Elektronické zařízení pro automatické řízení přístroje na stanovení složení masa

Číslo patentu: 237200

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jakubec Ladislav, Mládek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektronického zařízení pro automatické řízení přístroje pro rychlé stanovení složení masa, které umožňuje určit obsah tuku, bilkovin, vody a minerálních látek ve vzorku masa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač délky vzorku je přes tvarovací obvod připojen k mikropočítači, který je dále spojen jednak se snímačem teploty a jednak s převodníky úrovně pro hydraulickou jednotku, která je silovým zdrojem pro stlačení vzorku. K mikropočítači může být také přípojena elektronická váha, kterou se stanovuje hmotnost vzorků.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká elektronického zařízení pro automatické řízení přístroje pro rychlé stanovení složení masa, kteréumožňuje určít obsah tuku, bílkovín, vody a minerálních látekDosud známé způsoby a přístroje, které stanovují obsah tuku, přípsdně í.bí 1 kovín.vody e mínsrálních látek v maso na základě rozdílné měrné hmotnosti masa a tuku, uvedené například v če 1.autorském oevědčení č. 199797 e světovém patentu WP 8103647, mají hlavní nevýhody, které spočívají v manuálnímovládání zařízení na slisování vzorků, nutností používání vzor-jků o konstentní přesně stanovené hmotnosti, vízuální odečet délky vzorku z índikačního zařízení, nezbytnost použití progremovatelného kalkulátoru pro dodatečný výpočet procent tuku,případně dalších složek. Kromě toho dokonalé slisování vzorku(vyloučení obsežených plynů) vyžaduje bud opakované stlačování s vízuální kontrolou délky vzorku, což je zdrojem dalších chyb měření, nebo vyžaduje další přídavné zařízení pro dosaženípodtlaku v prostoru válce, v němž je vzorek st 1 ačovén,~Uvedené nevýhody vylučuje elektronické zařízení podle vynálezufsestávající ze snímače délky vzorku, tvarovacího obvodu, převodníků úrovně pro hydraulickou jednotku, snímače teploty, míkropočíteče, klávesnice, zobrazovací jednotky, pří-V,padně elektronických vah, jehož podstata spočívá v tom, že snímač délky vzorku je přes tvarovecí obvod přípojen k mikropočítači, který je dále spojen jednak se snímačom teploty2 237 znu a jednak e převodniky úrovně pro hydraulickou jednotku která je eilovýu zdrojem pro stlačení vzorku. K nikropočitači může být také připojene elektronická váha, kterou ee stanovuje hmotnost vzorka. Mikropočiteč podle vloženého programu automaticky stanovujedé 1 ku vzorku, měrnou hmotnost vzorku a po koreleci na teplotu vzorku a druh masa urči obeehy tuku, bil kovin vody e minerálnich látek v masa.Hlavni prednosti elektronickeho zařizeni podle vynálezu je, že v důsledku přesného určeni objemové hmotnosti a přee~ ného respektováni teploty vzorku se podstatné zvyšuje přesnost etenoveni obsahu tuku bilkovin vody e minerálnich látek v nase. Autometizaci funkce přístroje se snižuje pracnoet obsluhy, nároky na kvelifikeci personálu. Další výhodou je zrychleni připrsvy vzorku dané tim, že neni požadována kon» stantni navážka. údaj o hmotnosti vzorku je mikropočiteči zaePřikled elektronického zeřizeni podle vynálezu je sche naticky uveden na připojeném výkreeu.Elektronické zařizeni podle vynálezu sestává z mikropočitače §. snimače délky g tveroveciho obvodu 5, převodniků úrovně g. snimeče teploty § klávesnice 1 zobrazoveci Jednotky g a připadně elektronických vah g. K mikropočiteči §je jednak připojen snimač.teploty § vzorku masa a Jednakpřes tverovaci obvod 5 snimač délky 3 vzorku masa. Hydreulickájednotka 5 Jako eilový zdroj pro etlečeni vzorku masa, je pri pojena k mikropočitači Q přes převodniky úrovně Q, Dále Jsoujednotka 3, případně elektronické váhy g.Přes klávesnici Z se vloží do mikropočítače § informace o druhu masa případně hmotnosti vzorku, pokud není přípojena váha g. Z klávesnice Z se vydá povel k zahájení měření. Mikro počítač 6 přes převodniky úrovně 3 uvede v činnost hydraulickoujednotku 3, která opakované stlačuje vzorek. Dé 1 kavzorku je měřena snímačom délky g, jež je přes tvarovaoí obvod 5 připojen k mikropočítači §. Konec stlačení vzorku je odvozen od zjištění předem etanoveného počtu zpětných pulsů od snímače délky g vzorku. Tyto pulsy se objevují na základě kmitání stlaĚovaciho mechanismu ovládaneho hydraulickou jednotkou ł kolemuetálené polohy. stlačení vzorku se opakuje minimálně 3 x. na 6, kterýměřené délky vzorku jsou vyhodnocovány mikropočítačem podle předem zvoleného kriteria rozhoduje o další funkci hydraulické jednotky ł. Po dosažení požadované přesností určení délky vzorku převezme mikropočitač § ze snímače teploty g údaj o teplotě vzorku a vypočte podle předem vloženýchpvzorku a zobrazí je na zobrazovací jednotce g, kterou můžeElektronické zařízení podle vynálezu bylo realizovánona bázi jednodeekováho mikropočítaČeYs procesorem MHB 8080 A a ověřeno pro řízení funkčního vzorku přístroje na stanovení složení masa. Prokázalo všechny očekávané výhody, vysokou přesnost určení objemové hmotnosti vzorkuia tím i určeníobsahu tuku, bílkovin, vody a minerálních látek. Klade minimální nároky na obsluhu a její kvalifikaci. Současně byla237 200 Elektronické zařízení pro automatické řízení přístroje na stanovení eložení masa, eeetávajici ze snímače délky vzorku, tyarovaciho-obvodu, převodniků úrovně , snímače teploty) mikropočitače, kláveeniceezzobrazoveci jednotky,vyznačujici se tim, že snímač délky (2) je přes tvarovaci obvod (4) přibojen k nikropočitači (5) který je dálee shojen jednak se enimečem teploty (5) e jednak s převod niky úŕovně (3) pro hydraulickou jednotku (1).Elektronické zařízení podle bodu llvyznačené tim. že k mikropočitači (s) jsou připojeny elektronické váHy(9).

MPK / Značky

MPK: G01N 33/12

Značky: řízení, automatické, stanovení, složení, zařízení, prístroje, elektronické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-237200-elektronicke-zarizeni-pro-automaticke-rizeni-pristroje-na-stanoveni-slozeni-masa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronické zařízení pro automatické řízení přístroje na stanovení složení masa</a>

Podobne patenty