Nosič nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 243993

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ohshima Satoshi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká nosiče nitěnek víceprošlupního tkacíhoUviceproš 1 upních tkacích strojů se dosud používá děleníprošlupních vln po dvaoeti milimetrech, což umožňuje použitícelé řady řešení nosičů nitěnek, ovládajících pohyb osnov»nich nití pro vytváření prošlupu. U jednoho známého řešení jsou nitěnky zavěšeny na krátkém ramenu dílce ve tvaru pismene L, na němž jsou proti sesmeknutí zajištěny příložkou,která se po zavčšení nitěnek připojí h nosiči pružností vlastního materiálu. Dále je znám nosič nitěnek opatřený převlečnou objímkou pro zajištění nitěnek na ramenu nosiče před jejich uvolněním za chodu stroje. U dalšího známého řešení nosiče jsou nitěnky rovněž zavěšeny na krátkém ramenu dílce ve tvaru písmene L. Toto krátké rameno zapadá svým koncem do drážky vytvořené na zadní stěně nosiče, kte rý je na tkacím stroji umístěn na předcházející pozici.Nedostatkem tohoto posledniho řešení je uvolnění nitěnek na ramenu nosiče při jeho vyjmutí ze stroje a při přenášení do jiného manipulačního prostoru, kdy je nebezpe čí spadnutí uvolněných nitěnek.Nedostatkem všech uvedených typů nosičů nitěnek je možnost jejich použití jen u viceprošlupních tkacích strojů s dělením prošlupní vlny po alespoň dvaceti milimetrech,přičemž neumožňují děleni prošlupní vlny zjemnig a vytvořit tak výhodnější podmínky pro zanašeče útků a provedení pří razu .243 993 Uvedené nedostatky a nevýhody odstraňuje nosič nitě nek vioeproälupního tkaciho stroje, podle vynúlezu, jehož podstatou je, že je tvořen svěrnou tyčí zakončenou dvojici kleetin, mezi niniž je vyjimetelně vložen svou pružnou částí držák s dvojici rovnohäžnýoh remen, 2 nichž na jednom V ramena je upevnäne dvojice výstupků pro nasazení nitěneka pod výstupky magnet pro přitaženi druhého ramene k výstupkům,přičemž na svěrné tyči je pod působenín ząjiäřovaoi pružinysuvně uložena objímka pro sevřeni kleštin svärné tyče.Výhodou nosiče nitänek podle vynálszu je možnost jeho použití u vioeproälupnich tknoioh strojů i s velmi jemným dělenim prošlupni vlny a vpmuvnáni se známýni nosičipředstavuje poměrně značné zjednoduäeni.Příklądné provedení nosiče nitěnek podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde značí obr. 1 pohled na nosič v nárysu v částečném řezu a ohr. 2 deteilni pohled na držák nitěnek v řezu podle öáry // - // v obr. 1.Nosič nitěnek je tvořen svisle orientovanou svärnou tyčí1 ząkončenou v horní části kleštinemi 5, 1 mezi niuižje vyjimatelně svou pruinou části łv 1 ožen držák 2vytvořený s výhodou z pásové ooeli ohnuté do tvaru vidli oe s rovnoběžnými rameny É, 1, přičemž pružná část i držákn 2 je tvořeno téměř k sobě přitisknutými öâstni rovnobež ných remen Š, 1. Na svěrné tyči 1 je suvně uložena objimka Ě,n 243 993 mezi níž a přípojným dílem 9, nasazeným na dolním konci svčrně tyče łka určeným k připojení celého nosiče k neznázorněnému prošlupnimu zařízení, je navlečena zajišłovací pružina jgg. Připojný díl gje na svěrné tyčí ł zajištěn například šroubem łłýDržák Q je opatřen dvojici výstupků łg a łg uspořádaných mezi jeho rameny §a 1 a připojených k jednomuNa výstupcfch łg a łg jsou nasazeny nitěnky łg.Pod výstupky Lg a łg je mezi rameny §a 1 držáku Q uložen magnet łglpřipevněný k jednomu ramenu §a přitahujicí protilehlé rameno 1 k volným koncům výstupků łg a łg,čímž zajišťuje nitěnky łg proti vypadnutí zejména při přenášeni držáků 5 s nitěnkami łg do neznázorněného navá děciho stroje, y němž se do nitěnek łg navádí nová osnova.provést po ručním stažení objímky § z kleštin g, grnaválcovou část svěrné tyče ł proti působení zajišřovacipružiny łg Upevnění na tkacím stroji se pak provádí zasunuťim pružné části gdržáku §mezi kleštiny g, Q popředohozím stažení objimky 8Po jejím uvolnění dojde působenim zajišřovací pruži ny łgk vrácení objímky Sla tim k sevření pružné části 4držáku §kleštinami g, 3 a současně k mechanickému při tisknutí ramene 7 k volným koncům výstupků łg a łg.Nosič nitěnek viceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tim, že je tvořen svěrnou tyčí /1/ zakončenoudvojici kleštin /2, 3/, mezi nimiž je vyjímatelně vložen svou.pružnou částí /4/ držák /5/ s dvojici rovnoběžných ramen /B, 7/, z nichž na jednom ramenu /6/ je upevněnadvojice výstupků /12 a 13/ pro nasazení nitěnek /14/ aramene /7/ k výstupkům /12, 13/, přičemž na svěrné tyčí/1/ je pod působením zajišfovací pružiny /10/ suvně uloženą objímka /8/ pro sevření kleštin /2 a 3/ svěrné tyče

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26, D03C 9/00

Značky: nitěnek, nosič, stroje, víceprošlupního, tkacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243993-nosic-nitenek-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič nitěnek víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty