Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyniles se týká pomocné dwchací trysky pro prošlup thlcovskóho stroje se vzduchovým peprakom.Doeavadní tryska tohoto druhu podle DOS č. 2 145 256 deetiv( z trubky se zeoblenou hlovou, o která může vzduch postrsnníu vývrtem vçtnpovat do pnodlupu tkalcovekáho stroje. Trubkovítd trysko je spravidla vedeno äíkmo k její podelnó ose proti oenovníu nltín, která jsou v postavení dolního prodlupu. zejména pri. vysołdch otňčktch se může stlt, le osnovní niti nejsou zsrdddnou tryekou rozddlovdny dostatečně přesně, čím nít Indie být podkoseno nebo roztrzena, případně rozätěpena. NVynálen vychází z úlohy vytvořit ponocnou dmychecí trýsku zdokonolenou zejména v touto sudru.Vyntlel zúlsií v tou, že volný konec trysky ssbíhající 51 oenovní nite, je vjtvoren obouetrannl atŕíakovitě o mi zooetrenou hranu. ktorú probíke napŕíč ke eeöru prohoeu.Podle výhodnáho provedení vynalelu je hrąna konce tryslq neklonäne vůči podálne oee trysky.Podla doläího provedení výnueeu je pod etŕískovitýn koncom tryslq oaístěno Patice,ktere stojí výstřednä voči tomuto konci trýelq o obsahuje prívodu keuel pro vzduch.Podle jiném provedení vyndlaou mi přívodní kenel-pro vzduch etoupeoí úsek probíhející rovnobdłnl s, peticí e výstupní ueek po-o vlducb. který je k nim postaven prídu.Prdłe stoupecího useku je e výhodou vltlí než prdłe výstupníhe úeeku pro vzduch, tekle v nee vznik( äkrtící účinek.in lee doeihnout toho, h ponoone dwcheoí trýeke s víoe nebo dne oetrou horní hrenou eos. být uvedene oni eenovní níti, čiel ee tyto oenevní níti postupe restehují v eeuhlasu s ukeseu stríekovitćho konce trýelq. Oenovní nitl se tedy od sebe odeouvejí, popŕípeoo roodělují nikoliv náraaovitä, nýbrž pozvolna. Ponoond doychaoí tryeke podle vyndlozu můäe pracovat zvlllí bezporuohovl e be poškození oenovníoh nltí.Ponoone doucheoí trýske podle vynález je vpríklednen provedení enísornłne ne výkresoch,kdeobr. I prúde letí tlnlcovskeho stroje, obr. 2 podrúnoet s obr. 1 v pohledu spredu,obr. 3 prísluený pohled ze streąn-obr. 4 pohled shore, obr. 5 pohled spredu ne poeełaeíd príklad provedení, obr. 6 je płíslulný pohled se strelu, obr. 7 je příelułný pohled shore,obr. B je prales podle Hry VIII-VIII ne obr. 5.Bidlo g vretnl vylqvovsnó podíl low 1 pri. tkecím provozu neee pepreek 3, několik pomocných dwchacích trýeek g s n/Ikolík vodících lenel 1 tvołíoích vodloí kandl 1 pro endlenou útkovou nlt Q. Dwohací trýelq g nd etłíłkovitý horní konec g e více nebo nini seostŕenou hranou 2, (obr. 2, Shvlłzduch ee k dnuchecí tryece i pŕlvidí hedicí LL e prívodníu ksneleu.13 v souhlasu s řídícíu proc-onen. Kanál ,Lg seetlví e stoupecího ueeku n, oprůñezu C,ktorý je v oblasti .notice L 1 trysky uspoüdin výstřednł, jek je petrno Iejnene ne obr. 4. V horní istí tryslą/ 4 nevazuje na etoupocí úsek u výstupní úsek ,Li-pro vxduch, který probíhá v podstatlvodorovni a ná nenłí prüŕe D, ned deek 11. Znenleníu prdŕeeuvve výstupní lasku | 5 lze v něm dosdhnout krtlcího ullnku prouddní. Vzduch vystupuje otvoru Li do vodlcího kanálu i pro nlt, čím je utkovd nlt á nesena proälupen 19, tvorený oenovníní nimi u, 1 §. Hrona 3 prpbfhd v podstate rovnobäłnł s osnovníui nítinl m.3 24334 V průběhu snídaní útku je bidlo g a peprekem 1, duuvchscí tryekou g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně prošlupu u. Papreek 3 prianí útkovou nit § na místo 31 prírezu tkaniny 35.Před dellím zenáäoním útku se papraek 1, dmychací tryeka 1 a vodicí lamely 1 opät vyldvnou ve smyslu hodinových reček. Pritom probehnou polohou 35, 53, k, která lo na obr. l snázornäne čerchovani e vo ktere horní hrana 2 sttíäkoviteho konce 5 dwchecí trynlq A,stojí proti střední rovine zá proälupu L 2 v úhlu A 2, který je ponlkud větší než je úhel M osnovních nití JJ, ktoré Jsou v dolním proälupu. Tím se dosahne toho, h hrana 2 pri nisleduuícím pohybu, počínade koncom poprípade rohem 20, prodde osnovními nitmi LI pod oatrým úhlem B, tedy ěikmo, e tyto nltě jsou postupně roadälovúny hranou 3.Mato se dmychecí tryska g, paprsek 1 e vodioí lamely 1 dostanou do polohy, která de na obr. I znázornäna plnou čarou a ve ktoré může být zaneaena další útkovú nit 5.Tím, že vodorovný úsek j pro výstup vzduchu je zařazen mezi etoupací úsek 13 kanllu12 a výstupní otvor 1 §, je zaručene, že na ohnutám místě 31 se opät uklidní vzduchové víry,vznikající v důsledku ohnutí, poprípade, že se proudení vzduchu peralolizuje, dříve než vzduch vystoupí s otvoru 1 §. vzduchový papraek a je tím z největší míry zbaven vím, takže může zvlášť dlouho podržovat smer, patrný z obr. 4 e probíheaící šikmo Látkové niti 6. Tím se di zvýsit. aměrově orientovaný nosný účinek, pokud jde o útkovou nit Q.U pozmêněneho příkladu provedení podle obr. 5 až 8 obsahuje pomocná dwchací tryska 33 dřík Q s oválmfm pruŕeaem.Tím mohou být prodlouženy kluzné plochy, které dmychací tryska 1 nastavuje osnovním nitím 11, z ćehož vyplývá äetrné zachásení s oanovními nitmi při zavádění a odvádäní dny checí trysky g.Uhly Al s A 2 mohou být také stejne velké, takže hrana 2 stojí rovnobežne k rovine u osnevních nití.U jiněho provedení je hrana 25, znázornená čerchovaně na obr. 2, slabé, zakŕivena například směr ke konci leiícímu na obr. 2 vpravo. Dalšíprovedeni se dostanou, když střkovitý konec § má například sviale ve smeru 05133 stoupaciho úseku n na obr. 3 vykle- nuti čerchovaně naznoćené stříšková plochy ga, § 43 nebo vodorovné vyklenuté plocłw §g podle l obr. B.l. Pomocná dmvchecí tryska pro prošlup tkalcovekěho stroje se vzduchovým paprakem,vyznačující se tím, že volný konec (B) trysky (4) zabíhající mezi osnovní nitä (17), je vytvořen oboustrenně atŕíäkovitě a má zeoetŕenou hranu (9), která probíhá nepříč ke smeru prohozu.2. Pomocná dmgchací tryska podle bodu 1, vyznačující se tím, ie hrana (9) konce (8) trysky (4) je noklonene vůči podelne oae trysłq (4)., 3. Pomocná dmyohací tryska podle bodu 1 nebo 2, vyzančuaící se tím, že pod atřííkovitým koncom (S) trysky (4) de umíetěna patice (14), která stojí ústredne vůči tomuto konci (8) tryalq (4) a obsahuje přívodní kanal (12) pro vzduch.4. Ponocnl dmachnci taska podle ktaróhokoliv s přsdchäzodících bodů, vymaěující so th, h přivodni koni). (12) pro vzduch mi stoupnci úsek (13) probíhodici rovnobäłnč s paticí (14) n výstupní úsek (15) pro vzduch, ktorý do k němu postaven příćně.5. Pomocná dwchaci tryslkn padlo ktoráhokonv z předchizejících bodů, význaěuaici setím, lo průłoz (C) atoupaciho úseku (13) je větší než průŕez (D) výsçupníhn úseku (15) pro vzduch, takto v něm vznikl In-tiel účinek.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocná, prošlup, paprskem, tryska, dmýchací, stroje, vzduchovým, tkalcovského

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243464-pomocna-dmychaci-tryska-pro-proslup-tkalcovskeho-stroje-se-vzduchovym-paprskem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem</a>

Podobne patenty