Rychlouzávěrná spona

Číslo patentu: 242101

Dátum: 01.02.1988

Autor: Špelda Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká rychlouzávěrné spony, určené zejména k rychlómuupoutání i vypouštění psa z vodítka, obojku nebo od pasu.V současné době jsou známa například vodítka s možnosti usnadněného vypouštění, řešená jako dvojřemen, jehož jeden konec s nanýtovaným plíškem se zasunuje do poutka. Je také známa spona pro upoutávání psa, řešená jako křížová polokarabina, jejíž jedno rameno tvoří odprur žená jehla, jejíž osový pohyb otevírá nebo uzavírá zámkový prostor. Všechna provedení mají řadu nevýhod spočívajícich buä v pomalosti nebo v malé pevnosti spoje, nevhodnosti použití pro vypouštění psaUvedené nedostatky z velké Šásti odstraňuje rychlouzávěrná spona podle vynálezu, která sestává z horního a dolního krytového dílu, ktoré jsou navzájem nerozebíratelně epojeny, v přední části opatřeny prizmariekou dírou, v níž je suvně uložen plochý jezdeo, v jehož kovové části je vytvořen kruhový otvor, v zadní části jsou opabřeny válcovou dírou a zápichem, v níž je otočně uložen čep otočné spony s osazenim a ve střední části je v krytových dílech vytvořena prizmatická dutina, v níž je uloženo dvoudílné prizmotické pouzdro, uložené svým spodním dílem na pružináoh zapuštěných do zehloubení dolního krytového dílu a svým horním dílem opřené o dno ovlädacího knoflíku, přičemž ve dvou» dilněm prizmatickém pouzdru je suvně uloženo vodioíąčelo e válcovýmdříkem na němž je nesunuta pružina, jehož volný konec suvně procházíotvorem v zadním čelu dolního dilu prizmatického pouzdra a v jehož prední včásti je nalisován zádržný čep se šikmo eeřiznutou náběhovou plochou.Konstrukce ryohlouzávěrné spony podle předloženćho vynálezu je neobyčejně kompaktní a ve srovnání s jinými provedenimi se vyznačuje velmi malými rozměry. Pevnost spoje je značná a jeho ovládání tlačítkom je velmi pohodlné. Manipulace spojená s vypouštěním i zpčtným upoutáváním je zjednodušene na nejvyšší možnou míru, přičemž rychlost vypouště ní je značné vysoká.Vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojených výkresoch,kde obr. l znázorňuje podélný osový řez sestavou rychlouzávěrné spony,obr. 2 je pohleoem na plochý jezdec ve směru P z obr. 1 a obr. 3 zobrazuje ve zvětšeném měřítku a v rozloženém perspektivním pohleduseetevu dvoudílného prizmatického pouzdra.- 3 - 242 101 Vlastní těleso rgchlouzávěrné spony tvoří její sešrouboxraný horní krytový díl l a dolní lcrytový díl 2. Horní krytový clíl l je ve své vrchní části opatřen otvorem j,v němž je usazen hřbet ovláàaciho tlačítka A. V přední části I-rytových dílů L, g je rvtvořena prizmatická díra §,do níž se zasouvá plochý jazdec g s kruhovým. otvorom l. Tento plochý jezdec Q je na druhém, nezobrazeném konci obvykle opatřen kroužkem, nakterý se navléká kara-.bina pro obojłçový kroužek. V zadnl casti krytovýchdílů J., 2 jo vytvořena válcová díra. Q se zápichem j ve válcové díře § je otočně uložen čep 1(),na jehož nevyznačeném konci je obvykle přiný tována spona vodítka. Osazení ji čepu LQ, například pojistný kroužekna hřídele, zabranuje vytqłžení čepu 10 z rycšilouzávěrné spony. Ve stř-ed ní části sešroubovaných krytovýcł dílů l, 2 je vytvořena prizrnatická dutina lg, ve ktoré je uloženo prizmatické pouzdro l), ktoré sestává z horní ho dílu i a dolního dílu jj. V zadní části je dolní díl y opatřen čeloms otvorem jí, zatím co v jeho přední části je nalisován zádržný čep se šílzmo seříznutou náběhovou plochou 12. V prizmatickém pouzdra lsuvně uloženo vodicí čelo 20 o íreťící se o zádrž če 18 a o atře~ J .válcovým dříkem 21, jehož konec prochází suvně otvorem 11 v čele 1 § dolního dílu jj prizmztického pouzdra l , přičemž přes válcový dž~ík 21 je převlečena pružina gg. Prizmaticlcé pouzdro jj je přitlačováno k horní stěněprizrnaticřé dutiny 12 pružinami 31 zapuětěnými do zahloubení 23 dolnfrxo łçrytového dílu g a opírá se o osazené dno g ovládacího tlačítka A.Podstata funkce rychloupínací spony je dobře patrna z obr. I. plochý jezdec § se zasune do prizmatické díry 2 a tlakom na šikmo seříznutou náběhovou plochu 1 gzádr~žného čepu 1 § se překoná odpor pružin 2 § a celé prizmntiolcé pouzdro jj klesne lie dnu prizmatické dutiny 12, přičemž plochý jazdec § tlakom na vodioí čelo 29 způsobuje vysunutí válcevćho äříku 21 z prizmaticlcého pouzdra jj při současném stlačení pružiny 2 §. Toto vše se děje až. do okarwžiku, Izćiy se zasunovaxzý plochý jazdec § dostane svým kruhovým otvorom 1 nad zádržný čep i 52, ktorý vnikne do krmivvého otvoru § a uvolněné pružiny g pZ-esurlou prizmatické pouzdro 13 zpět do horní polohy plochý jezdec § je ve sppně uzamčen. Uvolnční tohoto zámkověho spojení spočívá ve stlačení ovládacího tlačítka g, jehož dno j tlakom na prizmatipouzôsro l způsobí jeho pokles v garizmatické cłutině 12 a vyvlečení -záclržného čepu 1 § z lcruhového otvorul plochého jezclce š. Uvolněná pružina 2 § způsobí, že vodicí čelokladívkovjñrazpůsobem vyznrští plocłiçý jezdec § z prizmatické díry j.o jiném climenazování rychlouzávěrné 3330123 nxůže její zmenšené nebo zvětšenéj proveáení plnit univerzálnější funkce všude tam, kde je výnodxué rzebo nutné rychlé a snadné uvolňovzíní a spoj ování ćvou. relativ ně volných flexibilních součástí.242 101 Ryćhlouzávěrná spona určená zejména k rychlěmu upoutání 1 vypouštěnídilu (1, 2), které jsou navzájom rozebíratelně spojeny, v přední části opatženy prizmatickou dírou (5), v níž je uložen suvně plochý jezdec (6)v jehož koncové části je vytvořen kruhový otvor (7), v zadní části jsou opatřeny váloovou dírou (8) a zápichem (9), v níž je otočnň uložen čep (10) 3 osazením (11) a ve střední části krytových dílů (1, 2) je vytvořena prizmatická dutina (12) v níž je uloženn dvoudilné prizmatické pouzdro (Ť 3) uložené svým dolnim dilm (15) na pružinách (23) zapuštěných.do zahloubení (Ž 4) ďolniho krytového dilu (2) a horním dílem (14) opřéné o dno (25) ovládacího tlačítka (4) přičemž ve dvoudílném prizmatickém pouzdru (13)je auvgě uloženo vodicí čelo (20) s váloovým dříkem (21) na němž je nasunuta pružina (22), jehož voĺný konec je suvně uspořádán v otvoru (17) zadního čela (16) dolniho dí 1 u(15) prizmatického pouzdra(13) a v jehož přední části je nalisován zádržný čep (18) se Šikmo seříznutou náběhovou plochou (19). L

MPK / Značky

MPK: A44B 11/25

Značky: spona, rychlouzávěrná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-242101-rychlouzaverna-spona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rychlouzávěrná spona</a>

Podobne patenty