Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními ústími (4) vlnovodů (2) do přepínací plochy (6) vlnovodového svazku (l), která je spojena s radiometrem přes vlnovodový přepínač (7).

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká plošné snímajícího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojene s radiometrem.Ke snímání teploty tkání radiometrem se dosud používají aplíkátory s jedním vlnovodem, ktorý je případně spřažen s druhým vlnovodem, používaným v případě potřeby pro ohřev tkáně v hloubce. Vlnovod spojený s radiometrem se obvykle přemístuje ručné po těle vyšetřovaně osoby a obsluha vyhodnocuje změny teploty podle údaje radiometru. .H 1 avní.nevýhoda dosud známých aplikátorů spočívá v tom,že při postupném přemístování vlnovodu po těle vyšetřované osoby dochází k nepřesnostem v naměřených hodnotách, protože aplikátor reaguje i na takové změny teploty vyšetřované tkáně, ke kterým dojde v pauzáchmezi jednotlivými měřicími úkony běhemjednoho měření a ktoré nemají žádnou souvislost se skutočným stavom tkáně. ale jsou vyvolány okamžitým fyzickým nebo psy chickým stavom vyšetřované osoby. V závislosti na znalostecha zkušenosti obsluhy je pak nutno čas od času měření přerušit,provést kalibraei a stabilizaci funkce radiometrického systému a pote pokračovat v dalším měření. Tento způsob měření je pro-Lvto zdlouhavý, nákladný, náročný na zácvik a kvalitu obsluhy anedovoluje automatizovat měřicí postupA . Kromě popsaného způsobu je znám i postup, při němž je měřená tkáň sondována mikrovlnným zářením, vysílnným anténou, mechanicky posouvanou po vložené desce, která přiléhá na pokožku vyšetřovanó osoby, přičemž potřebné údaje jsou vyhodnocovány reflektometrem. Kromě zdlouhavostí měření spočívá nevýhodu tohoto způsobu v tom, že tkáň je vystavena během měření aktivnímu působení mikrovlnnébo záření.Uvedená nevýhody jsou odstraněny plošné snímajícím vlnovodovým aplikátorem podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že je tvořen vlnovodovýn svązkem, obsahujícím nejméně dva vlnovody, uspeřádané vstupními ústími vlnovodů do vstupní ploohy vlnovodového svazku a výstupnímiústími vlnovodů do přepínací plochy vlnovodovóho svazku, která je spojena g rad 1 met rem přes vlnovodový přepinač.Hlavni výhoda plošné snímajícího vlnovodového aplikátoru podle vynálezu spočíva v tom, že dovoluje provádět měření ne 2237 079 závislo na kvalitě obsluhy a unožňujo autonstizovat s zrychlit něřioí postup, aniž by bylo nutno používat víoe než jeden rsdionetr, přičemž získané údaje jsou objektivnějií a pre daný účel spolohlivější. než při použití dosud známých eplikàtorů. AVdalšim je vynález podrobněji vysvůtlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na pŕipojenéu výkresu je na obr. 1 schenstickyznázerněn vlnovodový aplikátor, v něnž jsou jednotlivé vlnovody uspořádány.v řadě, na obr. 2 je schensticky znázornčn vlnovodový splikátor, v němž jsou jednotlivé vlnovody uspořádány do plošné ma tice oPlošné snímající vlnovodový aplikátor podle vynálezu, znázorněný na obr. 1, je tvořen vlnovodovým svezksn lg v němž jsou vlnovody 3 uspořádány v řadě, přičemž vltupními ústíni 3 vlnovodu g je vytvořena vstupní plocha Q vlnovodového svazku l, zakřivená podle měřeného objektu lg. Výstupnímí ústími 5-vlnowodů g je vytvořena přepínsci plocha § vlnovodového svazku l, protilehlá vstupní ploše § vlnovodového svazku l. K pŕepínscí ploše Q vlnovodového svazku l pňiléhá vstupním ústím Q vlnovedového přepínače 1 vlnovodový přepínač 1, ktorý je zároveň výstupním vlnovodem. Jeden-z vlnovodů 3 vlnovodovébo svazku l je upraven jako kalibrační vlnovod g.Plošné snímající vlnovodový aplikátor podle vynálezu, zná-1 zorněný na obr. 2, je tvoŕen vlnovodovým svazkem l, v něnž jsou» vlnovody g uspořádány do plošné matice, přičemž vstupníni ústí~ mi 3 vlnovodů g je vytvořena maticová vstupní plocha §~vLnovodového svazku l. Výstupními ústími 5 vlnovodů g je vytvwñensvmaticová přepínací plocha Q vlnovodevého svazku l, protilehlá vstupní ploše § vlnovodověho-svazku ł.Kvpŕepínací plošo-§ vlnovodového svazku l přiléhá vstupním ústím § vlnovodového pŕepí-V nače 1 mechanický vlnovodový přepínač 1, ktorý je dvoudílný e ř je na svém výstupu zakončen výstupním vlnovodeIlł. nPři měření se plošně snímající vlnovodový ąplikátor přilo-Í ži k povrchu něřeného objektu lg vstupní plochou § vlnovodovć- L ho svazku l. Údaje o teplotě měřené tkáně se z jednotlivých vlnovodů g snínají postupným přepínáním vlnovodového přepínače 1,jehož vstupní ústí § se přenísřuje podél přepínací plochy Q vlnovodoveho svazku l. Kalibrační vlnovod 3 slouží k zavedení kslibračního signálu do radiometrického systému v případě potře ap.237 079 by stabilizące funkce tohoto systému. V případě maticového uspořádání vlnovodového svazku l, znázorněného na obr. 2, je dvoudílné provedení mechanického vlnovodového přepínače 1 nutné k přemístování jeho vstupního ústí § ve dvou rovinách. V tomto případě je účelne zavést informaci o okamžité poloze vstupního ústí § vlnovodového přepínače 1 vůči maticové přepínací ploše § vlnovodového svazku łšdo paměti vyhodnocovaoího zařízení a pohyb výstupního signálu použít k modulaci vstupního signálu.Kromě znázorněného mechanického provedenímůže být výstupní signál z jednotlivých vlnovodů g vlnovodového svazku l sninen i elektronicky a vlnovodový přepínač 1 pak může být tvořen polovodičovými diodami a výstupním vlnovodem ll, tranzistory a výstupním vlnovodem ll nebo feritovými ventily a výstupnim vlnovodem šł.V případě potřeby může být každý z vlnovodů 3 vlnovodového svazku l opatřen vazebnímiepřvky, společnými s dalším vlnovodem,k zavedení signálu pro měření odrązivosti ve vstupní ploše § vlnovodověho svazku l.Celá soustava, tvořená vlnovodovým svazkem l a vlnovodovým~přepínačem 1, může být vyplněna dielektrickým materiálem,jehož permitivita je blízká permitivitě měřeného objektu lg. Tímto nielektrickým materiálem nůže být například-deionizovaná destilotaná voda. Tim se zajistí bezeztrátový styk vstupních A ústí § vlnovodů 3 s měřeným objektem lg a současně se tím umož nítznenšení příčnéhopprñřezu jak jednotlivých vlnovodů g, taki celého vlnovodového svazku l.V Pre elektricky bezeztrátový průchod měřenýoh signálů do vlnovodového přepínače 1, respektive výstupního vlnovodu ll,je zapotňebí bud zajistit mechąnicky malou mezeru mezi výstupnini ústínig vlnovodů g,.kterými je tvořena přepínací plocha Q vlnovodového svazku ł.a vstupním ústím § vlnovodového přepínače 1, nebo opatřit výstupní ústí 3 vlnovodů g tlumivkamí.1 Plošně snímající vlnovodový aplikátor podle vynálezu je především pasivním diagnostickým zařízením pro lékařské účely. Lze jej však využít i k měření na jiných objektoch než živá tksň. v» klinické praxi bývá žádoucí vyšetřovaht různé určité části těla, proto bude účelné připravit několik aplikátorů podle vynàlezu spřiměřeně tvarovanými vstupními plochami vlnovodových evezků.1. glošně nímajici vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely, opatřený vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupnim ústim vlnovodu a k ni protilohlá plocha je spojena s radiometrem, vyznačený tim, že je tvořen vlnovodovým svazkem (13,obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústí mi (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (1)a výstupnimi ústimi (4) vlnovodů (2) do přepínací plochy (6) vl novodového svazku (1). která je spojena s radiometrem přes vlno vodový přepínač (7).2. Plošné snímající vlnovodový aplikátor podle bodu l. vyznačený tim, že vlnovodový přepínač (7) je tvořen mechanickým pŕepinačem a výstupnim vlnovodem (ll).3. Plošné( snimajici. vlnovodový aplikátor podle bodu 1, vyznačený tim, že vlnovodový přepínač (7) je tvořen polovodičovými diodami a výstupnim vlnovódem (ll).4. Plošně snimajíci vlnovodový aplikátor podle bodu l,vyznačený tim, že vlnovodový přepínač (7) je tvořen tranzistoŕy ą výstupnim vlnovodem (ll)§ A5. Plošné snímajicí vlnovodový aplikátor podle bodu 1, vyznačený tim, že vlnovodový přepínač (7) je tvořen feritovýni ventily a výstupnim vlnovodem (11).6. Plošné snímajíci vlnovodový aplikátor podle bodu l, vyznačený tim, že jeden z vlnovodů (2) vlnovodového svazku (1) je upraven jako kalibračni vlnovod (9).7. Plošné snímajíci vlnovodový aplikátor podle bodu 1, vyznačený tím, že každý z vlnovodů (2) vlnovodového svazku (1) je opatřen vazebními prvky, spoločnými s dalším vlnovodem k zavedení signálu pro měření odrazivosti ve vstupní ploąe (5) vlnovodového svazku (1).8 Plošné snímající vlnovodový aplikátor podle bodu 1, vy značený tím, že soustava, tvořená vlnovodovým svazkem (1) a vl novodovým přepinačem (7), je vyplněna dielektrickou kapalinou například deionizovanou destilovanou vodou

MPK / Značky

MPK: A61B 10/00

Značky: lékařské, zejména, snímající, plošné, aplikátor, vlnovodový, účely

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-237079-plosne-snimajici-vlnovodovy-aplikator-zejmena-pro-lekarske-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely</a>

Podobne patenty