Zařízení pro redukci průměru silnostěnných trub kosým válcováním za tepla

Číslo patentu: 238337

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kulík Jiří, Drbout Jan, Papež Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká tříválcové stolice užívané zejména jako finální tvářecí agregát. Jediným tvářecím nářadím zde jsou tři válce s úhlem ( podávání 2 až 10 °, opatřené kalibrací s hřebenem o výšce 1,5 až 6 mm a délce 2,25 až 60 mm, kalibračním úsekem o délce 40 až 120 mm a vstupním a výstupním úsekem.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro redukci průměru sílnostěnných trub kosým válcováním za tepla.Silnostěnné bezešvé trubky jsou-vyráběny za tepla postup~ nýmrválcováním v několika stolicich. Válcovaci tratí přímo určenou k výrobě silnostěnných trub je Asselova válcovna. Je vybavena děrovací stolici, třiválcovým asselovým elongátorem, několika stojanovou dvouválcovou kalibrovnou a kosou dvouválcovouTříválcový elongátor je určen k redakci-Houšľky stěny vyděrovaného předválku na požadovanou hodnotu, danou rozměrem finální trubky. Dociluje ji válcovánim na válcovité trnové tyčí mezi třemi válcí 3 kalíbrací opatřenou hřebenem. Požadovaný průměr je doeažen následným podélným válcovánim v několikastojanové dvouválcové kalibrovně. Redukce průměru bývá 3 až 10 , při~ čemž a rostouci redukcí dochází k polyganizací vnitřniho průměru trubky. Zkalibrovaná trubka je oválná. Ovalíta je odstraněna válcováním V poslední stolici, rotační kalibrovně, mezi dvěma hříbovitými váloi. Válce maji kalibraci bez hřebene, tvořenou přímkovými úseky. Je znám Š případ použití tří válců 5 touto ka~ libraci, přičemž redukce průměru je zanedbatelná.Popsaný postup a zařízení .umožňuje výrobu silnostěnných bezešvých trub nestandartních rozměnů v rozsahu daném poměrem průw měru trubky kHouštce stěny D/sřaä 4 až 10. WTrubky s nižším poměrem D/s popsaným způsobem neni možné vyrobit.Uvedený nedostatek odstraňuje zařízení pre redukci průměruv silnostěnných trub kosým válcováním za tepla podle vynálezu.233 337 Podstatou vynálezu je to, že jediným tvářecím nářadím jsou tři váloe s úhlem podávání, 2 až 10 ° opatřené kalíbrací s hřebe~ nem o výšce 1,5 až 6 mm a délce 2,25 až 60 mm, kalibračním úsekem délky 40 až 120 mm a vstupním a výstupním úsekem.Výhodou řešení podle vynálezu je snížení počtu tvářecích operací proti klasické Asselově válcovně, možnost výroby trub s velmi silnou stěnou, kde D/s 4, možnost dosažéní fínálních redukcí průměru až do 20 průměru bez nebezpečí vnítřního po» lygonu, výrazná snížení ekcentricity trubky a snadné a rychlá přeatavba a minimálními nároky na nářadí. VPásmo deformace tříválcová stolice podle vynáležu, v němž dochází k redukci půměru předvalku je znázorněno na obr. 1. Úhel podávání válců je znázorněn ná obr. 2.válce g jsou opatřeny záběrovým úsekem na němž začíná rggkce průměru, hřebenem g o výšce ha délce ł, kalibrnčním úsekem 1 o délcajE a výstupním úsekem g. válce g jsou stavitelné vůči ose gLváloování ve sněru šípky. Úhel 5 L podávání válců v určuje velikost oeováho pohybu předvalkuza jednu otáčku a je stavitelný v rozmezí 2 až 10 °.Broti Asselově elengátoru se zařízení dle vynálezu zásadné liší tím, žç nepoužívá vnitřní nářadíftj. neredukujevstěnu pro» velku a tím je určeno zejména jako finální tvářecí agregát. Mož,né je však i zařazení do technologického toku jiné válcovny, trub, za účelem snížení excentrícity provalku. Zásadní odlíěnoat zařízení dle vynálezu od rotační kalibrovny spočívá v tom, že má válce opatřenä hřebenem a v tom, že jeurčeno k výraznější redukcí průměru.Zařízením se třemi válci s hřebenem výšky 1 6 mm a délkyl 14 mm a kalibračním úsekem § dilky § 40 mm byly válco ványvvyděrované provalky z uhlíkové oceli na finální rozměr trub~ ky 180 x 25 mm při úhlu 0 podávání válců 3,2 ° a redakcí prúměru 18 .V jiném případě byl při stejné kalibraci a úhlu j§ podá» vání válců 2,5 ° válcován děrovaný a elongovaný provalek 2 ne on 3 O 238 337 ~ rezavějící oceli na trubka 124 x 26 m. Při redakci průměru o 15,6 došlo ke snížení exćĺrítricíty ze 3 na 0,8 mm. ~Zařízení pro redukci průměru silnostěnpých trub kosýn válcovánín za tep 1 a,vyznačené tim, že jediný tvářecím nářadim jsou tři váĺce (v) s úhlen ex) podávání, opatřené kalibrací e hřebenen (2) o výšce (h) a délce (1), ka 1 ibračnín.úseken (3)Zařízení pro redukci průměru silnoetěnných trub koaýn válce vánim za tepla podle bodu.1, vyznačujicí se tim, že úhel Qx) podávání je 2 až 10 °, výška (h) hřebene (2) je 1,5 äž ônm,přičemž délka (1) hřebenu (2) je 2,25 až 60 mm a délka (k) kalibračního úseku (3) je až 120 mm.

MPK / Značky

MPK: B21B 19/00

Značky: redukci, tepla, valcovaním, silnostěnných, zařízení, průměru, kosým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238337-zarizeni-pro-redukci-prumeru-silnostennych-trub-kosym-valcovanim-za-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro redukci průměru silnostěnných trub kosým válcováním za tepla</a>

Podobne patenty