Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu

Číslo patentu: 238315

Dátum: 01.10.1987

Autor: Palacký Alois

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu, vzniklého při jeho výrobě na výrobky pro obalovou techniku, izolační desky a podobně. Podle tohoto způsobu se odpad z velikosti 0,2 až 5 cm3 které se navlhčí a smíchají s granulemi předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do formy, kde se na ni působí parou o teplotě 110 až 130 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 až 0,29 MPa.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového pclystyrenu na výrobky.Při výrobě pěnovéhc polystyrenu vypěšováním granulí předpěněného polystyrenn a při jeho zpracování na maťariály pro obalovou a stavebné-izolační techniku vzniká odpad, jehož objem často převyšuje 20 celkového objemu zpracovávané výchozí suroviny. Tento odpad se obvykle zpracovává tak, že se drtí na kuličky,které se přidávají do výchozí suroviny, tj. do předpěněného granulované polystyrenu Aby se neporušila mechanická pevnost výsledného materiálu, může být při tomto způsobu zpracování odpadupřidáváno do výchozí suroviny maximálně 10 odpadu z celkovéhoobjemu výchozí suroviny, protože kuličky samy o sobě nemají mezi sebou soudržnost. Větší část odpadu zůstává tudíž nevyužita a likviduje se různými neekonomickými způsobyljako Jsou spalování nebo skládkování, kterými je navíc ohrožena čistota ovzduší a spodních vod. Je znám také způsob zpracování odpadu z pěnového polystyrenu při jeho výrobě a zpracování na izolační desky, podle kterého se odpad lepí syntetickými lepidly a lisuje. Nevýhodou tohoto způsobu je to, že se výrobky z pěnového polystyrenu lepeného syntetickými lepidly nedají plošně řezat odporovým teplem.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu na výrobky podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se drt a na kousky o velikosti částic 0,2 až 5 cm 3 rozdrcený kusový odpad z pěnového polystyrenu nejdříve navlhčí, potom smíchá s granulemi předpěněného polystyrenu v poměru 11 až 15 a umístí se do formy,kde se vystaví působení horké páry 0 teplotě ll 0 až l 30 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakom 0,19 až 0,29 MPa.Nejvýznamnějším přínosem způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu na výrobky podle vynálezu je to,že umožňuje zpracování až 90 veškerého odpadu,vyskytujícího se při výrobě a zpracování. pěnového polystyrenu. Přitom výrobky a polovýrobky vyrobené způsobem podle vynálezu maji mechanické a fyzikální vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi výrobků z výchozí suroviny, tj. z předpěněného granulovaného polystyrenu. Další výhodou je to, že výrobky získané způsobem podle vynálezu jsou podstatně levnějěí než výrobky z čisté výchozí suroviny, protože se odpadom nahrazuje větší část výchozí suroviny. Kromě toho umožňuje tento způsob velmi efektivní využití odpadu z pěnového polystyrenu pro výrobu nových výrobků pro obalovou techniku a,izolačních materiálů pro stavebnictví bez nároku na nová zaříze ní a bez nebezpečí ohrožení životního prostředí.Princip způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu je schematicky znázorněn na obr. 1 a 2, kde na obr.l je znázorněno rozložení drti z pěnového polystyrenu obalené granulei předpěněného polystyrenu v polymerizační formě, a obr.2 představuje část navlhěené drti z pěnového polystyrenu a granulemi předpěněného polystyrenu rozdělenými po povrchu částeček 1 drtioZpůsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu je následující. Odpad z pěnového polystyrenu se rozdrtí na částice ł o velikosti 0,2 až 5 cm 3. Částioe ł se navlhčí např.vodou nebo lepivým roztokom, ktoré vytvoří na povrchu öâstic 1tenkou vrstvu 3. Navhčené častice l odpadu se smíchají s granu lemi předpěněného polystyrenu 2 v poměru 1 1 až 15. Směs se vloží do polymerizační formy 5 nebo jiné vhodné formy, kde se propařuje parou o teplotě 110 až l 30 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa po dobu 10 až 20 minut v závislosti na objemu a jakosti zpracovávaného odpadu, přičemž se směs současně stlačuje tlakom 0,19 až 0,29 MPa. Při nabobtnávání granulí předpěněného polystyrenu dochází ke stmelení shluků pěnového polystyrenu navzájom, přičemž tlak, ktorý působí na hmotu ve formě současně s parou,nahrazuje vnitřní rozpínací tlak polystyrenu, ktorý se vyčerpal v původním procesu výroby pěnového polystyrenu vyčerpáním nadouvadla. Vlhčení povrchu částic odpadu z pěnového polystyrenu může být prováděno např. tak, že se rozdrcený odpad před smícháním s granulemi předpěněného polystyrenu propařuje a předehřívá v přívodním potrubí cca 10 sec. parou o teplotě 120 až 12500 a tlaku 0,1 až 0,15 Mľa. Předehřívání odpadu urychluje a zkvalitňuje další pracovni operace. Pro zvýšení. přilnavosti vlhčíoi vrstvy,zeJména při zpracování znečištěněho odpadu z pěnového polystyrenn, provádí se vlhčeni známými lepícimi roztoky např. na bázi škrobu nebo na bázi polyvinylacetátových nebo polyakrylátových dispersnioh lepidel.Na velikost částic 0,2 až 5 cmj rozdrcený odpad z pěnového polystyrenu v množství 0,5 m 3 se navlhči 1 litrem vody a smichá se s 0,5 m 3 granuli předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do polymerizační formy, kde se propařuje parou o teplotě 12000 a tlaku 0,2 MPa po dobu cca 17 minut, přičemž se směs současně stlačuje tlakom 0,2 Mľa. Vytvořené desky nebo tvarovaná výrobky maji vysokou màohànickou pevnost a mohou být proto použitý jakoochranné obaly pro výrobky.Do polymerizačni formy se vloží směs obsahující 0,8 m 3 roz drceného odpadu z pěnového polystyrenu o velikosti částic 0,2až 5 cm 3, který byl navlhčen 1 litrem lepíoiho roztoku na bázi škrobu, a 0,2 m 3 granulí předpěněného polystyrenu. Náplň formy se propařuje parou o teplotě 125 °C a tlaku 0,2 MPa po dobu 20 minut, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,24 MPa. Získané výrobky se pouzivaji jako izolační desky, které nejsou vystaveny příliš vysokému mechanickému namáhání.PŘEDMĚT VYNÄLEZU 238315 Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu na výrobky, vyznačený tim, že se drt a na kousky o velikosti částic 0,2 až 5 cm 3 rozdroený kusový odpad z pěnového polystyrenu nejdřívełnąvlhči, potom amichá s granulemi předpěně ného polyatyrenu v poměru 11 až 15 a umisti se do formy, kde se vystaví působení horké páry o teplotě 110 až 13000 a tlaku 0,11 až 0,22 Ma, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 ažo,29 u 1 a.

MPK / Značky

MPK: B29B 17/00

Značky: odpadů, kusového, způsob, zpracování, polystyrenu, pěnového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238315-zpusob-zpracovani-drti-a-kusoveho-odpadu-z-penoveho-polystyrenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu</a>

Podobne patenty