Zařízení k odběru včelích žihadel a včelího jedu

Číslo patentu: 238316

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno k odběru žíhadel a jedu od dělnic včely medonosné, předem odebraných z úlů, bez závislosti na ročním období a bez nebezpečí pobodání lidí a zvířat podrážděnými včelami. Sestává z násypky s pístem, dopravního pásu s chlopněmi, přítlačné elektrické desky a jímače včel. Jeden obvod přítlačné elektrické desky je připojen k sekundárnímu vinutí indukční cívky 12 V a druhý obvod k transformátoru, který transformuje síťový proud na střídavý proud o napětí 8 V, přičemž druhý vývod transformátoru je veden do primárního vinutí cívky a odtud do přerušovače proudu. Přítlačná elektrická deska nejprve upraví správnou polohu včel k bodnutí a potom je vydráždí k vbodnutí žíhadla do gumové hmoty přítlačné elektrické desky nebo dopravního pásu a jeho chlopní. Jímač včel umožňuje samovolné oddělení včel, které nevbodly žihadlo,od včel jejíchž žihadla zůstala v zařízení.

Text

Pozerať všetko

Á vynález se týká zařízení k odběru žihsdel ą jąu au d§ 1. nic včely medonosné. Řeší problém získdvání těchto uroduktü°od včel předem odebraných z úlů, a to ve vćelotěsně nzavfeném prostoru bez možnosti úniku rozdrážděných včel do vnějšího prostředí.Dosud používaná zařízení sestávají z elektrické podložky o ploše přibližně 30 x 40 cm, pokryté gumovou plenkovinou, na jejímž povrchu jsou rozmístěny 4 ąž 6 mm od sebe vodiče dvou obvodů, do kterých je zaveden elektrický proud o nízkém proudu a vysokém napětí. zdroji jsou baterie 6512 v, jejichž proud je uprąvován pomocí jednoúčelových pulsátorůo Elektrická podložka se připevňuje před česna úlů. Ňevýhodou dosavadního řešení je, že odběr je možné provádět pouze v části sezony s vysokou leto rvou aktivitou včel, že odběr je spojen s rozdrážděním včel, tak že nemůže být prováděn v blízkosti sídlišř a veřejných míst, že obsluha musí být vybavena důkladnou ochranou proti včelímu bodnutí, což vytváří ztížené pracovní podmínky, že dochází ke ztrátám žihadel tím, že rozdrážděné dělnice bodají navzájom do sebe a do předmětů v okoli úlů a že k získání vhodného proudu k dráždění včel je potřeba speciální pro tento účel vyrobený přístroj.ppTyto nevýhody odstraňuje zařízení k odběru včelích žihadel a včelího jedu podle vynálezu tvořené transformátorem s výstup ním proudem 8 V, indukční cívkou 12 V, přerušovačem, kondensátorem,zdrojem střídavého proudu 220 V 50 Hz a dvěma obvody vodičů, jehožpodstata spočívá v tom, že sestává z násypky včel, uzavřené pís tem a připevněné nad jedním koncem oběžného dopravního pásu, který je včelotěsně zakrytován a na jehož povrchu, opatřeného vrstvou surové gumy jsou vytvořeny sběrné chlopně, z přítlačné elektrické desky uložené za násypkou ve směru pohybu oběžného doprav ního pásu, a to mezi dorazy vymezujícími jednu její polohu vei vzdálenosti 3,()ąg 3,5 mm nad povrchem oběžného dopravního pásu aa 23 a 31 a druhou její polohu ve výši sběrných chlopni e jejíž povrch na straně přivrácené k oběžnému dopravnímu pásu je opatŕen vrstvou surové gumy, a z jímače včel, do kterého ústí druhý konec oběžného dopravního pásu a který je umístěn pod oběžným dopravním pásem, přičemž je výjimatelný a v prostoru výstupu oběžného dopravního pásu je opatřen kartáčovým uzávěrem.Zařízení k odběru včelích žihadel e včelího jedu podle vynálezu vylučuje nebezpečí pobodání lidí a zvířat, protože odběr žihadel a jedu probíhá ve včelotěsně uzavřeném prostoru. Vyššího účinku se dosahuje tím, že přítlačná elektrická deska upravuje správnou polohu těla dělnic a správný stupeň vydráždění k vu bodnutí žihadla, přičemž znemožňuje bodání dělnic navzájom. a že jímeč včel umožňuje samovolně oddělení dělnic, které žihadlo nevbodly a jejich opakované zpracování.Příklad provedení zařízení k odběru žihadel a včelího jedu p je zobrazen na výkresu. kde je znázorněno schéma uspořádání jednotlivých součástí.Násypka 5 včel je upevněna nad oběžným dopravním pásem g a včelotěsně připojena k pŕítlačné elektrické desce Q. Násypka L se uzavírá pístem Q. Násypka 1 může mít s výhodou rozměry běžněvyráběných rojáků, opatřených kasetovým dnem a víkem. Jedna stra ána näsypky l včel je průhledná. oběžný dopravní pás grje shodnéšíře s vnitřním prostorem násypky l včel a je bud opatřen vrstvou filtračního papíru a vrstvou surové gumy o sile 0,3 mm (pro oddělený odběr žihadel a jedu) nebo je pogumován vrstvou surové gumy o sile 1 mm (pro současný odběr žihadel i jedu). Chlopně Q jsou provedeny ze stejného materiálu jako oběžný dopravní pás g. Přítlačná elektrická deska 3 se shoduje šíří s oběžným dopravním pásem g. Na straně přivrácené k oběžnému dopravnímu pásu g je přitlačná elektrická deska 3 opatřena stejným povrchem jako 0 běžný dopravní pás 3. Přítlačná elektrická deska g je dále nastraně přivrácené k oběžnému dopravnímu pásu 3 opatřena ověma od sebe odizolovanými obvody kantalového drátu. Vzdálenost drátů naVzájem je 5 mm. Jeden obvod je připojen vysoknnapěřovým kabelem k vývodu sekundárního vinutí automobilová indukční oívky 12 V,druhý obvod je zapojen k vývodu transformátoru, který ýransformuje síťový proud 220 v na proud s v. Druhý vývod transformátoruje spojen s primárním vinutím indukční cívky, přičemž výstup primárního vinutí této cívky je připojen k automobilovému kontaktovému přerušovači s kondensátorem. Přítlačná elektrická deska Q je ve spodní poloze vymezena dorazy o výšce 3,0,§ä 3,5 mm, v horní poloze pak zarážkami, upevněnými ke krytu dopravníhooběžného pásu g vedoucího od nesypky ł včel a jímače 5 včelc Jímač 5 včel je připevněn pod oběžnjm dopravním pásom g A je tvořen rojákom včelotěsně připojeným k přítlačné elektrické desco Q. Roják je výjimatelný. Výstup oběžného dopravního pásu g z.jímače 5 včelje opatřen kartáčovým uzávěren 1. Pohyb oběžného dopravního pásu2, přítlačné elektrické desky § a přerušovače proudu sa provádíručné. Zařízení jo zabudováno do pracovního stoluoOdběr včelích žihadel a včelího jedu pro další zpracování ve farmaceutickém průmyslu je možné provádět ve včelařských podnicích ze včelstev nemocných, ze včelstev a rojů určených k linkvidaci nebo z přebytečných včel, a to bez ohledu na roční dobu.Zařízení k odběru včolích žihadol a včeliho jodu tvořoné.transformátoron s výstupnim proudem 8 V, indukční civkou 12 V, Dřorušovačom, kondonsátorom, zdrojem střídavého proudu 220 V50 Hz s dvěma obvody vodíčů,vyznačon 6 tim, že sostává z nisypo ky (1) včol, uzavřené pistem (6) a připevněnó nad jedním koncom oběžného doprąvního pásu (2). ktorý je včolotěsně zakrytou ván a na jehož povrchu, opatřonsho vrstvou surové gumy jsou vytvořeny sběrné chlopně (5). z přítlačné elektrické dosky (3) uložené za uásypkou ve směru pohybu oběžného doprsvniho pásu(2) a to mezi dorazy vymezujícimi jednu Její polohu vo vzdilov nosti 3,o.gí 3,5 mn nad povrchom oběžného dopravniho pásu (2) a druhou její polohu vo výši sběrných chlopni (5) a jejíž povrch na straně přivráconé k oběžnémm dopravnímu pásu (2) je opatřen vrstvou surové gumy, a z jímačo (4) včel. do ktorého ústi druhý konec oběžného doprovniho pásu (2) a ktorý je umístěn pod oběžným dopravním pásom (2), přičemž je výjimatelný 1 V prostoru výstupu oběžného dopravního pásu (2) je opatřen kartáčovým uzávě Pen (7)o

MPK / Značky

MPK: A01K 57/00

Značky: včelích, včelího, žihadel, zařízení, odběru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238316-zarizeni-k-odberu-vcelich-zihadel-a-vceliho-jedu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k odběru včelích žihadel a včelího jedu</a>

Podobne patenty