Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu

Číslo patentu: 241855

Dátum: 01.12.1987

Autori: Markovie Oskar, Biely Peter, Mislovieová Danica

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu výroby trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu.K přípravě trans- a cis-l,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu adici tetraohlormetanu na 1,3-butadien podle známých postupů lze použit buč jako iniciátorů málo účinných organických peroxidü (US patent 2 401 099 Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1960, 1131) nebo lépe jako katalyzátorů buč chloridů (J. Chem. Soc. 1965,1887), nebo oxidů (collect. Czech. Chem. Commun. 45, 3488, 1980 Čs. AO 209 39) mědi či železa v přitomnosti eminů či jejich hydrochloridů, nebo acetylacetonátů, naftenátů, stearátů mědi či železa (Brit. pet. 1 146 463) nebo dich 1 ortris(trifenylfosfin)rutenie (Chem. Lett. 1978, 115). Iři použití těchto iniciátorů nebo katalytických systémů se výtěžky trans- a cis-l,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu pohybuji mezi 50 až 90 teorie. Eři teplotách 74 až ll 5 °C jsou potřebné reakční doby kolem 4 až 12 hodih.Nyní bylo nalezeno, že adici tetrachlormetanu na l,5-butadien lze katalyzovat s vysokou účinnosti snadno dostupnou práškovou kovovou mědi v přitomnosti primárnich či sekundárnich aminů nebo jejich hydrochloridů obecného vzorce, RNHX nebo RNHX°HClkde R je skupině -(CH 2)n- , V níž n je rovno 2 až 5, nebo skupina -(CH 2)20(CH 2)2- či (g§ 5)2- , a x je nepřítomno, nebo aminu shore uvedeného obecného vzorce, kde R je C 3- až C 4-alkyl či oyklohexyl skupina a X je atom vodiku, s výhodou v přítomnosti rozpouštědla jako je acetonitril či dimethylformamid a maléhoRředmětem vynálezu je způsob výroby trans- a cis-l,5,5,5-tetrechlor-2-pentenu katalytickou adici tetrachlormetanu na1,5-butadien, při němž se směs, obsahující na.l mol l,5-butadienu 0,5 až 5 molů tetrachlormetanu, OQOOS až 0,05 molu mědi a 0,005 až 0,1 molu primárniho či sekundárniho aminu nebo jeho hydrochloridu obecnéhovzorce, RNHX nebo RNHX~HC 1kde R je skupina -(CH 2)n- 5 v níž n je rovno 2 až 5, nebo skupina -(CH 2)20(CH 2)2- či (C 2 H 5)2- , a X Š nepřitomno, nebo aminu shora uvedeného vzorce, kde R je C 3- až Cąralkyl či cyklohexyl skupina a X je atom vodiku, s výhodou za přitomnosti až 2 molů polárniho rozpouštědla jako je acetonitril či dimethylformamid a 0,001 až 0,01 molu sensibilizátoru jako je benzoin, zahřivá za normálniho tlaku nebo vlaku zvýšeného do 5 Mľä na teplotu 70 až 16000. Primárnim aminem obecného vzorce RNHX může být např. isopropylamin, isobutylamin, n-butylamin nebo cyklohexylamin, vhodným sekundárnim aminem uvedeného obecného vzorce je např. aziridin, pyrolidin, piperidin, diethylamin nebo morfolin.Výtěžky trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu jsou v reakcich katalyzovaných práškovou kovovou mědi v prítomnosti uvedených aminů srovnatelné nebo vyšší ve srovnání s dřiva popsanými katalytickými systémy, a to při podstatné kratší reakčni době. Dále uvedené příklady bliže popisuji způsob připravy trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu, aniž by vymezovaly nebo omezovaly rozsah platnosti vynálezu.Směs 6,20 g (40 mmol) tetrachlormetanu, 1,03 g (20 mmol) 1,5-butadienu, 0,0254 g (0,4 mmol) práškové mědi, 0,0584 g (0,8 mmol) diethylaminu a 1,28 g acetonitrilu se zahřivá ve vibračné míchané a zatavené skleněné ampuli při 100 °c. Po 2 hodinách,kdy zreaguje prakticky veškerý 1,5-butadien a plynovou chromatografickou analýzou zjištěný výtěžek 1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu činí 88 na vsazený 1,5-butadien, se reakčni směs ochladí apřebytečný tetrachlormetan se odděli destilaci za normálniho tlaku, načež se vakuovou destilací z limcové baňky izoluje směs 80 trans- a 20 cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu (3,27 g) s bodem varu 95 až 100 OC/2,67 kPa ve výtěžku 79 na vsazený lg-butadien. .Elementárni analýza /pro 0536014 (2 o 7,9) nalezeno 29,11 C, 2,91 H vypočteno 28,89 C, 2,91 H/ a NMR spektrum (IH-NMR Ja 4,10 (d, cistrans-CH 2 Cl, J 5 Hz), 3,5Adice tetrachlormetenu na 1,3-butadien se provede podle přikladu 1 e tim rozdilem, že misto diethylaminu sa použije piperidinu a k reakčni směsi se přidá 0,015 g benzoínu. Reakční směs se zpracuje způsobem popsaným v přikladu l a podle plynové chromatografické analýzy se ziská eměs tŕans~ g cis-l,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu ve výtěžku 95 na vsazený 1,3-butadien.Adice tetrachlormetanu na 1,3-butadien se provede podle příkladu 2 s tim rozdilem, že misto piperidinu se použije n-buty 1 aminu. Reakční směs se zpraouje způsobem popsanym v přikladu l a podle plynové chromatografické analýzy se zieká směs trans- a cie-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu ve výtěžku 85 na vsazený 1,3-bubadien.Iřiklad Adice tetrachlormetanu na 1,5-butadien se provede podle pří kladu 2 s tim rozdílem, že misto piperidinu se použije isobutylaminu. Reakční směs se zpracuje způsobem popsaným v přikladu l a podle plynové chromatografické analýzy se získa směs trans- a ois-l,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu ve výtěžku na vsazený 1,5-butadien.Iřiklad 5 Adice tetrachlormetanu na 1,3-butadien se provede podle při kladu 2 s tim rozdilem, že misto piperidinu se použije cyklohexylaminu. Reakční směs se zpracuje způsobem popsaným v přikladul a podle plynové chromatografické analýzy se získá směs trans a cie-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu ve výtěžku 81 na vsazený 1,3-butadien.Do 250 ml autoklávu z nerezové oceli se vsadí 138 g (0,9 mol) tetrachlormetanu, 27 g (0,5 mol) kapalného l,3 ~butadienu,16 3 acetonitrilu, 0,635 s (0,01 mol) práškové mědi, 1,7 g

MPK / Značky

MPK: C07C 19/02

Značky: cis-1, výroby, způsob, trans, pentenu, 5-tetrachlor-2

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-241855-zpusob-vyroby-trans-a-cis-1-5-5-5-tetrachlor-2-pentenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu</a>

Podobne patenty