Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností

Číslo patentu: 244357

Dátum: 01.06.1988

Autori: Prymusová Jana, Paoenica Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností, jejichž dosedací plochy jsou vzájemně těsněny.Rozebiratelné spoje součástí se utěsňují dokonalým provedením dosedacích ploch a jejich ztažením. Zpravidla se však mezi dosedací plochy vkládá těsnění, které musí být sevřeno dostatečnou silou, přičemž vzhledem k vlastní výšce těsnění a jeho vlastnostem mechanicko-tepelným, je toto těsnění schopno utěsnit omezené tlaky, při respektování častého a včasného dotažení spoje. Hladké dosedací plochy se obrábějí podle druhu těsnění na dranost povrchu Ra 6,3 až 12,5 pro měkká těsnění a Ra 0,8 až 1,6 pro kovová těsnění. Pro vyšší tlaky je nutno měkká těsnění provést v zápichu dosedací plochy. Tlouštka těsnění se volí dle rovinosti dosedacích ploch a dle výrobních, montážních a provozních možností těsniva. materiálem těsnění je pryž, olejový papír, fíbr,plastické hmoty, osinek a jeho kombinace, jakož i kovová těsnění z neàelezných kovů, olovo, hliník,měä, Pro těsnění agresivních V látek s vysokými parametry tlaku a teploty se používá těsnění z nerezavějící či žáruvzdorné oceli nebo ze speciální litiny. Dosedací plochy v tomto případě jsou bud hladké, hřebenové, či ve tvaru čočky.Pro utěsnění dosedacích ploch hlavy a válce spalovacího motoru se používá přímého spoje jejich dosedacích ploch nebo prostřednictvím vložených kovových či jiných kroužků, vložených mezi dose Adací plochy nebo do drážek zhotovenýoh v těchto plochách. Jestližeje hlava z hliníku a válec z litiny, dochází v provozu vlivem vzájemného rozdílu teplot a tepelné roztažnosti k jednorázcvým vzájemným posuvům jejich dosedacích ploch a k přenosům vibrací přes stykové plochy. Použití plastického těsnění je dáno úrovní těsněněho tlaku a pro případ spojení hlava-válec je tato varianta nepoužitelná nebo značně poruchová. Těsnění spoje mezi hlavou, 2 - zuu 7a válcem plochými kroužky si vyžaduje provedení zvláštního zápichu pro jejich uložení a není jimi zajištěna schopnost přirozeného a shodného pohybu se stykovými součástmi ani se nezruší vibrační kontakt s opěrnými plochami a nedocílí se vyrovnání povrchových nerovnosti dosedacích ploch a tím maximálního využití geometrie plochy pro snížení specifických tlaků.Neodstraní se rovněž deformace a opotřebení dosedacích ploch i hlavy a válce. Jedna z podstatných nevýhod spojů mezi hlavoua válcem at s kovovým těsněním, či bez něho je v tom, že vlivem vlastního těsnění mezi jejich dosedacími plochami dochází v podstatě ke ztížení nebo dokonce k zadržení relativního skluzu dosedacích ploch, čímž dochází ke zvýšení již existujících vnitřních tlaků, v případě hlavy válce ke zvýšení hladiny takzvané teplotnísautokomprese s následným tahem při vyrovnání teplot,který celkově vede až k únavovému roztržení středového můstku hlavy válce, při cyklickém provozním zatížení.Cílem vynálezu je docílení vysoké únosnosti a těsnosti dosedacích ploch součástí vůči maximálním tlakům, bez nutnosti provozního dotahovaní spoje.Rozebiratelný spoj součástí s různou tepelnou roztažností je tvořený dosedacími plochami součástí, mezi nimiž je uspořádáno těsnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dosedací plocha součástí s větší tepelnou roztažností je opatřena plastickou vrstvou, která je na straně přivrácené k dosedací ploše součástí s menší tepelnou roztažností opatřena impregnační oddělovací vrstvou, vyznačující se tím, že plastická vrstva je vytvořena ze silikonového laku a impregnační oddělovací vrstva je vytvořena z tuhého práškového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha součástí s menší tepelnou roztažností.Výhody rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností spočívají v tom, že se docílí plošné vyrovnání dosedacích ploch a maximální únosnosti vrstvy, dané její minimálnív výškou a dlouhodobé impregnace dosedacích ploch s možností demon 5 táže spoje bez narušení původního stavu těsnící vrstvy. Schopnost Á spoje uskutečnit minimální skluzy V plastické vrstvě zaručujeprovnoměrné utěsnění dosedacích ploch, získá se geometrickymaximálně účinná plocha styku, zamezí se vzniku mikronetěsností,čímž je zaručene těsnost spoje proti maximálním tlakům, bez nutnosti dotahování spoje během provozu.~ Pro případ rozebiratelného spoje hlava-válec spalovacího motoru, je zabezpečen skluz hlavy po válci, nedochází k zadření spoje,tím ke zvýšení vnitřních tlaků hlavy,.sníží se tak provozní středové namáhání hlavy V důsledku bezporuchového skluzu po válci a tím se sníží úroveň cyklického zatížení v procesu vývoje tepelné únavy hlavy a zvýši se odolnost hlavy proti praskání v oblasti můstku mezi sedly ventilů.Příklad rozebiratelného spoje součástí s různou tepelnou roztažností podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.Rozebiratelný spoj je tvořen dosedacími plochami l a 4součástí 2 a s různou te elnou roztažností ku říkladu hlava P a Pa válec spalovacího motoru, kde hlava je z hliníku a válec z litiny. Dosedací plocha 5 součástí g s větší tepelnou roztažností e o atřena ulastickou vrstvou , která e na straně řivrácené J P . Popatřena impregnační oddělovací vrstvou Q.Nanášení plastické vrstvy g se provádí přímo na odmaštěný povrch dosedací plochy 3 hlavy. Plastickou vrstvou 2 mohou být laky, které si zachovávají dlouhodobě pružnost, tepelnou odolnost,přilnavost a mají schopnost vytvořit spojení se základním materiálem dosedací plochy 3 a při stažení dosedacích ploch l a A rovnoměrně vytěsňující ze spáry, čímž se získává geometricky maximálně účinná plocha styku, zabezpečující optimální rozložení tlaku a sílu vrstvy. Vlastní proces vytvoření plastické vrstvy 2, případně jejího vytvrzení, probíhá při montáži a prvém provozním ohřátí motoru, eventuálně dlouhodobě, při běžné teplotě, přičemž konečným výsledkem je zaleštění plastické vrstvy Q do materiálu dosedací plochy A a příznivá zmena dotykových vlastností jejího povrchu,která zamezuje zadírání a zlepšuje skluz dosedacích ploch l a 3 hlavy a válce po sobě při cyklickém teplotním zatížení během provozu.Funkci a zajištění optimálních podmínek plastické vrstvy 2,zvláště v první fázi montáže spoje a provozu i zajištění bezporuchové demontáže a znovu použití součástí - hlavy - v původním stavu, umožňuje nanesení impregnační oddělovací vrstvy §na zaschlý povrch plastické vrstvy 2. Tato impregnační odôělovací vrstva Q může být složena z tuhých práškových maziv a zamezuje mimo jiné pi 1 nutí plastické vrstvy,g na dosedací plochu l válce, přičemž tuto plochu nasytí tuhým práškovým mazivem.Zajištěnl zivotnosti a účinku plastické vrstvy âovlivňuje kvalita dosedací plochy l válce, kde je nutno dodržet minimální úchylky rovinnosti a drsnosti povrchu Re Ř 1,6, přičemž se dopou ručuje geometrické překrytí dosedací plochy A hlavy dosedací plochou g válce a účinná nasycení dosedací plochy ł válce impreg nační oddělovací vrstvou Q. PŘEDMĚT VYNÄLEZURozebiratelný spoj součástí s různou tepelnou roztažností,tvořenýdosedecími plochami součástí, mezi nimiž je uspořádáno těsnění tak, že äosedací plocha součástí s větší tepelnou roztažnosti je Jpatřenn plastickou vrstvou, která je na straně přivrácené k dosedací ploše součástí s menší tepelnou roztažaostí opatřena impregnační oddělovací vrstvou, vyznačujíoí se tím, že plaetickd vrstva (3) je vytvořena ze silikonového laku a impregnuční oddělovací vrstva (6) je vytvořena z tuhéhopraskového maziva, kterým je opatřena i dosedací plocha (1)

MPK / Značky

MPK: F16S 5/00

Značky: roztažností, různou, součástí, rozebíratelný, tepelnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244357-rozebiratelny-spoj-soucasti-s-ruznou-tepelnou-roztaznosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozebiratelný spoj součásti s různou tepelnou roztažností</a>

Podobne patenty