Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku

Číslo patentu: 238333

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čeřovský Jaroslav, Čeřovský Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je tvořeno tlačnými deskami spojenými s pístnicemi pracovních válců na přední straně propojených potrubím s kapalinou a střídavě ovládaných tlakovým vzduchem, který je po výstupu z pracovních válců jímán do sborníku a dále využít jako provzdušňovací médium při fermentaci.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro míchání náplně fernentačního vaku v zavěšené poloze. hDosavadní kultivační zařízení Jsou provedena většinou jako nádoby válcového tvaru, u menších objemu skleněné s víkem z nerezavějící oceli nebo u větších objemů v provedení ce 1 okovo~ vám. Tato zařízení Jsou vybavena ústrojím pro přívod sterilního vzduchu s míchadlem, umístěným uvnitř nádoby, k zajištění rovnoměrné distribuce vzduchu, procházejícím víkem opatřeným vhodnouucpävkou a poháněným vnějším motorem. Víko dále obsahuje otvorypro odvod vzduchu, k plnění nádoby, k odebírání vzorku a pro další funkce, které provoz zařízení vyžaduje.Popsaná zařízení Jsou konstrukčně a materiálově náročná a v provozu vyžadují sterilizaci parou. Proto se v poslední doĺbě navrhuje používání kultivačních vaků, u nichž je však třebavyřeěit otázku mechanického míchání Jeho vsádky.Známé je zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku sestávající z nejméně jedné tlačné desky s vratným pohybem, přiléhající k zavěšenému kultivačnímu vaku, kterou lze ovladat táhlem pomocí výstředníku nebo klikového mechanismu, přičemž tlačná deska je zavěšena na ohebněm závěsu.vPodstata zařízení pro míchání náp 1 něfermentačního vaku,sestávajícího z opěrné stěny, dvojice tlačných desek, pracovních válců s přívodním potrubím pro střídavé plnění pracovních válcü vzduchom a sborníku vystupujícího vzduchu,spočívá v tom, že tlačné desky jsou spojeny s pístnicemi dvojice pracovních válců.2 zaaaàg, Přívodní potrubí tlakového vzduchu s rozdělovacím ústrojím detí do Jejich zadní části, zatímco přední části pracovních válců Jsou propojeny spojovací trubicí vyplněnou kapalinou. Odvod vzduchu, napojený na rozdělovací ústrojí, úatí do sborníku propojenáho se vzduchovaoí trubicí fermentačního vaku.Výhodou tohoto uspořádání je pneumatický pohon tlačných Š deaek, ktorý nahrazuje elektromotor s príslušným regulovatelným 5převodovým úatrojím, čímž se výrazně sníží hmotnost 1 cena zařízení. Další výhodou Je skutečnost, že vzduch vytlačovanýz pracovních válců při zpětném pohyu desek je ahromaždován přinižším tlaku ve sborníku, z něhož Je po filtraci veden do fermentačního vaku Jako provzdušňovací medium. Propojením předníchčástí pracovních válců spojovací trubicí vyplněnou kapalinou sezabezpečuje nucený zpětný pohyb pístníce, čímž se zmenšuje me chanické namáhání fermentačního vaku a současně se šetří tlako vý vzduch Jinak nutný pro vyvození zpětného chodu pístnica. Intenzitu míchání lze snadno řídit Jak změnou frekvence pohybu deeek, tak případně 1 změnou Jejich účinného zdvihu a přiapět tak k optnmálním podmínkám kultivace.. Zařízení podle vynálezu je achematicky znázorněno na oh. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v půdoryae.Zařízení pro míchaní náplně l fermentačního vakug eeatává ze dvou vortikálně uapořádanych tlačných desek 3 s vratným horizontálním pohybom, které přiláhají k fermentačnímu vaku 3 zavěšenámu na závěsnem ústrojí 5 a přiléhajícímu k opěrné deace Q. Tlačné desky 3 Jsou přdpojeny k pístnicím § pracovních válců 1, v přední části propojených spojovací trubicí § vyplněnou kapalínou. V zadní části Jsou pracovní válce 1 napojen na rozdělovací ústrojí 2 a ovládacím úatrojím lg s přívodem tlakováho vzduchu ll a odvode vzduchu lg ústícím do eborníku lg,vybaveným pojistným ventilm lg a odkalovacím ventilem lj, uzavíracím ventilom l§, na který navazuje redukční ventil ll s průą tokoměrem l§ a vzduchovým filtrom lg, spojeným potrubím gg se vzduchovací trubicí gl fermentačního vaku g opatřenáho výstupnítrubicí gg se zpětným ventilem 33. Á 233333Střídavým přitlačovánim tlačných desek Q proti fermen-N tačnimu vaku g, spočívajícím v zavěšené poľoze na opěrné desce Q,se vytlačuje střídavě na levé a pravé straně substrát do vedleje ší ivyšäi části fermeniačniho vaku g, čímž vzniká inienzivni prouděni, jehož výsledkem Je dokonalé provzdušňování substrátu. účinnost míchání lze měnit Jednak frekvenczi přitlacogyánioľtlqałć-ą àých desek 3, např. pomoci elektrického klopného obvodu ovládaěoVjícího vlastni rozdělovaoi ústrojí tvořené buď jedním čtyřçéetąñým rozvÁČěčem vzduchunebo dvěma třícestnými ventily, Jednak změnou účinného zdvihu tlačných desek 3 proti fermentąčnimu vaku 3. Šetrnost působení t 1 ačnýchdesek 3 na fermaatačhł vak g je zabäzpečena nnceným vracenim pístnice § pomocí kapaliny střídavě přetlačované spojovací trubicí § z Jednoho pracovniho válceZařízení Je vhodné zejména pro kultivaci mikroorganismů sloužících k inokulaci v zařízenich větších objmů a vzdálenějších od místa připravy inokula.Zařízení pro micháni náplně fermentačního vaku,seatávajic 1 z opěrné stěny, dvojice tlačných desek, pracovních válců5 přívodnim potrubím, a rozdělovacim úatrojím pro atřídaváp plnění pracovních válců vzduohem a sborniku vystupujicího ĺ vzduchu,vyznačené tim, že tlačné desky (3) Jsou spojenyzařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že přední části pracovních válů (7) Jsou propojeny spojovací trubici (8)Ząšigeni podle bodů 1 a 2, vyznačené tim, že odvod vzduchu (12) z rozdělovacího ústrojí (9) Je napojen přes sbornik-(13) na vzduchovací trubici (21)fermentačniho vaku (2).

MPK / Značky

MPK: B01F 13/00

Značky: zařízení, náplne, míchaní, fermentačního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238333-zarizeni-pro-michani-naplne-fermentacniho-vaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku</a>

Podobne patenty