Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí

Číslo patentu: 244964

Dátum: 15.11.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka poloautomatického zariadenia pre vyslaníe informácie v binárnom kode v- agresívnom prostredí.Doteraz sa odoslanie informácie V binárnom kode prevádza tak, že na stroji alebo v jeho blízkosti je umiestnená l-ilásna skrinka so zásuvkou, do ktorej sa vsúva vidlicakódovacieho konektora, kde odoslanie informácie sa prevádza stlačením tlačítka. Keďže je prostredie vlhké a agresívne,tak sa konektory stanú nespolahlivé.Tieto nevýhody odstraňuje poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že V styku s agresivným prostredím sú len jazýčkové kontakty zatavené v skle a ešte chránené ochranným náterom a permanentné magnety. Ostatné elektrické obvody sú v skrini a chránené ochranným náterom. Nad každým jazýčkovým kontaktom je permanentný magnet, kde vplyvom magnetického poľa bez vsunutého konektora sú jazýčkovê kontakty spojené.Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kode v- agresívnom prostredí vyznačené tým, že jeho výstupy sýápĺriprojeneĺrçez pamäťové obvody na dalšie spracovanie počítačom.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 nakreslený realizovaný kódovací konektor KJL-kvde C 1, -C 2,». až C 12 sú fero-magnetické.plechy V zäsuvke konektora sú umiestnené jazýokové kontakty K 1, K 2,.až R 12, nad ktorými sú permanentné magnety M 1, M 2, až M 12 a medzi nimi je medzera S pre vsunutie kódovacieho konektora KD.Na obr. 2 je nakreslená realizovaná elektric-ká schéma zapojenia bez vsunutého kódovacieho konektora KD.Na obr. 3 je telesné usporiadanie a konštrukčné vytvorenie poloautomatického zariadenia pre vyslanie informácie v binárnom kóde.Podľa obr. 1 pri vsunutom kódovacom Ikonektore KD do medzery S zásuvky, je príslušná skupina jazýčkových kontaktov rozpojená podľa toho, ktoré plechy C 1, C 2, až C 12 sú natkódovaoom konektore KD, ale vždy sú .rozpojeně kontakty K 1, K 1. lebo na každom kódovacom konektora KD sú plechy C 1, C 12. Pre zabránenie vyslania nesprávnej informácie pri opačne vloženom kódovacom konelktore KD, sú umiestnené na jeho okrajoch plechy C 1, C 12.Podla obr. 2 je tlačítko začiatku položky ZP spojené s napätím UB a jeho výstup je spojený cez derivačný člen R 1, C 1, odpor R 2 s mriežkou tyristora Tu. Anóda tyrtstora Tu je cez odpor R 3, luminiscenčnú diódu D 1 a rozpojovací kontakt tlačítka KP spojene s napätím ,U. V katóde tyristora Tyj je pripojený kondenzátor C 2, odpor R 4 s paralelne Spojenými kontaktami K 1, (12 s napä tím Ug. Odpor R 4 je súčasne zapojený do, bázi tranzistora T 2. Kolektor tranzistora Tz je cez odpor R 7 pripojený na napájacie napätie UB a jednako cez odpor Re s bázou tranzistora T 1. Emitor tranzistora T 2 je spojený s bázou tranzistora T 3. V k-olektorovom obvode tranzistora Ta sú pripojené kontakty K 2, K 3,až K 11. Emitor tranzistora T 5 a kolektor tranzistora T 1 sú spojené s napätím -UB. Anóda tyristo-ra Tyl je spojená s emitorom tranzistora T 1. Medzi emitorom a bázou tranzistora T 1 je odpor R 5.Podla obr. 2 stlačením tlačítka začiatku položky ZP sa privedie derivovaný impulz cez odpor R 1, C 1, R 3 do mriežky tyristora Tyj. Tyristor Tyj sa stane vodivý a kondenzátor C 2 sa nabije na kladný potenciál úbytkom prúdu na odpore R 4 pri paralelne spojených kontaktoch K 1, R 12 s napätím ~U. Dioda D 1 signalizuje, že tyristor Tyl je otv-orený. Pri zasunutom kódovacom konektora KD sú rozpojene kontakty K 1, K 1 a náboj kondenzátora C 2 sa vybije do bázy tranzistora T 2. Tranzistor T 2 sa otvorí a tiež tranzistor Ta a cez skupinu kontaktov K 2, Ka, až K 12 sa vyšle informácie v binárnom Ikóde do pamäťových obvodov. otvorením tranzistora T 2 sa otvorí a tranzistor T 1, ktorý na krátky čas privedie záporný impulz na anódu tyristora Tyl oproti katóde, potom tyristor vypne a luminiscenčna dióda D 1 prestane signalizovat.Na obr. 3 je prvý výstup obvodu Z začiatku odoslania informácie s výstupným signálom začiatku položky ZPO a jeho dru~ hý vstup je spojený so vstu-pom ovládacieho obvodu O, kde jeho prvý vstup je spojený s kontaktami K 2 až K 1, druhý výstup je spojený so vstupe-m vypínacieho obvodu V,ktorého výstup je spojený s druhým vstupom obvodu Z začiatku odoslané informácie, pričom tretl vstup obvodu z je spoje~ ný s tlačítkom začiatku položky ZP a výstup tlačítka koniec položky KP je spojený so štvrtým vstupom obvodu Z.Poloautomatícké zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí vyznačené tým, že pod permanentnými magnetami M 1, M 21,až MN sú umiestnené kontakty (K 1), K 2 až(KN), kde medzi koniaktami ~K 1, K 2 až KN a permanentnými magnetami (M 1),M 2 až MN je medzera S pre kódovaci konektor KD-J, kde výstup kontak~t~ov K 1, K 2 až KN je spojený s jedným vstupom obvodu Z pre začiatok odoslania informácie, ktorého prvý výstup obsahuje Výstupný signál začiatok položky.ZPO a druhý výstup je spojený so vstu pom ovládacíeho obvodu 0, kde prv-ý výstup ovládacieho obvodu O je spojený s kontaktami Kz, Kaaž K 1, súčasne druhý výstup ovlädacteho obvodu O je spojený so vstupom vyipínacieho obvodu V 1, kde výstup obvodu V je spojený s druhým vstupom obvodu (Z) začiatku odoslania informácie, pričom tretí vstup obvodu Z začiatku odoslania informácie je spojený s tlačítkom začiatku položky ZP, a výstup tlačítka koniec položky KP je spojený so štvrtým vstupom obvodu Z pre začiatok odoslania informácie.

MPK / Značky

MPK: G08C 19/02

Značky: vyslanie, prostředí, kóde, informácie, agresívnom, binárnom, poloautomatické, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244964-poloautomaticke-zariadenie-pre-vyslanie-informacie-v-binarnom-kode-v-agresivnom-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí</a>

Podobne patenty