Ořezávací zařízení pro řepu

Číslo patentu: 244455

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martinka Pavol, Zoo Vincent

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týka ořezávacího zařízení pro řepu.Dosavadní ořezávací zařízení, at jiz vybavená aktivním nebo pasívním bmatsčem, jsou převáänou vätlinou nevhodná pro sběr ekrojků. Pouze málo ořezevacích zařízení je pro tento účel konstruovdno, přičemž prakticky väechru vykazují závažné nevýhody a nedostat W.Oříznute skrojky jsou obvykle dopravovány samostatne anebo s proudem ořezanćho chrdstu. Při samostatné doprave jsou nepř. nepíchnuty nebo jinak ulpilé na bmataoím nebo jiném vynášecím ústrojí, pak odebírňąy a předávány bud na obežná dopravník, anebo dáleDostávají-li se do proudu předřezanáho chrástu, jsou tam dopraveny metačem poupředĺchozím odebrání od vynáeecího ústrojí anebo po odrazu oříznutáho skrojku od pasívního nebo aktivního odrazového prvku.Väechne tato zařízení jsou obvykle příliš komplikovaná a obsahují značné množství jednotlivých pracovních prvků, čím vzrůstá jejich hmotnost a zastavbové rozměry. Kehledě na značnou materiálovou, výrobní a často i energetickou naročnost. těchto zařízení,je závažná i otázke jejich funkce, která není dokonalá.Počrně značné množství na sebe nsvazujících prvků vyžaduje bezpodmínečnä dokonale vyřešenou konstrukcí a nařízení, coz přináší značná problémy a v praxi se prejavuje bud v najlepším případě sníäanou kvalitou práce, anebo äpatnou funkcí zařízení, často ee značwm podílem nesebraných ekrojků anebo epetně oříznutých ropných bulev.Ořezávací zařízení pro řepu podla vynálezu je konstrukčně jednoduchá, hmotnostně a nateriálovä Mně náročné než dôeavadní zařízení a je schopne dosáhnout vysoké kvality práce jak při ořezávání bulev, tak i při eběru a doprave ekrojků, přičemž tato funkce je zde zajistována vlastně přímo ořezávacím zařízením samotným.Tím je dosaženo navíc i vysoke provozní spolehlivoeti a nízká poruchovosti i při přejezdu terénních nerovností anebo vykvstlých řep, která kladou jiným ořezávačům velký ĺ odpor v řezu a způsobují poruchy v práci. VTěchto výhod je doealeno zejména uspořádání a použitím cepovéhoořezávače. Celý mechanizmus přitom nevyžaduje nijak náročné seřízování. Zařízení podle vyndlezu je výhodná tedy jak z výrobní, tak i z provozní stránky.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je echematicłq znázornän na připójených výkreeech, kde obr. 1 znázorňuje ořezávací zařízení v bokorysu, obr. 2 je půdorysem z obr. I bez usměrñovacího krytu a obr. 3 představuje celkový bokorysąý pohled na zařízení, zabezpečující předřezání chrástu, ořezaní skrojků a sběr ořezaneho materiálu.Na rámu L je nakloubeno kyvné nosné rameno g, opatřená hnacím pohonom j. K němu je pŕipojen ořezavací metač i ekrojkd, opatřený cepovymi ořezúvacími nołi i, s výhodou uspořádangými bud v řadách vedle sebe, anebo i jinak, např. do jedné nebo více üroubovíc (nez nazorněno) .Na kyvnám noenem rameni 3 je ucrwcen jedne anebo s výhodou více předních paeivníoh hmatačů á, stavitelných např. pomocí staväcí drdłky 1 na míru g nad rovinu řezu řepnćPředních pasívních łxmatačů á, uspořádaných vřúdku řepných bulev Q, nula být tolik,kolik je cepových ořezdvecích nočd 2 v řadě, není to vlek podmínkou. Ke wvnílu Ioanćluraleni a je dále připojen zadní vodicí hmota 2, uspořádaný pod oŕezlvacím metačem ia v půdorysnćm průměru vo smeru jízdy z o míru j na oeou jeho hřídele m. K rámu 1 je vedle řádku řepných bulev g uchycen omezovecí dorazový plaz L 1, stavitelný pomocí stevěcího doralu Ľ.Oŕezávací meteč 1 je míetěn pod ueměrňovecím krytem u, přičemž a výhodou je k zadnímu vodicímu łnataći 2 připojen neváděcí kryt 4,4, zeeahující pod uaměrñovací kryt u. Před ořeztvacím metačem 1 může být upraven jeltä ořozúvač 12 chráetu, s výhodou cepový a uopořúdený pod usměrnovecím krytem n.Pod tímto je te uloien svodný Bnekový dopravník |§, nad nimž jsou uepořâdám přední evodąý eklusa zadní evodný ekluz m ořezaného meteného materiálu. Souoee aevodným lnekovým doprnvníkem L 6 je pak uspoŕádán dopravní metač 12, na něj nevazuje dopravní potrubí 33.Orezdvecí zařízení podle vyndlezu pracuje takto .Pokud je, zejména při hustším chraetu, poułit ořezàvač chráetu jj, předřezivi a dělí při jízdě strojem směrem 2 chrást,řepných bulev Q a dopravuje jej pri v 6 rotaci emčrem A vznůru ve smeru a. kde má na přední vodný ekluz ,L 1 a padi do vodného änekověho dopravníku ü.Ořeeávací metač 4 je veden v ŕádku řepných lmlev § předními pasívními hmateči g tak,aby byla eeříznuta správne míra g hlavy ropné bulvy ą. Aby nedocházelo k záberu ořezávacího metače i do země, a tím ke anečiätování eklízeného ořezeného materiálu, je v meziřádku uepoŕtdan omezovací dorezový plaz LL, opírající se o zem a nastaveny pomocí stavěcího dorazu 13.Ořezávecí metač g ořezává hlavy řepných bulev à p při řezu je počátku veden, jak již bylo řečeno, předními paeívními hmetači á, pohybujícími se po hlavách neoŕezaných v ropných bulev g a v další konečná fízi řezu pak zadním vodicím hmatačem 2. pohyhujícím ee po eeříznutě plole ŕepně bulvy g.Dälenć části skrojku jeou eoučeně i ořezávárw metámv cepovými ořezávacími noži i oI-ezávacího metaěe g, rotujícími směrem g, vzhůru ve eměru 2 k zadnímu svodnému ekluzu m,ne nějä narazí e vodnou do stredného lnekoveho dopravníku m.Jím je ořezuný materiál dopraven do dopravního metäće 12 a ten jej dopraví dopravním potrubí 39, na urěenťmíeto. a tenpolečně e již pŕedI-ezaxąým chráetem, je-li předřezávání poułlto.Ořeslvací zařízení pro ŕepu podle vyvnálesu tyto nevýhody a nedostatky odstraňuje. Jeho podstate spočíva v tom, že před ořezevacím metaěem e cepovými ořezávacími noži je uspoMdćn elespořrjoden pesívní metal a za ním alespoň jeden zadní vodlcí hmatač, přičemž po straně pasívního hmatače a/nebo ořeaávacího metače je uspořadán omezovací dorazový plaz.I. Ořezâvecí zařízení pro tepu, opatŕené kyvným nosným ramenem s pasívním hmatačem a ořellvacím metačol Ikrojků I cepovými ořezñvecími noäi, vyznačené tím, že před ořezávacím metečem (4) jo uopoüdán alupon jeden paeívní hmateč (6) a za ním alespoň jeden zadní vodicí nauč (9), přičemž po otranä paeívního matače (6) e/nebo ořezávacího meteče(4) je uopołidín omosovací dornový ples (ll).2. Ořezávací zařízení podle bodu I, vyznačené tim, le zadní vodic hmotu (9) Io opatřen naváděciui krytom (lüfłaoahuàicin pod uanlrňovací kryt (13). v nim lo ulolon ořezávací metač (4).3. Ořezávací zařízení podle bodů 1 n 2. vyznačené tím, in před ořudvnctn metodou (4)je pod uamárňovacín krytom (13) napořád ořozávně (15) chriotu, Iasi nínl a uhlov-en ugetačem (4) skrojků j uspoŕádin vodný lnokový dopravní (16) a dopravnú nudu (19).

MPK / Značky

MPK: A01D 23/02

Značky: ořezávací, řepu, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244455-orezavaci-zarizeni-pro-repu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ořezávací zařízení pro řepu</a>

Podobne patenty