Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Eduard, Kraus Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází po obou stranách ve dva protilehlé nálitky s nalisovanými vodorovnými čepy, na kterých je zavěšena vidlice druhé ze dvou sousedních skříní vozidla.

Text

Pozerať všetko

Výnález se týká kloubovêho spojení ělânkovêho kolejovêho vozidla, umístěněho na kolěbce podvozku vozidla.U vícečlânkových kolejových vozidel, používaných zejména V městské hromadné dopravě, se požaduje schopnost přizpůsobení se tohoto poměrně dlouhěho vozidla tratovým poměrům. Jízdní vlastnosti vozidla jsou značně ovlivšovány jednak kloubovým spojením sousedních skříní vozidla, jednak jejich uložením na podvozcích. Kloubovê spojení musí umožňovat vozidlu průjezd tratě s malými oblouky, se zlomem nivelety a s výškově nerovnýmí kolejnicemi, aniž by docházelo k přenosu velkých sil z podvozku na vozidlo a z jedné skříně na druhou.Známê je kloubovê spojení ělánkovêho kolejovêho vozidla,jehož k sobě přivrácená ěela skříní jsou uložena na kolêbce spoleěnêho podvozku. Jedna ze skříní vozidla je spojena se svislým otočným ěepem, uloženým V kolêbce a druhá ze skříní vozidla je spojena pomocí vidlice s vodorovnými čepy, kolmými na podêlnou osu vozidla s tělesem kloubu, uloženým soustředně se svislým otočným ěepem v kolêbce. Těleso kloubu přechází po obou stranách ve dva protilehlé držáky vodorovných čepů, na které jsou navlew ěeny pryžovê váleěky, uložené ve vidlici, upevněně na ěelníku jedné ze dvou gousedních skříhí vozidla. Horní část svislêho otoěněho ěepu je spojenas ramenem, upevněným na ěelníku druhé ze dvou sousedních skříní vozidla. Nevýhodou tohoto kloubovêho spojení jsou jeho velké rozměry. Znaěná výška kloubovêho spojení nepříznivě ovlivíuje výšku podlahy vozidla v místě kloubu. Značná šířka kloubovêho spojení omezuje vhodné rozmíštění pružin, sloužících k vypružení podvozku, omezuje prostor pro elektrickou kabeláž mezi články vozidla, pro pneumatické a hydraulické obvody a pro uložení přechodovêho měchu.Výše uvedené nevýhody odstraňuje kloubovê spojení podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že tčleso kloubu přechá zí v rameno, upevnčnê na čelníku jedné ze dvou sousedních skřínívozidla. Na horní část svislěho otočnêho čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentu. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu, dosedající pomocí kluznê vložky na horní kuželovou plochu tčlesa kloubu. Horní část nosiče přechází po obou stranách ve dva protilehlě nálitky s nalisovanými vodorovnými čepy, na kterých je zavěšena vidlice druhé ze dvou sousedních skříní vozidla.Použití nosiče soustavy pryžových segmentu, upevnčnêho na horní části svislêho otočněho čepu, přičemž horní část nosiče přechází v nálitky s čepy, na nichž je zavěšena vidlice spojená s čelníkem jedné ze dvou sousedníoh článků vozidla, umožňuje vzájemné natočení skříní vozidla kolem jeho podêlnê osy a tudíž i přesné vedení podvozků po trati s výškově nerovnými kolejnicemi.Příkladně provedení kloubového spojení článkověho kolejověho vozidla podle vynálezu je znázorněno na připojenêm výkresu. Na obr. 1 je řez vedený svislou rovinou osou spojení, ná obr. 2pohled na kloubově spojení shora, s částečným řezem vedeným vodorovnou rovinou kolmou na osu spojení.Ve středu kolěbky 1 podvozku, na obr. 1, je svislý válcový otvor g, přecházející v horní části v kuželovou plochu Ž, na kterou dosedá pomocí kluzné vložky A těleso kloubu 5 svou spodní kuželovou plochou. Ve válcovêm otvoru g je uložen svislý otočný čep Q. Těleso kloubu Ž přechází v rameno 1, upevnčnê na čelníku §, na obr. 2, jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislêho otočnêho čepu Q, na obr. 1, je svorníkem g s pryžovou podložkou lg upevnčn nosič ll soustavy pryžových segmentu lg. Spodní část 1 nosiče ll je opatřena kuželovou plochou, dosedájící pomocí kluznê vložky É na horní kuželovou plochu tělesa kloubu Ž. Horní část li nosiče ll přechází po obou stranách ve dva protilehlě nálitky li, s nalisovanými vodorovnými čepy lg,kolmými na podêlnou osu vozidla. Na tyto čepy je zavěšena vidli ce 17, na obr. 2, upevněná na čelníku lg druhé ze dvou sousedních skříní vozidla.Pružnê uložení vodorovných čepu lg v horní části li nosiče ll pryžových segmentu lg umožňuje výkyv vidlice 11 ve svislé rovině o cca 2 v obou směrech od vodorovné roviny a tím i částečný rotační pohyb sousedníoh článků vozidla kolem jeho podêl nê osy připrůjezdu tratě s výškově nerovnými kolejnicemi.Kloubově spojení člânkovêho kolejovêho vozidla, jehož k sobě přivrâcená čela článků jsou uložena na kolêboe společného podvozku, přičemž jeden z článků vozidla je spojen se svislým otočným čepem, uloženým v kolêbce a druhý z článků vozidla je spojen pomocí vidlice s vodorovnými čepy, kolmými na podêlnou osu vozidla, s tčlesem kloubu, uloženým soustředně se svislým otočným čepem V kolêbce, vyznačené tím, že těleso kloubu (5) přechází~v rameno (7), upevněné na čelníku (8) jedné ze dvou sousedníchskříní vozidla, přičemž na horní část svislêho otočnêho čep (6) je svorníkem (9) upevnčn nosič (11) eoustavy pryžových segmentů(12), přičemž spodní část (13) nosiče má vespodu kuželovou plochu, dosedající pomocí kluznê vložky (4) na horní kuželovou plochu tělesa kloubu (5). přičemž horní část (14) nosiče přechází po obou stranách ve dva protilehlě nálitky (15) S nalisovanými vodorovnými čepy (16) na kterých je zavčšena vidlice (17) druhé ze dvou sousedních skříní vozidla.

MPK / Značky

MPK: B61F 3/12

Značky: článkového, kolejového, vozidla, kloubové, spojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238320-kloubove-spojeni-clankoveho-kolejoveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kloubové spojení článkového kolejového vozidla</a>

Podobne patenty