Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Ordáo Jan, Laštovica Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynálezem je zařízení pre přestavování výhyhek úzkorozchodných kolejových drah, zejména vhodné pro důlní kolejové tratě.V současně době jsou známá zařízení k přestavování výhybek úzkorozchodných tratí založena na využití pneumatického válce, ovládajícího prostřednictvím vidlice nasazené na pístnici dvoupolohový segment, pevně spojený s přesmykacím mechanismem, opatřeným soustavou táhel, který pomocí rpužin zajiščuje obě koncové polohy přestavníku výhybek před nežádcucím uvolněním.Dvoupolohový segment je pevné spojen s průběžným hřídelem, jehož spodní konec je opetřen kulisou táhla přestavení výhybky a horní konec pŕechází v signalizační rameno polohy přestavení výhybku.Uvedené principy mají nevýhody v nadměrné složitosti konstrukčního uspořádání soustavy táhel přasmykaoího mechanismu s pružinami, zajišťujícími polohy přestavníku výhybky, V malé přidržně síle obou koncových poloh výhybky proti nežádoucímu přestaveni, resp. proti překonání pasivníoh odporů krajních poloh výhybky, a v nedostatečné signalizaci koncových polch přestavení výhybky, kdy nedovření vlivem znečištění stykových plech jazyků výhybky s kolejnicí, například spadanou horninou, není obsluze lokomotiv signalizováno, čímž dochází k vykolejení vlakových souprav nebo jednotlivých vozů se všemi ekonomickými dopady. Konstrukční složitost známých zařízení má negativní vliv na údržbu a opravy přestavníků.Uvedené nevýhody jsou na minimum sníženy zařízením pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že sestává z vratného válce, umístěného v dělené skříni, jehož pístnice je spojena se zdvojenou vidlicí, jejíž otočná podpěra je uložena ve vedení dělené skříně, přičemž proti kladce zdvojená vidlice je v dělené skříni uohycen průchozí hřídel se segmentem, který je opatřen jednak pracovními plochami, jednak vybráními, s nimiž je ve stálém styku prvek aretace s nastavitelnou přítlačnou silou, přičemž na průchozím hřídeli je dále vně děleně skříně uchycena kulisa s táhlem výhybky a snímače polohy výhybky, proti nimž jsou na dělené skříni umístěny bezkontaktní spínače. prepojené se semaforem výhybky, umístěným v patřičné vzdálenosti od výhybky, přičemž vně dělené skříně je na průchozím hřídeli upevněno reflexní návěstí.Vyšší účinek zařízení pre přestavování vyhýbek üzkorozchodných kolejových drah Podle vynálezu spočívá v jednoduché konstrukcí s malým počtem pohyblivýoh částí, nízkými.nároky na údržbu a výrazně vyšší provozní spolehlivostí, která je dána dokonalým zabezpečením dovření jazyků výhybky do krajní koncové polohy a bezpečným snímáním stavu dovření čidlem smožností lokálníhn nebo dálkového přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł tlakového média, jehož pístniceg je opatřena vidlicí 3 podepřenou kluzně uloženou a otočnou podpěrnou Ž, uloženou ve vedení§ a průchozím hřídelem 1, který je opatřen v ose pístnice§ vratného vá 1 ceg pevným segmentem §.Segmenĺ g je opatřen jednak pracovními plochami Ž, jednak dvěma vybráními lg, s nimiž je ve stálěm styku prvek 55 aretace s nastavitelnou a plynule měnitelnou přítlačnou silou. Na průchozím hřídelil je vně dělené skříně l ve spodní části uložena kulisa łâ pro přepojení táhla łł výhybky a na protilehlém konci je upevněno reflexní návěstidlo lg a uvnitř dělené skříně l je umístěn stavitelný snímač lg polohy výhybky, proti němuž je na dělené 5 křínił upevněn bezkontaktní spínač 33, signalizující přestavení výhybky, který je propojen se semaforem ll, jenž je umístěn V patřičné vzdálenosti od výhybky.3 243344 Při impulsu přívodem gł na pístnic 1 ł stlačeného média vratného válce 3 najiždi vidlice A do pracovní plochy 2 segmentu §, čímž dochází k pootáčení průchozího hřIde 1 e 1 a nřeváděnér mu pomocí kulisy lg na táhlo 3 łvýhybky, přičemž současně dochází k vyjetí prvku łí aretace z jedné krajní polohy vybránf lg segmentu § do druhé krajní polohy a pootočenim průchoží hŕídele 1 dochází rovněž k ořesnému ustavení snímačel 3 polohy výhybky v jednom ze dvou bez kontaktních spfnačůli a ustavení çeflexního návěstid 1 agg do jedné 2 jeho dvou krajních poloh. od bezkontaktních spínačůłł je dán signál na semafor 11 o stavu přeložení výhybky.Vynálezu lze s výhodoú využít na všech úzkorozchodných kolejových tratłch v hornictví,stavebnictví apód.Zařízení pro nřestavování výhybky úzkorozchodné kolejové dráhy s VnatnYmválcem V dálené skřínt 5 ýrůchozím hřídelem se segmentem, zdvojenou vidlicí s kladkou, vyznačujíćí se tím,že sestává z vratněho válce /2/, s přívodem /21/ tlakového média, umtstěného v dělené skříni/1/, jehož pfstníce /3/ je spojena se zdvojenou vidlićí /4/, jejíž oťočná podpěra Íäj je uložena ve vedení /6/ dělené skříně A 1/, přičemž proti kladce /41/ zdvojená vidlice /4/je v dělené skříni /1/ situován průchozí hřídel /7/ se segmentem /3/, který je opatžen jednakj pracovními olochami /9/, jednak vybráními /10/, s nimiž je ve stálém styku prvek /16/ area tace s nastavitelnou přítlačnou silou, přičemž na průchozím hřídeli /7/ je dále vně dělené skříně /1/ uchycena jednak kulisa /15/ s táhlem /11/ výhybky a uvnitř dělené skříně /1/ snímač /13/ polohy výhybky, proti němuž jsou na dělené skříni /1/ umístěny bezkontakťní spínače /14/ àrobojeně sesemaforem /I 7/ výhybky, umístěným v patŕičné vzdálenosti od výhybky, oříčemž vně děleně skříně /1/ je na průchozím hřídeli /7/ upevněné reflexní návěstí /12/.

MPK / Značky

MPK: E01B 7/02

Značky: výhybky, kolejová, přestavování, dráhy, zařízení, úzkorozchodné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243844-zarizeni-pro-prestavovani-vyhybky-uzkorozchodne-kolejova-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy</a>

Podobne patenty