Číslo patentu: 238326

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do oboru strojních zařízení a týká se podávacího mechanismu, kupříkladu pro podávání trubkového materiálu mezi čelistmi tvářecího stroje při výrobě rotorů jednovřetenových čerpadel. podstatou vynálezu je mechanismus, který sestává z kuličkového šroubu, uloženého pevně v podpěrách nosného rámu tvářecího stroje a opatřeného maticí, na které je uložena skříň podávacího mechanismu. Ve skříni je uložena kleština pro uchycení tvářené trubky, dále první a druhý krokový motor tak, že první krokový motor je spražen s maticí kuličkového šroubu prostřednictvím prvního ozubeného převodu, zatímco druhý krokový motor je spřažen prostřednictvím druhého ozubeného převodu s kleštinou, přičemž na vnějším plášti matice kuličkového šroubu je suvně uložena převlečná objímka.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká podávacího mechanismu, kupříkladu pro podávání trubkového materiálu do tvářecího stroje.Existuje řada tvářecích strojů. jako jsou kupříkladu zařízení na tváření šroubových těles metodou tváření za studena, kde výchozí polotovar, kterým je bezešvá trubka , je podáván do tvářecích čelistí zařízení ąxiálně krokově posuvně za současného natáčení. Tento axiální posuv spolu s ñatáčením trubkověho materiálu se u známých zařízení provádí ručně, což ale nezaručuje konstantní délku axiálního posuvu s konstantním natočením trubkového materiálu v závislostí na skutečném stoupání dutiny tvářeoích čelistí. To se projeví určitými nepřesnostmi ve stoupání výsledného výrobku, kupříkladu rotoru jednovřetenového čerpadla, což má pak nepříznivý dopad na účinnost čerpadla.Nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je podávací mechanismus pro podávání trubkového materiálu mezi čelisti tvářecího stroje krokovým pohybem sestávajícím z kombinace axiálního posuvu a rotečního pohybu, v závislosti na stoupání dutiny tvářecích čelistí tvářecího stroje.Podstatou vynálezu je, že podávací mechanismns sestává z ku~v ličkového šroubu, uloženého pevně na podpěrách rámu tvářecíhostroje, a opatřeného maticí na které je uložena skříň podávacího mechanismu ve které je dále uložena kleština pro uchycení tvářené trubky, první krokový motor a druhý krokový motor tak, že první krokový motor je spřažen s maticí kuličkového šroubu prostřednictvím prvního ozubeného převodu, zetímco druhý krokový motor je spřažen s kleštinou prostřednictvím druhého ozubeného převodu, přičemž matice kuličkového šroubu je na své vnější ploše, v prostoru skříně, opatřena převlečnou objímkou pro ruční rozpojení úatice2 238 328 Podstatou vynálezu je dále, že podélná osa kleštiny je totožná s podélnou osou dutiny tvářecích čelistí tvářecího stroje.Konečně je podstatou vynálezu, že na rámu tvářecího stroje je uložen jednak bezkontaktní koncový spínač pro řízení činnosti krokových mctorů, a jednak koncový spínač pro přerušení činnosti a zastavení posuvu podávacího mechanismu.Vyšší účinek vynálezu spočívá v zajištění mechanického podávání trubkového materiálu s konstantní délkou krokového axiálního posuvu a konstantním natočením podávaného materiálu v závislosti na stoupání dutiny tvářecích čelistí, čímž nový podávací mechanismus zajištuje aby výsledný výrobek dosahoval maximální přesnosti stoupání, což v případě rotoru jednovřetenového čerpadla má za následek podstatné zvýšení celkové účinnosti čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, představujíoím podávací mechanismne v částečném osovém řezu.Podle vynálezu je tvářecí stroj l uložen na rámu g, který obsahuje jednak mechanický pohon 2 s převodovkou 5, a jednak hýdraulický agregát Ž pro tlakové mazání funkčních částí a tvářecí dutiny stroje l. K tomuto rámu g je ze vstupní strany tvářecího stroje l připojen vlastní podávací mechanisms Q, sestávajíoí ze skříně 1 ve které je otočně uložena matice Q kuličkového šroubu g uloženého pevně v podpěrách lg, které tvoří součást nosného rámu g. Dále je ve skříni 1 podávacího mechanismu Q otočně uložena kleština ll pro uchycení podávané bezešvé trubky lg. Matice Q kuličkového šroubu g je spřažena prvním ozubeným převodem ll s prvním krokovým motorem li zatímco kleština ll je spřažena druhým ozubeným převodem li s druhým krokovým motorem lg, přičemž oba krokové motory li, lg jsou uložený ve skříni 1 podávacího mechanismu Q a oba ozubené převody lg, lž jsou umístěny vně této skříně 1. Matice § kuličkového ěroubu Q je ve vnitřním prostoru skříně 1 podávacího mechanismu Q opatřena převlečnou objímkou ll s neznázorněnou pákou mechanického přerušení posuvu. Skříň 1 podávacího mechanismu Q je uložena tak, aby podélná osa kleštiny llsouhlasila s podélnou osou dutiny tvářecích čelistí lâ.Před zahájením vlastní tvářeoí operace je nutno uložit do tvářecího stroje l tvářecí čelisti lg příslušné velikosti a seřídit jejich radiální polohu vzhledem k podélné ose tvářecího stro 3 23 s 32 s je L, a dále je nutno nastavit zdvih táhla Lg mechanického pohonu 2. Nato se nesadí a seřídí výstupní vedení gg výsledného vře~ tene g a provede se nastavení převodového pbměru mezi oběme krou kovými motory łł, łQ v závislosti na velikosti stoupání tvářeného vřetene gł. Do kleštiny łł se upne výchozí polotovar, kupříkladu bezešvá trubka gg určená k tváření, přičemž skříň 1 podáva A cího mechanismu Q je v levé krajní poloze. Uvede se do činnostihydraulický agregát Q, kterým se zajištuje tlakové mazání jak funkčních částí tvářecího stroje ł, tak i mazání dutiny tvářecích čelistí łâ. Nato se sputí hlavní pohon 2, který je opatřen bezkontaktním spínačem gg pro řízení činnosti obou krokových motorů łi, LQ a to v závislosti na poloze nastavitelné clony gg, kteráje nutno seřídit tak, aby v době kdy dojde k rozevření tvářecích čelistí lg, a tím k uvolnění tvářené trubky Lg, byly uvedeny do činnosti oba krokové motory łg, QQ v nastaveném převodovém poměru. Nyní se ručně, prostřednictvím spojky gi, uvede do provozu tvářecí stroj ł i podávací mechanismus Q, kde axiální krokový posuv trubky łg je zajištován prvním krokovým motorem łł tak, že otáčaním matice Q po kuličkovém šroubu 2 se skřín 1 podávacího mechanismuQ posouvá axiálně směrem doprava, tedy ve směru k tvářecím čelistím łg tvářecího stroje g. Současně druhý krokový motor LQ zajištuje přes druhý ozubený převod łâ otáčení kleštiny łł s upnutou trub~ kou łg v nastaveném poměru v závislosti na stoupání dutiny tvářecích čelistí łg, čili na stoupání tvářeného vřetene gł. Tento postup se opakuje až do doby kdy dojde k najetí skříně 1 podávacího mechanismu Q na koncový spínač gâ, který činnost podávacího mechanismu Q přeruší. Přesunutím objímky il po povrchu matice Q kuličkového šroubu 2 se přeruší spojení matice Q a kuličkového šroubu g. Nato se uvolní kleština łł a skříň 1 podávacího mecha~ nismu Q se ručně přemístí zpět do výchozí polohy doleva, tvářená trubka łg se znovu upne v kleštině łł, matice § se uvede opět do záběru s kuličkovým šroubem g mechanickým přesunem převlečné objímky ll, čímž se uvede podávací mechanismus Q opět do činnosti. Po vyběhnutí tvářeně trubky łg z kleštiny Q podávacího mechanismu Q posouvá se její zbytek ručně přes výstupní vedení gg.Podávací mechanismus pro podávání trubkového materiálu mezi čelisti tvářeoího stroje krokovým pohybem sestávajícím z kombinace axiálního posuvu a rotačního pohybu v závislosti na stoupání dutiny tvářecích čelistí tvářecího stroje, vyznačující se tím, že sestává z kuličkového šroubu (9) uloženého pevně na podpěrách (10) rámu (2) tvářecího stroje (1), a opatřeného maticí (B) na které je uložena skříň (7) podávacího mechanismu (6) ve které je dále uložena kleština (ll) pro uchycení tvářené trubky (12), první krokový motor (14) a druhý krokový motor (16) tak, že první krokový motor (14) je spřažen s maticí (8) kuličkového šroubu (9) prostřednictvím prvního ozubeného převodu (13) zatímco druhý krokový.motor(9) je na své vnější ploše, v prostoru skříně (7) opatřenapřevlečnou objímkou (17) pro ruční rozpojení matice (8) a ku ličkového šroubu (9).Podávací mechanismus podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím,že podélná ose kleštiny (11) je totožné s podélnou osou dutiê ny tvářecích čelistí (18) tvářecího stroje (1).Podávací mechanismus podle bodů l až 3, vyznačující se tím,že na rámu (2) tvářecího stroje (1) je uložen jednak Iezkontaktní koncový spínač (22) pro řízení činnosti krokových motorů (14, 16), a jednak koncový spínač (23) Pro přerušení činnosti a zastavení posuvu podávacího mechanismu (6).

MPK / Značky

MPK: B21D 43/04

Značky: podávací, mechanismus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238326-podavaci-mechanismus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podávací mechanismus</a>

Podobne patenty