Filtrační zařízení

Číslo patentu: 238322

Dátum: 01.10.1987

Autor: Pavlusik Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález je určený pro obor výroby nátěrových hmot. Vynález řeší problematiku filtrace nátěrových hmot a jiných kapalin. Filtrační zařízení se sáčkovým filtračním členem pro filtrací nátěrových hmot a jiných kapalin, se skládá z válcového tělesa opatřeného klenutým dnem a uzavřeného víkem, v horní části opatřeného vstupním hrdlem, ve spodní výpustným hrdlem. Do tělesa filtru je osazena příruba s košem, do kterého je zasunutý sáček s kroužkem fixovaným přítlčnou deskou a šrouby. Filtrační zařízení se sáčkovým filtračním členem může být využito v průmyslu, případně zemědělství, a všude tam, kde je potřeba filtrovat kapaliny.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká filtračního zařízení se sáčkovým filtračním členem pro filtraci náterových hmot a jiných kapalin.Pro filtraci náterových hmot a jiných kapalin se používají různé filtrační agregáty skládající se z jednoho nebo více sáčkových fi 1 trů.Známé konstrukce využívají jednoduchého sáčku,který je vložený do tělesa filtru s košemFiltr s jednoduchým sáčkem má malou filtrační plochu.Zvětěováním filtrační plochy se zvětšuje i velikost celého fiłtru.Vnitřní objem sáčku je značný v porovnání s plochou.Tento objem se po zanesení filtračního sáčku musí společně se sáčkem likvidovat nebo aspoň vylít.Zvyšovéním filtrační plochy se zvyšují i náklady na konstrukcí filtru,zvyšujĺ se nároky na zastavěnou plochu filtračním agregátem.Uvedené nedostatky odstraňuje filtrační zařízení se sáčkovým filtračním členem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom,že do tělesa filtru je vložená příruba na které je přívařený koš a do kterého je zasunutý sáček,opatřený kroužkem,který zapadá do příru~ by a je fixovaný přítlačnou deskou,vzájemně spojenou šrouby.Výhodou sáčkového filtračního zařízení je jeho zvýšená filtrační plochakterá se dosahuje jeho dvojím prohnutím do vnitřního objemu.Tímto se sníží objem kapaliny v sáčku.Zvětšená filtrační plocha ve stejném objemu snižuje nároky na počet filtrů v.agregátu,zmenšuje potřebnou zautavěnou plochu pro agregát.Snižuje se množství vylévané nátěrové hmoty nebo jiné filtrované kapaliny.Na přiloženych výkresoch je znázorněn příklad provedení filtračného zařízení obr. 1 pohled v nárysu,obr. 2 detail sáčku.Filtrační zařízení se skládá z válcového tělesa filtruł 4 na které je přivařené ve spodní části klenuté dnolgJopatřeně výpustným hrdlemłHorní část tělesa filtrulje uzavřenápvíkem 2 a také opatřená vstupním hrdlemàa šrouby łâs maticemiłi,Do tělesa fil trułje osazená příruba§ 4 na kterou je přivařený koě§, a pod kterou je těsnění 2 Sáček 1 opatřený kroužkemłl, je zasunut do koše§a pomoci přítlačné deskyäfixován v přírubě§, spojené šrou~by.l 9 Filtrovaná nátěrová hmota se přivádí vstupním hrdlem 3 do pro mna-ąstoru horní části tělesa fi 1 truł Proudí do mezikruži sáčku 14 pro chází sáčkem 1 dopmezíkruží koše§a filtrát stéká do Spodní části klenutého dna 12 a odtéká výstupným hrdlem 1 z filtruOdfi 1 trované látky zůstávaji na vnitřních stěnách sáčku 7. Po skončení filtrace2 238 322 se uvolni maticełia šrouby LL uvolněné vikogse odklopi a koš §se sáčkemLse z t.ělesa 1 vytáhně.Převrécením se obsah sáčku vyleje, současně se sáček 7 vysuně z košeinarovná se a umožní tím dokonale jej zbavit usazených nečístot a případně vypratďo vypršní a vysušeni se znovu poskládá a zasune do košei, čímž je připravený pro další použití a vložení do tělesa filtrui Filtračni zařízení se sáčkovým filtračním členem může být. využivano v různých oborech průmyslmpřipadně zemědělstvzhkde je potřebné filtrovet kapaliny.Fíltrační zařízení se sáčkovým filtračnim členem pro filtraci. nétěrových hmot a jiných kapalłniskládající se z válcového tělesa filtru opatřeného klenutým dnem a uzavřeného vikem,v horní částíopatřeného vstupnim hrdlem a ve spodní části výstupnim hrdlem, vyznačujici se tim,že v tělese filtru (1) je vložená příruba (8),1na které je přivařený koš (6),a do kterého je zasunutý sáček (7) opatřený kroužkem (1 l),který zapadá do přiruby (8) a jě.fixovenýpřítlačnou deskou (5) vzájemné spojenou šrouby (10).

MPK / Značky

MPK: B01D 29/10

Značky: zařízení, filtrační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238322-filtracni-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtrační zařízení</a>

Podobne patenty