pružinou 11 vedenou na skrutke 12. Skrutka je u prikladného vyhotovenia opretá hrotom v otv-ore uholníka 14 a druhým koncom vedená s veľkou vôľ-ou v otvore vytvorenom v zube 7 pomocného ramienka 5. otáčaním nastavovacej matice 13 na skrutke 12 je možné nastavit predpätie pružiny 11. Pevný doraz i má v príkiadnom vyhotovení osadenie, ktoré zlepšuje vedenie pomocného ramienka 5. Pevný doraz B, kocka 9 a uholník 14 sú v príkladnom vyhotovení pripevnené na zákiadovú do-sku 1 skrutkami 17.Ramienko 2 vodiaceho očka 3 je uložené na čape 4 s radiálnou vôľou medzi -dvomi pružnými podiožkami 15. Pružné podložky 15 sú V prikladnom vyhotovení z mikroporéznej gumy a sú stiahnuté na čape 4 maticou 16.Držiak vodiaceho- očka má v príkladnom vyhotovení neznázornený kryt, ktorý zakrýva celý mechanizmus s výnimkou výrezu pre odkläpanie vodiaceho očka 3.Predlohový návin 18 je uložený tak, že jeho os sa približne zhoduje s osou otvoru vodiaceh-o očka a je kolmá na rovinu zakladovej dosky 1 držiaka. Nit 19 je odvíja.ná z vonkajšieho alebo vnútorného povrchu predl-ohového návinu IB, prechádza otvorom vodiaceho očka 3 a je ďalej vedená v rovine približne rovnobežnej s rovlnou základovej dosky 1 V smere približne kolmom na ramienko vodiaceho očka 2 cez neznazornenú brzdičku na podávanie zariadenie zosúkavacieho stroja. Sila, ktoro-u pôsobí odvíjaná nit 19 na vodiace očko 3, má v tomto uspo-riadaní hlavnú zložku v smere proti pružina 11 a menšiu zložku v smere k základovej doske 1. V normálnom prevadzkovom. režime je ramienko vodiaceho očka 2 malou silou pritláčanê na zub 7 pomocného ramienka 5. V prípade zablokovania odvíjanej nite 19 na návine 18 sa ťahom neznázonneného podávacleho zaria denia sila podstatne zväčší, prekoná pred 244965pätie pružiny 11, pootočí pomocné ramienko 5 a spôsobi zopnutie elektrického kontalktu 8. Od elektrického impulzu je ovládané vypnutie podávania nite.Pri manipulácii s prediohovým návinom 18 sa ramienko 2 vodiaceho očka 3 ťahom ruky obsluhy vyklopí V smere od základovej dosky 1 a v príkladnom vyhotovení sa pootočí do polohy 3 a, vyznačenej na obrázku čiarkovane, čím umožní prístup k predlo hovému návinu. Vyklopenie ramienka vodiaceho očka 2 umožňuje jeho uloženie s radiáinou vôľou na čape 4 a pružné podložky 15. Pri otáičani vo vykl-openej polohe ramienk-o 2 vodiaceho očka 3 obide ostatné diely mechanizmu. V prilkladnom vyhotovení je výška kocky 9 taká, že vedie ramienko 2 vodiaceho očka 3 pri tytáčaní vo vykllopenej polohe.1. Držiak vodiaceho očka pre osový odvin nite z predloho-vého» návinu, zahrňujüci ramienko vodiaceho očka otočné na .čape uloženom pevne na základovej doske, vyzna~ čujúci sa tým, že na čape 4 je súčasne otolčne uložené pomocné ramienko 5, ktorého otáčanie je obmedzené z jednej stra« ny pevným dorazom B a z druhej strany elektrickým kontaktom 8, pripevneným na základovej doske 1, a ktoré je pritlâ čané na pev-ný doraz B pružinou 11 vedenou na skruüke 12 s nastavovacou maticou 13, pričom sa o zub 7, vytvorený na pomocnom ramienku 5, opiera ramien~ ko 2 vodiaceho očka.2. Držiak vodiaceho očka podľa bodu 1,vyznačujúci sa tým, že ramienko 2 vodiaceho očka 3 je uložené na čape 4 s radiálnou völlou medzi dvomi pružnými podložkami 15.

MPK / Značky

MPK: D01H 13/04

Značky: návinů, předlohového, odvin, očka, vodiaceho, držiak, osový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244965-drziak-vodiaceho-ocka-pre-osovy-odvin-nite-z-predlohoveho-navinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak vodiaceho očka pre osový odvin nite z predlohového návinu</a>

Podobne patenty