Vícestupňový destilační přístroj

Číslo patentu: 238327

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vančura Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem destilačního přístroje podle vynálezu je zmenšení jeho rozměrů, snížení materiálových nároků a menší spotřeba energie. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že parní a vodní prostory jodnotlivých stupňů jsou tvořeny soustřednými válci na sebe nasunutými, přičemž vnější stěna každého vnitřního válce tvoří vnitřní stěnu každého vnějšího válce.

Text

Pozerať všetko

Vynález setýká vícestupňového dostilaöního přístroje. Doposnd známé jsou systőny pro víoestupňovou destileoi, kupříkledu vody, s rozdílnýni tlaky v jednotlivýohoostnpníoh. Oproti jednoetnpňovýu destileěnín přístrojům tyto přístroje äetří více jek 56 šátopnć energie a více jak 80 chladící vody. Tyto energetické úspory jsou přímo závislá nepočíta jednotlivých stupňů, s vyrábłjí se přístroje 2 až 8 stupnovó.všeobecně se tyto přístroje vyrábí tak, .že jednotlivé stupně tvoří senoetetnó kolony, která jsou mezi sebou prcpojeny potrubí. celková teruioká účinnost takového zařízení je dám souěten tepelných ztrát jednotlivých stupňů. Pro snížení töchto ztrát, ktoré význelsnő ovlivňují výkon i nörnou spotřebu topnó energie, se jednotlivé stupnölizolují. Tato izolace, vzhledem k možnostmi techniokóho provedení, ztráty jen snižuje. Kromě toho system uspořádání víoestnpňovýoh přístrojů s oddälenýni stupni znečnš zvyšuje nároky na obestàvěný prostor, vzrůetejí Materiálové nároky e zvyšuje sePrĺmĺĺnto - dle v nÄ/ołq Uvedená nedostetky odstraňuje vícestnpčový destilećní přístrojĺ jehož podstate. spočívá »v ten, že perní e vodní prostory jednotli- k vých stupňů jsou tvořeny sonstředsýni válci ne sebe nesnnutýni,přičemž vnější stöne keždého vnitřního válce tvoří vnitřní stönu každého vnějiího válce. . . Víoestupšový destilační přístroj podle vynález ná tu výhodu,še jeho řešení redikálnä snižuje( nároky ne obestevőný prostor o. take nnteriálovó nároky jsou nižší. Vzhledem k tone, že stěny prostorůo jednotlivých stupňů jsoú společné, je spotřeba energie nenüí než u stávejíoíoh konstrukcí. j vynález je přehledně zobrezen na přiloäenćn výluvese, kdo je uveden typ tříetnpňového destileěního přístroje. Jednotlivó stupně jsou tvořeny sonstřednýni vàlci s skládejít se vždy z vodníhoe perního prostoru. I. stupeň má vodní prostor ł s. perníprostor 2. II. stupeň má vodníprostor~~ä e parní prostor. J e III. stupeň ni. vodní prostor 33 e parní prostor ž. V nvedenénl uspořádání tvoří konečný chladič g .oscvá trubka.Ve vodním prostoru ł prvního stupně, kde se ze surové vody lg tvoří pára, jsou topné elementy, kterými může být parní ť°PnÝhad łš nebo elektrické topně články łł. Vodní prostory jednotlivých stupňů l, gł, gg jsou spojeny s parními prostory â,ł,Ž otvory 2, které jsou v horní části jednotlivých stupňů, Vodní prostoryąl, 21, 33 jednotlivých stupňů jsou ve své horní části opatřenyodluöovaěi 2 kepek, které jsou ve své poloze drženy držáky 1, Dále jsou vodní prostory jednotlivýoh stupňů vzájemně propojeny potrubím s prvními olonami lg Potrubí jsou vyvedena ze spodní části těchto vodních prostoru, Rovněž všechny parní prostory jednotlivých stupňů jsou vzájemné propojeny potrubím s druhými olonami łg. Surovâ voda se druhým potrubím lg přivádí do spodní části chladiče Š. Horní část chladiče É je trubkou propojena s vodním prostorem 5 prvního stupně. Výška vodní hladiny ve vodních prostoreoh jednotlivých stupňů je dána výškou odpadní trubky lg, která je umístěna ve vodním prostoru III. stupně. Surová vode je přivedena druhým potrubím lg do chladiče Š a odtud je vedena do vzájemně propojených vodních prostorů ł, âł a ga a přebytečná vodaje odpadní trubkbu lg vedena do odpadu lg, surová vode ohřátá ve vodním prostoru l prvního stupně se mění v páru, která přes odlučovaě.kapek 2 otvorem 2 vstupuje do parního prostoru 5 prvního stupně. K parnímu prostoru 3 prvního stupně přiléhá vodní prostor âł druhého stupně. Přestupem tepla přes válcovou stěnu vodního prostoru âł se v něm voda ohřívá a mění v páru. Pâra, která předala své skupenské teplo pro ohřâtí této vodylse mění v kondenzát,který je destilovanou vodou a tato je vedena potrubím s druhou olonou lg do prvního potrubí §, umístěného v parním prostoru 2 třetího stupně. Popsaný cyklus se opakuje i ve druhém stupni.Z vody vytvořená pára ve vodním prostoru gł druhého stupně je vedena otvorem 2 do psrního prostoru 3 druhého stupně. Po předâní své tepelné energie a kondenzaoi je kondenzát-destilovaná voda vedena z parního prostoru E druhého stupně prvním potrubím 8 do parního prostoru Ž třetího stupně, odkud je po dochlazení odváděna třetím potrubím ll ke spotřebiteli. Páre vyrobená z vody ve vodním prostoru 33 třetího stupně je otvorem 9 vedena do parníhoprostoru 5 třetího stupně a při stykus chladným pláätěm ohladičeŠ kondenzuje, mění se v destilovanou vodu a po smíohání s destilovanou vodou z prvního a druhého stupně je vedena třetím potru 238 327bím ll ke spotřebiteli. Vzâjemným poměrem odpařovaoíoh plooh vodních prostoru jednotlivých stupňů a vhodnými průřezy olon 32 mezi jednotlivými vodními prosteremi l, gł, 33 prvního, druhého a třetího stupně Jsou v parních prostoráoh gąä a Ž těchto stupňů rozdílnâ tlaky páry)a tím 1 teploty. Kupříkladu v parním prostoru g.prvního stupně je tlak 200 kPa, v parním prostoru 5 druhého stupně je tlak Již jen 100 kPa av parním prostoru á třetího stupně je tlak blízký etnoeféríokému. Tím se každý stupeň podílí svou částí na výrobě destllované vody a u-znázorněnêho systému je množství vyrobené vody zhruba trojnásobné, než by bylo u jednokclonového destilaního přístroje. Protože v prvním a druhém stupni pára kondenzuje tím, že ohřívá vodu vždy v dalším stupni, nepotřebuje ke své kondenzaci chladící vodu. Tím 1 celková spotřeba chladící vody je nižší než u Jednostupňovúho destilačního přístroje. Popsané zařízeníltvořené nejměně jedním stupněm, nejvíce cení stupni, Je kompaktní celok s vlastní izolací jednotlivých stupňů. Nutnoet spojovamího potrubí je cmezena na minimum. Dosáhnese menší hmotnosti a zmenäí se o požadavky na instalační prostor.Vioeatupňový dentilaěni přístroj k výrobě destilované vody a rozdilnými tlaky va atupnich, které aeatávaji z parniho a Ýodního prostoru a kdo chladič je tvořen buñ oaovou trubkou a vyvijüč páry tvoří vnäjäi pláät, nebo je chladič tvořon vnějäím plàätön a vyvíjeö páry Jo v one aouatavy, vyznučujioi se tim,že parní ą vodní prostory jednotlivých stupňů Jsou tvořeny soustřednýni vâ 1 oina sebe naaunntýni, přičemž vnější ntěna každého vnitřniho válce tvoří vnitřní atänu každého vnějäiho válce. 4

MPK / Značky

MPK: B01D 3/16

Značky: prístroj, vícestupňový, destilační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238327-vicestupnovy-destilacni-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vícestupňový destilační přístroj</a>

Podobne patenty