Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 243992

Dátum: 01.07.1988

Autori: Sugano Hiroshi, Yamada Yoshihisa, Yamaguchi Totaro

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

243 992 Vynález se týká přípravku pro přemístování osnovníchPřemisřování osnovních nití, například do tkací roviny, které je nutno provést před opravou zejmena havarijních přetrhů osnovních nití, to je přetrhu většího počtu osnovních nití,se u stávajících víceprošlupních tkaoích strojů provádí zařízením zabudovaným v prošlupním ústrojía pracujícim na principu výstředníků, které pohybem ovládací páky vychýlí páky prošlupního ústrojí, které způsobi, že se zruší prošlupní vlna a osnovní nitěse ze svých rozdílných poloh v prošlupní vlně srovnajíNevýhodou tohoto známého řešení je poměrná složitost příslušného zařízení, které je trvale zabudováno v každémstroji. Další nevýhodou je možnost srovnání osnovníbh nitípouze do tkací rovinw a to všech osnovních nití jak z dol ný tak i z horní větve prošlupu bez ohledu na to, zda jepotřebné osnovní nítě v horní větvi prošlupu přemísřovat.Uvedené nevýhody odstraňuje přípravek pro přemístování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje,podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořen plochou nosnou lištou, k níž je z jedné strany připevněn alespoň jeden závěsný profil pro zavěšení přípravku na nosníą uspořádaný přes celou šířku tkacího stroją a z druhé stra ny je připevněna soustava nosných konzol s příčníky prozavěšení prošlupních sloupků s nitěnkami. 243591 ÍVýhodou přípravku podle vynálezu je značná konstrukční í výrobní jednoduchost, přičemž jeden přípravek postačí í pro větší počet tkacích strojů z důvodu vyjímečnosti jeho použití. To umožňuje vypuštění stávajícího zařízeníz tkacího stroje,a tím snížení výrobních nákladů.Další výhodou přípravku podle vynálezu je, že umožňuje srovnat osnovní nitě z prošlupní vlny do líbovolné roviny mezi dolní a horní větví prošlupu na libovolné délce tkací šíře. Přípravek také umožňuje přemístit do tkací nebo jiné roviny v uvedeném rozpětí jen osnovnínitě, které jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkladné provedení přípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde zrwmff obr. 1 pohled na přípravek v bokorysu a obr. 2 částečný pohled na přípravekPřípravek pro přemísřování osnovních nití je podle vynálezu tvořen plochou nosnou lištou l, k níž je z jedné strany připevněn závěsný proríl g bud prnběžný v celé délce nosné lišty lJnebo členěný do soustavy závěsů pro zavěšení celého přípravku na nosník güuspořádaný přes celou šiřku neznázornéného tkacího stroje. K druhé, před~ ní straně nosné lišty l, je připevněna soustava nosných konzol 5, k nimž jsou přípevněny příčníky Q, Q pro zavě šení například závesných drátů 1, jimiž jsou opatřeny243 992 prošlupní sloupky ggs nitěnkami g, v jejichž očkách łgjsou provlečony neznázorněné osnovní nitě.Při potřebě přemístit osnovní nitě například z důvodu opravy, zejména havarijního přetrhu osnovních nití zavěsí obsluha přípravek podle vynálezu jeho závěsným profilom g na nosník Q tkacího stroje. Na příčníky §, Q nosných konzol âpak obsluha zavěsí potřebný počet prošlupních sloupků § jejích závěsnými dráty 1 čímž se neznázorněně osnovni nitě dostanou v tomto příkladném provedení do polohy horní větve prošlupu, oož při opravě havarijního přetrhu osnovních nití je velmi výhodné.Pro přemístování osnovních nití do jiné polohy, v zá vislosti na druhu opravy osnovních nití nebo zanášecíhoústrojí a podobné, je možno nosník 3 umístit na tkacímstroji v odpovídající výši nebo zavěsit přípravek na nos ník Q za použití neznázorněné podložky, kterou lze umís tit na nosníku Q a podobné.Po provedení opravy obsluha prošlupní sloupky §z příčníků § §sejme a uloží je zpět na neznázorněné pro šlupní ústrojí.Přípravku podle vynálezu je možno využít při konstrukcí víceprošlupních tkacích strojů k snadnému a výhodnému přemístování osnovních nití zejména při opravě havarij ních přetrhů osnovních nití.243 992 Přípravek pro přemísřování osnovnioh niti u víceprošlupního tkacího stroje, vyznačujici se tím, že je tvořen plochou nosnou lištou /1/, k níž je z jedné strany připevněn alespoň jeden závesný profil A/2/ pro zavěšení přípravku na nosník /B 4 uspořádaný přes celou šířku tkaciho stroje a z druhé strany je připevněna soustava nosných konzol /4/ s příčníky /5, 6/ pro zavěšení prošlupních sloupků /8/ s nitěnkami /9/.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: přemísťování, přípravek, osnovních, víceprošlupního, tkacího, stroje, nití

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243992-pripravek-na-premistovani-osnovnich-niti-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty