Odsávací systém karuselového žehliaceho stroja

Číslo patentu: 243780

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klín Ladislav, Fialová Antonie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka odsávacieho systému karuselového žehliaceho stroja s vertikálnym pohybom horných tvaroviek voči otáčavým dolným tvarovkám, a je využiteľný v konfekčnom priemysle, najmä pri medzioperačnom a finálnom žehlení.Pre karuselové žehliace stroje je charakteristické, že nakladacia stanica je oddelená od žehliacej stanice, do ktorej sa výrobky uložené na dolných tvarovkách dopravujú otáčavým .pohybom o 90 °, 120 ° alebo 180 Systém odsávania u karuselových žehliacich strojov sa doteraz rieši tak, že z vonkajšej strany sa jednotlivé dolné tvarovky odsávacími hadicami prepoja priamo s potrubím. Nevýhoda takéhoto riešenia je hlavne v tom,že odsávacie hadice opakovaným otáčavým pohybom karuselu se mechanicky namáhajú a časom sa opotrebujú natoľko, že je ich nutné vymenit. Horná tvarovka zas býva pomocou hadice prepojená z vonkejšej strany cez stenu stojiny jej vnútorným priestorom až k základu karuselu, kde je pripojená na potrubie. Nevýhoda takéhoto riešenia je hlavne V tom, že si vyžaduje nadmernú dĺžku odsávacej hadice, samo jej inštalovanie vnútri stojiny je prácnejšie a v prípade poruchy hadice jej výmena v stojine je pomerne zložitá.Uvedené nevýhody zamedzuje odsávací systém karuselového žehliaceho stroja podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že stojina karuselu je prevedená ako vedenie odsáva-nie z hornej tvarovky do odsávacieho potrubia, a nosník dolných tvaroviek je prevedený ako odsávacie vedenie vyúsťujúce do bočného otvoru v otočnom dutom čape uloženom v- pevnom náboji a prepojenom so zdrojom podtlaku.Výhody takéhoto riešenia odsávacieho systému podľa vynálezu sú jednak v tom,že umožňuje pomerne ľahké inštalovanie odsávacich hadíc v prístupnom priestore horných tvaroviek, a to v primeranej dĺžke až po horné odsávanie ventily, jednak v tom,že odsávacie hadice, ktoré by ináč boli unašané s otáčajúcimi sa dolnými tvarovkaml,úplne odjpadajú, a tým odpadá aj nutnost ich občasnej výmeny.Príklad prevedenia odsávacieho systému karuselového žehliaceho stroja podľa vynálezu je schematicky zobrazený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje celkový bočný pohľad na karuselový žebliaci stroj s vyznačenými cestami odsávania vlhkého vzduchu z horných a dolných tvaroviek, obr. 2 ~ pohlad zhora na dolné tvarovky v čiastočnom reze nosníkom, prirubami, puzdrom a otočným dutým čapom, a s vyznačenim ciest odsávanie od dolných tvaroviek po otočný dutý čap, a obr. 3 - otoč 4ný dutý čap a jeho uloženie v reze A-A z obr. 2.V danom prípade karuselový žehliaci stroj je určený na žehlenie dvojíc polovýrobkov či výrobkov, orientovaných zrkadlovite voči sebe, ako sú napriklad polpredky sák, polohrbaty, obe krokové časti nohavíc a pod. Kusy sa žehlia prítlakom horných tvaroviek vo dvojiciach tak, že kým sa jedna dvojica žehlí,druha sa naklada.Obe horné tvarovky 1, 1 sú uchyiené na hlavici, Spojenej s piestnícami pracovných valcov uložených na ramene stojiny 6 obr. 1. Na každú z oboch horných tvaroviek 1,1 je kolenom .2, 2 nadpojená odsávacia hadica 3, 3, dalším kolenom 4, 4 cez odsávací ventil 5, 5 prepojené s vnútorným priestorom stojiny 6. V dolnej časti stojiny 6 je v stene vytvorený otvor s prípojkou 7, na ktorú je nadpojené odvázacie potrubie 8.Z dvoch dvojíc dolných tvaroviek 1 D, 10,11, 11 jedna dvojica dolných tvaroviek 10,lll sa nachádza v stanici žehlenia pod hornou tvarovkou 1, 1 a druhá dvojica dolných tvaroviek 11, 11 v nakladacej stanici obr. 2. Dolné tvarovky 1 U, 10, 11, 11 sú uložené na protiľahlých koncoch dutého nosnika 16,na bočnej strane opatreného otvorom s prírubou, ku ktorej je priskrutkovaná príruba puzdra 17. V tomto puzdre 17 je pevne osadený otočný dutý čap 19 s bočným otvorom,uloženým v náboji 24 na ložiskach 23 a utesnený tesnením 21 vo veku 22. Otvory v bočnej stene nosnika 16, na prírubách, puzdre 17 a otočnom dutom čape 19 sa nachádzajú v jednej spoločnej osi. Na spodnom otvore náboje 24 je prirubou pevne nadpojená rúra 20, na ktorú nadväzuje odsávasie potrubie 9.0 d každej dolnej tvarovky 10. 1 D, 11, 11 vedie pevný prívod 14, 14, 15, 15, zapojený na odsávací ventil 12, 12, 13, 13, ktorý je pripevnený v miesteotvoru na bočnej stene nosnika 18 j , Horné odsávanie obr. 1 prebieha pôsobením zdroja podtlaku, napriklad vývevy cez dutiny v horných tvarovkách 1, 1, dalej cez kolená 2, 2, odsávanie hadice 3, 3 a dalšie kolená 4, 4 naskrutkované na odsávacích ventiloch 5, 5, do vnútorného priestoru s-tojiny 6 a odtiaľ v smere šípky cez prípojka 7 a odvázacie potrubie 6 k zdroju podtlaku.Dolné odsávanie obr. 2 prebieha taktiež pôsobením zdroja podtlaku z dolných tvaroviek 1 D, 10, 11, 11 cez pevné prívody 14, 14,15, 15 ° a odsávacie ventily 12, 12, 13, 13 do vnútorného priestoru nosnika 16, odtiaľ cez otvory v prírubách, puzdre 17 a otočnom dutom čape 19 do vnútorného priestoru tohto dutého čapu 19 a odtial cez pevnú odvázaciu rúru 20 a odsávanie potrubie 9 k zdroju podtlaku.odsávací systém karuselového žehliaceho stroja s vertikálnym pohybom horných tvaroviek voči dolným tvarovkám, a horizontálnym otáčaním dolných tvraroviek, kde horné tvarovky sú prepojené s odsávacím potrubím cez odsávacie ventily, vyznačujúce sa tým, že stojína 6 je prevedená ako ve denie odsávania z hornej tvarovky 1, 1 do odsávacieho potrubia 8, a nosník 16 dolných tvarovíek 10, 10, 11, 11 je prevedený ako odsávacie vedenie, vyúsťujúce do bočného otvoru v otočnom dutom čape 19 uloženom v pevnom náboji 24 a prepojenom so zdrojom podtla-ku.

MPK / Značky

MPK: D06F 71/34

Značky: systém, odsávací, žehliaceho, karuselového, stroja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243780-odsavaci-system-karuseloveho-zehliaceho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odsávací systém karuselového žehliaceho stroja</a>

Podobne patenty