Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií

Číslo patentu: 238832

Dátum: 15.05.1987

Autori: Florek Ivan, Kovanič Ľudovít, Lazar Tobiáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Snímač je určený na meranie a zisťovanie remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií. Podstata snímača spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej až troch elektricky upravených difereciálnych feroindukčných sond, umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci navinutá kompenzačná cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroje jednosmerného prúdu. Snímač možno využiť v baníckych a metalurgických odvetviach, napríklad v úpravniach pri magnetickom rozdružovaní magnetitových rúd alebo v metalurgických prevádzkach pri kontrole kvality materiálov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka snímača remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií, pričom sa za zrnítý materiál považuje sypká hmota, v ktorej maximálna velkost častíc nepresahuje vnútorný priemer kazety určenej pre meranú vzorku.Doteraz sa magnetická indukcia meria pomocou teslametrov, pri ktorých sa využíva Hallov jav. Tieto prístroje majú nízku citlivosť, nie sú preto vhodné na meranie remanentnej indukcie zrnitých materiálov. Pri ďalšom spôsobe merania remanentnej magnetickej indukcie, t. j. určovaní jej veľkosti na základe priebehu magnetizačnej čiary zistenej balistickou alebo inou magnetometrickou metódou, sa porušuje pôvodný magnetický stav meranej vzorky. Nevýhodou doterajších metód merania remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií je, že sú veľmi prácne a pri meraní vyžadujú udržiavať laboratórne podmienky, pritom sa porušuje pôvodný magnetický stav vzorky.Uvedené nedostatky odstraňuje snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej, napríklad troch, elektricky upravených diferenciálnych feroindukčných sond umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali V rovine kolmej k pozdĺžne osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci naviniltá kompenzačné Cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroja jednosnnjrného prúdu.vynález snímača remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií umožňuje merať remanentnú magnetickú indukciu aj mimo laboratória, V prevádzlçovyclí podmienkach, bez zmeny pôvodného magnetického stavu Ineranej vzorky. Meranie je časovo nenáročné s možnosťou llll 10 h 0 lćlkÉh 0 opakovania.Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitýcli materiálov a suspenzlí je schelnaticky znázornený na obr. 1. Na obr. 2 je znázornená jeho konštrukčné usporiadanie a na obr. 3 je znázornená Inagnetizačná krivka a súvislosť jej parametrov s tvarom amplitúdy napájacieho napätia.Snímač remanentnej magnetíckej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií sa skladá z troch diierencialnych ferroindukčných sond FIS najmennej však jednej), uložených na obvode meracej dutiny valca 5 tak,aby zvierali v rovine kolmej na pozdĺžnu os valca 5 uhol 120. Takéto usporiadanie znižuje vzájomnú indukciu medzi diferenciálnymi ferroindukčnýníi sondami FIS na hodnotu, ktorá podstatne neznižuje merací efekt. Na obvode valca 5 je navinutá kompenzačná Cievka 4 na kompenzáciu vonkajších magnetických polĺ a nastavenie pracovného bodu. Ferroindukčná sonda FIS pozostáva z dvoch permalloyových jadier 3, budiaceho vinutia 1 a snímacieho vinutia 2. Budiace vinutie 1 je rozdelené na dve proti sebe na 4vinuté cievky, čím sa znemožñuje transformácia v snímacom vinutí 2. Pri troch terroindukčných sondách FIS sa spoja snímacie vinutia 2 do série. Výstupné napätie terroindukčnej sondy FIS, t. j. napätie na snímacím vinutíu 2, je pripojené cez oddelovací kondenzátor C 2 a prvý volič rozsahov VR 1 na číslicový displey ČD. Kondenzátorom C 1,odporom R a diódou D sa zvyšuje citlivosť ferroiiídukčnej sondy FIS. Budiace vinutie 1 je pripojené na napájací zdroj NZ s charakteristikou generátora pravouhlých kmitov. Vstup kompenzačnej cievky 4 je pripojený cez mikroampérmeter A, druhý volič rozsahov VR 2 na prúdový jednosmerný regulovatelný zdroj RZ. Diferenciálna ferroindukčna sonda FIS svojou dĺžkou zabezpečuje citlivé snímanie remanentného magnetizmu celého objemu skúmanej vzorky uloženej v kazete K. objektívne hodnoty sa namerajú za predpokladu, ked výška h skúmanej vzorky materiálu bude menšia ako účinná dlžka diferenciálnej ferroindukčnej sondy FIS. správnu polohu kazety K so vzorkou skúmaného materiálu zabezpečuje nemagneticke jadro 6 snímača remanentnej indukcie,ktoré tvorí jeho pohyblivé dno. Pohyb nemagiíetického jadra 6 umožňuje skrutkový systém pozostávajúci zo závitového hriadela 7 a základovej dosky 8. Kazeta K so skúmanou vzorkou materialu sa vloží do súosovej dutiny snímača remanentného magnetizmu tak, aby dosadla dnom na nemagnetické jadro 6. Bočné steny kazety K naplnenej skúmanou vzorkou sú v tesnej blízkosti snímacieho vinutia 2 a permalloyových jadier 3. Remanentný magnetizmus skúmanej vzorky materiáltl takto ovplyvňuje indukčnosť lerroindukčnej sondy FIS.Činnost prístroja závisí od jeho správneho pripojenia na zdroj elektrického prúdu. Tým sa uvedú do činnosti všetky obvody prístroja rrátane vstavaného číslicovólío displeya ČD, ktorého údaj predstavuje súčet všetkých okolitých magnetických polí pôsobiacich na diferenciálny terrolndukčíiý snímač FIS. Dalej sa pomocou regulovateľného zdroje RZ jednosmerného prúdu nastaví prúd v kompenzačnej cievke 4, pričom sa sleduje údaj na číslicovom displey ČD. Po dosiahnutí najnižšie hodnoty na číslicovom displey ČD je prístroj pripravený pre vloženie kazety K s mernou vzorkou materiálu. Po vložení kazety K sa nastaví maximálna hodnota na číslicovom displey ČD pomocou skrutky 7. Namerané hodnota je úmerná remanentnému magnetizmu skúmaného materiálu. Prístroj možno ciachovať pomocou známych metód alebo pomocou magnetických materiálov, ktorých vlastnosti sú známe. Stabilitu diferenciálnej ferroindukčnej sondy FIS ovplyvňuje pripojenie budiaceho vinutia 1 na napájací zdroj NZ, ktorý generuje elektrické napätie obdĺžnikového tvaru. Pri sinusovom tvare napájacieho napätia bod nasýtenia B 3 na magnetizačnej člarepermalloyového jadra 3 určuje strmosť napájacej amplitúdy. Pri zmene hodnoty takéhoto napätia sa zmení aj Výstupný údaj na číslicovom displey ČD. Pri napájacom napätí obdĺžnikového tvaru so strmou nábežnou hranou nezávisí údaj číslicového displeya CD od jeho prĺpadnej zmeny. Kompenzačný obvod vytvára kompenzačné Cievka 4, ktorá integrálne obopína diferenciálne ferroindukčné sondy FIS v snímači remanentnej indukcie. Kompenzačná Cievka 4 je navinutá tak, aby v osi snímača vytvárala homogénne magnetické pole. Veľkosť kompenzačného prúdu sa meria pomocou mikroampérmetra A. Druhým voličom rozsahov VR sa mení rozsah mikroampermetra A pri velkej hodnote kompenzačného prúdu. Vnútor Bná kladná spätná väzba vytvorená diódouD a odporom R zvyšuje citlivosť merania a priaznivo ovplyvňuje dynamiku práce diferenciálnej ferroindukčnej sondy FIS. Kondenzátorom Ci sa nastavujú fázové pomery v obvode FIS a oddelovacím kondenzátorom číslicového displeya ČD jednosmernou zložkou od diódy D. Odpor R obmedzuje pôsobenie kladnej spätnej väzby.Snímač remanentnej magnetickej indukcie možno využít v banickom a metalurgiekom priemysle, pri zisťovaní remanentnej magnetickej indukcie zrnitých ferromagnetických materiálov, rúd alebo suspenzií, najmä pri magnetickom rozdružovanĺ magnetitových rúd alebo v metalurgických prevádzkach pri kontrole kvality materiálov.Snímač remanentnej magnetickej indukCie zrnitých materiálov a suspenzíí vyznačujúci sa tým, že pozostáva z najmenej jednej, napr. troch, elektricky upravených diferenciálnych ferroindukčných sond FIS umiestnených v dutom valcí 5 tak, abyzvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca 5 rovnaký uhol, pričom je na valci 5) navinutá kompenzačná Cievka 4, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroja R-Z jednosmerného prúdu.

MPK / Značky

MPK: G01R 33/12

Značky: magnetickej, remanentnej, suspenzií, snímač, indukcie, materiálov, zrnitých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238832-snimac-remanentnej-magnetickej-indukcie-zrnitych-materialov-a-suspenzii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií</a>

Podobne patenty