Zařízení pro přerušování pramene textilních vláken

Číslo patentu: 237080

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bede Štefan, Mikuláš Ludovít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro přerušování pramene textilních vláken, zejména u posukovacích strojů, tvořeného ovládaným výkyvným ramenem. Podstatou vynálezu je, že výkyvné rameno je žlabovitého tvaru, mezi jehož bočními stěnami je na čepech vložených v jejich podélných otvorech navlečena dvojice podélných příložek, mezi nimiž je stavitelně sevřena třecí lišta, přičemž mezi dnem ramene a dvojicí podélných příložek je soustava tlačných pružin.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro přerušování pramene textilníchV průběhu vývoje posukovacích strojů dochází ke stálému zvyšování odtahové rychlosti a sortimentu vyráběných pramenů, zejména pramenů sýantetických textilních vláken. Tyto skutečnosti si vynutily zavedení automatické výměny konví naplněných odtaženým pramenem textilních vláken za prázdné konve. Se zvyšovaním odtahové rychlosti a se zavedením automatické výměny konví vyvstala potřeba spolehlivého přerušování pramene textilních vláken V průběhu výměny konví. Spolehlivost zařízení pro přerušení pramene je velmi důležitá, neboř nepřerušený pramen má za následek nežádoucí zkrucování pramene působením otáčivého pohybu svinovacích hlavla tím nežádoucí další zvyšování soudržnosti pramene a dále nežádoucí vytahování pramene z naplněných konví při jejich pohybu při výměně. Toto se vyskytuje také u strojů opąäšñgžâš zařízením na přerušování pramene,a to na princip ramene,opatřeněno třecí lištou, jejímž přitlačením k opěrné plo še dochází k přetržení pramene.Nedostatkem tohoto známého řešení je nerovnoměrné vyvození přítlačné ta tím třecí síly po celé délce výkyvného ramene, což má za následek nedokonalý přetrh pramene se všemi uvedenými nežádoucímiUvedený nedostatek odstraňuje zařízení pro přerušování pramene textilních vláken, zejména u posukovacích strojů, tvořené ovládaným výkyvným ramenem podle vynálezu, jehož podstatou je, že výkyvné rameno je žlabovitého tvaru, mezi jehož bočními stěnami je na čepechuložených v jejich podělných otvorech navlečena dvojice podélnýchpříložek, mezi nimiž je stavitelné sevřena třecí lišta, přičemž mezi dnem výkyvného ramene a dvojici-podélných příložek je soustava tlačných pružin.231 tIM Výhodou zařízení podle vynálezu je spolehlivá přetržení pramene textilních vláken jelikož konstrukční vytvoření výkyvněhoramene tohoto zařízení umožňuje kompenzovat nerovnoběžnost opěrné plochy s třecí lištou,a tím dostatečně přitlačit třecí lištuk opěrné ploše a vytvořit potřebnou sílu k přetrhu pramene. Konstrukční vytvoření výkyvného ramene také umožňuje změnu třecí síly podle zpracovávaného materiálu pouhým posunutím třecí lišty mezi podélnýmí příložkami.Příkladné provedení-zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje pohled na Výkyvné rameno a obr. 2 příčný řez výkyvným ramenem vedený podle čáry II - II v obr. 1. AZařízení pro přerušování pramene textilních vláken je tvořeno výkyvným ramenem l připevněným k objímce g připojené k nosnému čepu 1,který je otočně uložen na neznázorněném rámu například posukovacího stroje a je připojen k neznázorněnému pohybověmu ústrojí. Výkyvné rameno l je žlabovitého tvaru a je opatřeno ve svých bočních stěnách E a Ž soustavou podélných~otvorů Š orientovaných kolmo na podélnou osu výkyvného ramene l. V podélnýoh otvorech Š jsou uloženy čepy 1, na nichž jsou mezi bočními stěnami Q a E navlečeny dvě podélné příložky §, 2, mezi nimiž je sevřena a šrouby łg připevněna třeoí lišta ll zhotovená z materiálu s vysokým koeficientem tření.V okolí čepů 1 je třecí lišta ll opatřena vybránímí lg, které jsou vždy v zákrytu s podélnými otvory Q. Mezí podélnými příložkamí §, 2 a dnem lg výkyvného ramene l Jsou vloženy tlačné pružiny lg. Mezi podélnými příložkami §, 2 a bočními stěnami E, Ž jsou na čepech Z navlečeny distanční podložky łž.Po naplnění neznázorněné konve neznázorněným pramenem textilních vláken se uvede do činnosti neznázorněné pohybové ústrojí, které vykývne přes nosný čep 2 výkyvným ramenem l, jehož třecí lišta łł se opře o neznázorněnou opěrnou plochu, nad níž je uložena svinovacíhlava. Tím dojde k sevření neznázorněného pramene a k jeho přetržení.Vvlivem vysokého koeficientu tření třecí lišty ll při jejím dalšímpohybu po opěrné ploše. Na dokonalost přetržení pramene má značnývliv pružné uložení třeciľišty łł ve výkyvném ramenu ł, nebořpůsobením tlačných pružin łł dochází ke kompenzaci nerovnoběžnosti opěrné plochy s třecí lištou àł. Vysunutím nebo zasunutím třecí lišty łł mezi podélnými přiložkami §, 2 po uvolnění šroubů łg je možno zvýšít nebo snüíi přítlačnou sílu. Třecí lištu łł je takémožno ustavit mezi podélnými příložkamí §, 2 do polohy rovnoběznes neznázorněnou opěrnou plochou pouhým naklopením. 20 vrácení výkyvného ramene ł do původní polohy může pokračovat Řlněni další konve.Vynálezu může být využite ke zdokonalení posúkovacích strojů.Zařízení pro ořerušováni pramene textilních vláken, zejménà u posukovacích strojů, tvořené ovládaným výkyvným ramenem, vyznačující se tim, že Výkyvné rameno (1) je žlabovitého tvàru, mezi jehož bočnimi stěnami (Ř, 5) je na čepech 1, vložených v jejich podélných otvorech (6),nav 1 ečena dvojice podélných přiložek (8,9), mezi nimiž je stavitelné sevřena třecí lišta (11), přičemž mezidnem (13) výkyvného ramene (1) a dvojici podélných příložek (8, 9)Je soustava tlačnýoh pružin (lh).

MPK / Značky

MPK: D01H 13/24

Značky: vláken, pramene, zařízení, přerušování, textilních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-237080-zarizeni-pro-prerusovani-pramene-textilnich-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přerušování pramene textilních vláken</a>

Podobne patenty