Pěchovací zápustka pro předkování kroužku, zejména na svislém klikovém lisu

Číslo patentu: 238323

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dvořák Ferdinand, Malůšek Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je pěchovací zápustka pro předkování kroužku podle vynálezu, zejména vnějších kroužků valivých ložisek, na klikových lisech otevřených zpětným protlačováním na standartních nebo speciálních svislých klikových lisech. Podstata vy nálezu spočívá ve vytvoření kruhové drážky trojúhelníkového profilu na čelní činné ploše horní částky zápustky. Trojúhelníkovy profil je vytvořen od základní roviny vnitřní kuželovou plochou, nazvanou rozháněcí plocha, a vnější kuželovou plochou, nazvanou předtvářecí plochou. Průsečnice těchto obou ploch tvoří kružnici, jejíž rozměr je nanejvýš rovný průměru otvoru předkovku kroužku.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká pěchovaoí zápuetky pro předkování kroužku,podle vynálezu, zejména vnějších kroužků valivých ložísek, na klikových lisech otevřeným zpětným protlačováním na etandardních nebo speciálních svislých klikových lisech.Při předkoýání kroužků otevřeným zpětným protlačováním na avislých klikových lisech je výchozí operací zpravidla volné pěchování ve volné ploché pěchovací zápustce. V další operací se ze spěchovaného špalíku V otevřené průtlačnici zpětně protlačí protlaček, který se pak v děrovacím náetroji vyděruje a ta~ ké výškově zkalíbruje. Nevýhodou volné ploché zápusthy Je, že špalíku v ní spěchovaného nelze v odkryténprot 1 ačovací zápustce protlačit protlaček bez výrazného stažení čela směrem k otvoru. Tuto vadu poměrně často zapřičiňuje nedostatočná dotvarování rozvalků kroužků, zejména vnějších kroužků radiálníchlložisek.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pěchovací zápuetka podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření kruhové drážky trojuhelníkového profilu na čelní činné ploše horní částí zápuetky. Trojúhelníkový profil je vytvořen od základní roviny vnitřní kuželovou plochou, nazvanou rozháněcí plocha, a vnější kuželovou plochou, nazvanou předtvářecí plochou. Průeečnice těchto obou ploch fvoří kružnici, jejíž rozměr je nanajvýš rovný průměru oťvoru předkovku kroužku. Základní rovina e rozháněcí plochou mívá úhel, jehož vrchol Je zaoblený. Základní rovina s předtvářecí plochou svírá další úhel, který je větší než úhelVýhodou pěchovací zápuatky podle vynálezu je, že umožňujezhotovit předkovky kroužků se zanedbatelně malým stažením horního čela což umožní dostatečně vytvarovat rozvalky-a.případně1 snížit přídavek na čelech rozvalku.Príklad provedení pěchovací zápuetky poüle vgnálezu znázorñují svislé řez na priložené výkreeu. Na obr. l Je tvsrová volná pěchovací zápustka, na obr. 2 otevřená protlàčovací zápustka e na obr. 3 nástroj, pro sdružené děrování a dotvsrování čela predkovkm Levé strany zjkreai zachycují způsob středění materiálu s .jeho tvar před tvárecí operací pravé strany tvar po provedení operace.Re čelní ploše horní části k załpu sit ,je vytvořena prstencová drážka trojúhelníkcvého profilu. Pěchovací zápustks se skládá z, dolní části 1, opatřenć středicímdmhloubením z pro středční spam z,o z horní části 5.» V horní části i Jsou vytvoreny dvě kuželová plochy od základní roviny 5. Vnitřní lmželová ploche tvoří rozháněcí plochu 5, se zaobleným vrcholom 1 uhlu (j. vnější kuželová ploche tvoří předtvüecí plochu 1 s uhlom Ě. Ani Jeden úhel sklonu» tvářecích plech není větší než 90 °. Průeečnice obou .kuželových plech 1 e 1 tvoří lcružnioi o průměru n. Otevřenáprotlsčovscí zápustka se skládá z průtlečnice 5, s vyrážecím trnem 9 do níž vklüi spěchovený äpelíksa průtlačníku u, s vyráłecím kolíkem n pro prípadne stełení protlečłn 11.2 prütlečníku u Nástroj pro sdružené děrování e dotvârování čela předkovku se sklá z průatřiłnicm u, v níž Je vytvořena středicí zahloubení i pro stŕedêní protlačku 11 a otvor 15 je vetu, než je průměr a otvoruipředkovku 35 a kroužku. Otvorem aj ,je vedenívyatřižená blâna 11 průďtřižníkem 11 a. Ze. pomocí pohyblivé etírecí desky u, s šroubů 3, i pružin 23 .je .àtehován z průstřižníku 15 hotový pď-edkovek m.Špelík 1 se uetřečuje v dolní části volná pěchovscí zipustky J, na atředicím zahloubení z. Potom ,je ěpelík j, spěchován horní částíivolné pěchovací zápustką opetřenou- rozháněcí plochou 1 s pŕedtvářecí plochou 1. Ustředěnývspěchovaný ěpalík 19 ze průměr v průtlečnici ą ,je protlačen průtlsčníkem 1, bez omezení toku msteriálu proti smêru pohybu průtlačníku 11. Vyražený protlaček n z průtlačnice B, vyrážecím trnem a je ustaven ve stŕedicím zkahloubení líprůetřižniceu a průstřižníkem 13, ,je z něho vystřižme bláne 11. Pohyblivou stírecí deekou 1,9, Je předkovek 29, neJdř-íve dotvero ván s při návratu smykadla do víchozí polohyçje etežen z průstřiž-v nik noPčchovací zápustks pro předkování lcroužku s tverovou volnoupichovaci zápuatkou -lza uplatnit hlavně ve výrobě kroužků vali» vých loäiaek, v kovárnách vybavených Jak atnndardnimi., tak i speciálním svialými klikovými lisy.1. Pêchovaci zápuatka pro indkování kroužlm, zejména na ovinlím klikovćm liau, okládajici se z horní a dolni části, vyznačená tim, že na čelni ploäe horní části (h). zápuąt/ąy je vytvořena prgtencová drak trojúhelnikového profilu, jejíž vnitřní kuželová plochn tvoří rozháněci plochu (5). a vnější lmšelová plocha tvoří předtvářeci plochu (7), přičemž pralJcčnico plech (5,7) tvoří. kružnici o průměru (D), ktorý ,je nanajvýš rovný průměru (d) otvoru přédkovku (20) kroužku.R. Plchovací zápuatka podla bodu l, vyznočcná th. že čelni plo cha» horní. části zápuatkj (4) tvořici základni rovinu. (s.) and a rozháněcí plochou (5) ostrý. úheĺlľoQh a. pŕcdtvářoci P-IQGhOH C 7) ostrý úheąô). ktorý ,je větší než úhel-ú) a ,je »k němu protilohlý.S. Piohovaci aápuatka podle bodu yvyznačená tim, ždľąkužel rozhá» ničí. plochy (S) má noblemí vrchol (v).

MPK / Značky

MPK: B30B 15/02

Značky: kroužků, zejména, klikovém, pěchovací, svislém, předkování, zápustka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238323-pechovaci-zapustka-pro-predkovani-krouzku-zejmena-na-svislem-klikovem-lisu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pěchovací zápustka pro předkování kroužku, zejména na svislém klikovém lisu</a>

Podobne patenty