Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje

Číslo patentu: 238313

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kunt Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stereofonní magnetofon je přes převodník, sestávající z monostabilního multivibrátoru propojeného v sérii se stejnosměrným zesilovačem, připojen přes ovládací jednotku ke zkušebnímu strojí, který je zpětně propojen se stereofonním magnetofonem.

Text

Pozerať všetko

2 I 313 vynález se týká zapojení pro progeamové řízení zkušebníhñ stroje, se záznamem.průběhu zkoušky, prováděné při mameriálových zkouškách.Při zjišřování fyzikálních parametrů různých materiálů a při řízení výrobních procesů podle předem stanoveného progremu je třeba uchovat potřebné informace v pečtovém zařízení. Známa pamäťová zařízení používají složité metody úpravy vstupních signálů, nákladná zapojení a speciální pamětocé systémy, které jsou jednak drahé a jednak nejsou dostatečně univerzální pro různé aplikace.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením pro programové řízení zkušebního stroje podle vynálezu, jehož podstate spočíva V tom, že sestáváá ze stereombnního magnetoñbnu, výstup jehož první stopy je přípojen přes převodník,tvořený seriovým zapojením monostabilního multivibrátoru se stejnosměrným zesilovacím stupněm, ke vstupu ovládací jednotky, jejíž výstup je připojen ke vstupu zkušebního stroje. přičemž výstup zkušebního stroje je zpětně připojen k druhé stopě stereofbnního magnetofonu.Výhoda zapojení pro programové řízení zkušebního stroje podle vynálezu spočívä, kromě ekonomických hledisek, týkajících se úspory devíz a levné pořizovací ceny, v mož- 2 238 313 nosti programového řízení dvou na sobě nezávislých zsřízení,kdy doba zkušebního programu je dána délkou magnetofonove pásky a rychlostí jejího posuvu.Příklad zapojení pro programové řízení zkušebního stroje podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresuh Výstup první stopy stereofonního magnetofonu ł je připojen přes převodník g ,-tvořený seríovým zapojením monostebilního multľvíbrátoru Q se stejnosměrným zesilovacím stupněm 1 ,ke vstupu ovládací jednotky 5 , jejíž výstup je připojen ke vstupu zkušebního stroje §. Současně je zkušební stroj Q zpětně propojen přes vlastní indikátor statu vzorku s druhou stopou stereofbnního magnetofbnu .Funkce zapojení pro programové řízení nkušebního stroje je následující.Na první stupu stereofbnního magnetofbnu ł se zaznamenává zkušební program, určený pro práci zkušebního stroje Q . Tento záznam je proveden ve formě.frekvenčně modzlovaného střídevého napětí obdélníkového průběhu. Toto napětí se pak v převodníku g převede na stejnosměrné napětí požadované polarity a amplitudy, kterým se pomocí ovládací jednotky Ž řídí průběk zkoušky materiálu, prováděné zkušebním strojem §yPrůběh zkoušky materiálu je zaznamenáván na druhou stopu stereofbnního magnetofbnu ł . Pokud je měření průběhuzkoušky provéděno snímačí se střídavýu výstupem, je toto na»pětí zaznamenáváno přímo na stereofonní magnetofbn, přii 3 i 23 m 313 stejnosměrném napětí je třeba mezi indikátor stavu vzorkuToto zapojení je možno použít při programovém řízení zkušebního stroje, při kterém je sąučasně nutné zazname návat jednu měřenou hodnotu.zapojení pro programové řízení zkušebního stroje,vyznačené tínąže sestává ze stereofonního magnetofonu/l/ , rýsąup Jeąlož první stopy ,je připojen přes převodník/2/,1 tvořený sériovým zapojením monostabilního multiviljĺxffñátoru /3/ se atejnosměrným zesilovačćm stupněm 4,ke vstupu ovládací jednotky /5/, jejíž výstup je připojen ke vstupu zkušebního stroje /6/, přičemž výstup zkušebního stroje /6/ je připojen k druhé stopě sterneofonnzího mągnetofonu /1/.

MPK / Značky

MPK: G11B 31/00, G01D 5/14

Značky: zapojení, zkušebního, programové, řízení, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238313-zapojeni-pro-programove-rizeni-zkusebniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje</a>

Podobne patenty