Dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Číslo patentu: 244092

Dátum: 01.06.1988

Autor: Fereneík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

244 U 92 vynález řeší konstrukcí dvojúčelového nosiče injektážních trysek používaných při bezdýmém obsazování koksovacích komor e je určen pro důlní 1 hutní koksovny pracující sypným i pěchovacím způsobem.V přestupníkovém kolenu mezi stoupačkou koksovací komory a předlohou koksárenské baterie jsou umistovány dvě trysky jedna, nízkotlaká vodní tryska slouží k ochlezování karbonizačního plynu a druhá, vysokotlaká vodní nebo parní tryska působí svým injektážním účinkom na strhávání karbonizačních plynů při obsazování komory do předíohy. Je známo uspořádání, při němž je blí že ke stoupačce instalována vysokotlaká injektážní tryska, kterálf×zasunuta hlubbko do přestupníkového kolena tak, aby Její ústí protínaío široce rozevřeny vodní kúžel chladící nízkotlaké vodní trysky umístěné za injektážní tryskou v sestupně části oblouku přestupníkového kolena. Je také známo řešeníłu kterého je v přestupníkovém kolenu umístěna jediná kombinovaná tryska, plnící chladící i injektážní funkci. Komplikace s přívody dvou tlako vě značně rozdílných médií odstraňuje jiné známé uspořádání trysek, jež v podstatě spočívá v tom, že v horní části oblouku přestupníkového kolena je umístěna nízkotlaká chladící vodní tryska s úhlem rozstřiku 40 až 90 ° a v sestupně části oblouku je instalována hydroinjektážní vodní tryska s úhlem rozstřiku 10 až 40 °,přičemž chladící tryska je vybavena ústrojím pro tvorbu nezaplněného vodního kužele a hydroinjektážní tryska je opatřena ustrojím pro vytváření kužele zsplněného vodou. I toto zdokonalené řešení má některé nevýhody při použití hydroinjektáže dojde siv ce ke snížení energetické náročnosti bezdýmého obsazování, ale zvyšuje se zde možnost poruch vysokotlakých vodních čerpadel, je~ jich funkční poruchy si po dobu poruchy vyžadují omezení výroby koksu na baterii pro nadměrný vývin karbonizačních plynů při ob h ko r. sazovani koksovacic mo 244 n 92Těmto nedostatkům zabraňuje dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory, umíetěný v otvoru sestupně části oblouku přestupníkového kolena a který je v podstatě tvořen dutým váloovým tělesem ve své horní části opatřeným závitovým otvorem sloužíoím pro vkládání trysky a montáž záslepky Á a otvorem tangenciálního přívodu injektážního média a podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní válcová díra nosiče-přechází do průměrově zmenšeného dnověho kruhového otvoru kuželovým přeohodem na který dosedá shodná kuželová dosedací plocha výměnné hydroinjektážní nebo parní injektážní trysky.Nosič podle vynálezu umožňující záměnnou instalaci jak hydroinjektážní tak parní injektážní trysky bez nutnosti demontáže nosiče a dovoluje provozování energeticky výhodné hydroinjektáže s možností rychlého přechodu na parní injektáž na dobu potřebnou pro odstranění poruchy vzniklé ve vysokotlakém vodním hospodářství. Toto řešení je také velkou předností při přechodu z parního na vodní provoz injektáže a nezbytném ověřování spolehlivosti bezporuohového chodu nově budovaného vysokotlakého vodního rozvodu a čerpadel.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném vý~ kresu, kde představuje obr. 1 svislý osový řez nosičem trysek,obr. 2 zvětšenou spodní část nosiče s vloženou parní injektážní tryskou a obr. 3 ve zvětšení znázorňuje uložení vysokotlaké hydroinjektážní trysky v nosiči.Nosič 3 je válcové těleso s vnitřní válcovou dírou g v horní části opatřené závitovým osazením 1 a otvorem 5 tangenciálního přívodu tlakového injektážního média, vody nebo páry. Ve spodní části nosiče A přechází válcová díra g do zmenšeného dnového kruhového otvoru 5 kuželovým sedlem Q.Po odšroubování záslepky závitového osazení 1 se do válcové díry g uloží parní injektážní tryska 1 (obr. 2) náhradou za vysokotlakou hydroinjektážní trysku § (obr. 3) vyňatou například v důsledku výše zminovaného případu poruchy vysokotlakého vodního čerpadla. Záměnnost obou trysek 1,§ v nosiči i umožnuje kuželovê244 092 sedlo Q jeho válcové diry g a kuželové plochy 3, kterými jsou shodně opatřeny oba druhy injektážnich trysek 1,§. Při poměr~ ně volném radiálním uložení těchto trysek V nosiči i vynuceném provoznimi důvody, vyvozuje tlak injektážního média i dostatečný hydraulický tlak na průřezovou plocnu trysek 1,§ potřebný k.tomu, aby jejich kuželové dosedací plochy 2 byly přitlačoványdo kužeiového sedia Q nosiče ł s minimální stykovou vůlí.Dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory umístěný v otvoru sestupně části oblouku přestupníkového kolena, tvořený dutým válcovým těleeem, které je ve své horní části opatřeno závitovým otvorem pro přívod injektážního média, vyznačený tím, že vnitřní válcová díra (2)nosiče (1) přecházi do průměrově zmenšeného dnového kruhovéhootvoru (55 kuželovým sedlem (6) na něž dosedá ahodná kuželová dosedací plocha (9) výměnné hydroinjektážní trysky (8) nebo parní injektážni trysky (7).

MPK / Značky

MPK: C10B 31/00

Značky: nosič, trysek, přestupníkovém, kolenu, komory, dvojúčelový, koksovací, injektážních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-244092-dvojucelovy-nosic-injektaznich-trysek-v-prestupnikovem-kolenu-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory</a>

Podobne patenty