Mechanismus vyprazdňování výhybky

Číslo patentu: 236829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stoklásek Bohumil, Kuthan Jiří, Mareček Stanislav, Grégr Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález zajišťuje vyprazdňování závěsné dráhy zaplněné pojezdnými háky s břemeny přes oblouk výhybky nebo závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je mechanismus přepínače se zarážkou, ovládanou společně s přesuvnou výhybkou, umístěný před obloukem přesuvné výhybky na boční straně pojezdného profilu závěsné dráhy a nájezdný klín, připevněný na jeho horní ploše tak, že jeho sestupná část je nad čepem zarážky. Kyvný segment s tlačnými palci, zajišťující přesun přes oblouk přesuvné výhybky, nepřesáhne v zadní krajní poloze čep zarážky. Přesuvná výhybka může být nahrazena obloukem závěsné dráhy. Vynález je možno použít v masném průmyslu a jiných oborech s mechanizovanou dopravou krokovým způsobem.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká mechanismu vyprazclňování výhybky nebo oblouku vřazeněho do systému závěsných drah s mechanizovanou dopravou krokovým způsobem, u nichž se střídavě vyprazdňuji jednotlivé větve závěsných drah.V současné době jsou známy způsoby vyprazdňování výhybky ručně pracovníkom nebo mechanizovaně s použitím turniketových postrkovačů. V případě ručního vyprazdňování a zaplñování zajišťuje tyto» práceisouvisející přestavení výhybek a zastavení pojezdných háků s břemeny v bezpečně vzdálenosti před obloukem výhybky pracovník. Zarážky se nepoužívají. Turniketové postrkoVače jsou používány V návaznosti na podvěsný kontinuální dopravník, odkud býva odvozen jeho pohyb nebo je pohyb odvozen od krokového posunu pomocí mechanismu,který převádí přímočarý vratný pohyb v pohyb otáčivý. Řešení s turniketovými postrkovači, které přetlačují břemeno pod pojezdným profilem závěsné dráhy je náročné na rozměry i na přesnost jeho seřizení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny mechanismem vyprazdňování výhybky podle vynálezu, jehož podstatou je mechanismus přepínače se zarážkou, ovládanou společně s přesuvnou výhybkou, umístěný před obloukem přesuvně výhybky na boční straně pojezdného profilu závesné dráhy a nájezclný klín připevněný na jeho horní ploše tak, že jeho sestupna část je nad čepem zarážky. Kyvný segment s tlačnými palci, zajišťujicí přesun přes oblouk přesuvné výhybky, nepřesáhne v zadní krajní poloze čep zarážky. Přesuvná výhybka může být nahrazena obloukem ZáVěSné dráhy.V systému zävěsných drah, kde na Inechanizovanou odsunovou dráhu navazuje více drah zakončených výhybkami a obloukein zajišťuje vynález postupné vyprazdňování jedné z větvi závesných drah přesvýhybku nebo oblouk na odsunovou dráhu. Umožňuje dálkově ovládat vyprazdňování a zaplñoväní jednotlivých větvi.Na priložených výkresech jsou uvedeny dva příklady provedení tohoto vynálezu. Obr. 1 znázorňuje půdorys mechanismu vyprazd 4ñování výhybky, kde je kloubové spojení mezi výkyvným segmentem a odsunovým hřebenem řešeno ojnicí. Na obr. 2 je rovněž půdorys mechanismu vyprazdňoväní výhybky, u něhož je kloubové spojení obou těchto částí provedeno pákou, zasahující mezi dvojici zarážek. Obr. 3 znázorňuje v náryse ukončené zaplňování a obr. 4 rovněž v náryse začátek vyprazdňování. Mechanismus pro vyprazdňování výhybky a oblouku se montuje do systému závesných drah mezi přísunovou a odsunovou větev.Na pojezdný profil větve záv-ěsné dráhy 1 před obloukem přesuvné výhybky 2- se montuje ve směru posunu přísunoyý hřeben 3,opatřený tlačnými palci přísunového hřebene 4. Nad oblouk přesuvné výhybky 2 se montuje kyvný segment 9 s rovnoměrně rozmístěnými tlačnými palci kyvného segmentu 10, spojený kloubem 11 s odsunovým hřebenem 12, opatřeným rovněž pravidelně rozmístěnými palci odsunového hřebene 13. Na boční straně pojezdného profilu závěsné dráhy 1 před oblouk přesuvné výhybky 2 je připevněn mechanismus prepínače li se zarážko-u 7 a na horní ploše pojezdného profilu závěsné dráhy 1 je připevněn nájezdný klín 5 tak, že jeho sestupnä část je nad čepem zarážky 8, procházející otvorem pojezdného profilu závěsné dráhy 1.Zaplňování přísunové větve obstarávají tlačné palce přísunového hřebene 4, které natlačením dvou pojezdných häků s bremeny 14 na mechanismus přepínačeü jej uvedou v činnost, a ten pak vypne posun přísunového hřebene 3. V této chvíli se nachází první pojezdný hák s břemeny 14 na sestupné části nájezdného klínu 5, opřený o vystrčený čep zarážky 8.Vyprazdňování začíná zasunutím čepu zarážky 8 do otvoru v pojezdném profilu závěsné dráhy 1, kdy uvolněný pojezdný hák s břemenem 14 popojede po sestupně části nájezdneho klínu 5 a současně se uvolněním mechanismu prepínače 6 zapne posun přísunového hřebene 3. Potê jsou pojezdné háky s břemeny 14 přesouvány palci kyvného segmentu 1 U přes oblouk přesuvné výhybky 2.1. Mechanismus vyprazdňování výhybky,navazující na odsunovou větev závěsné dráhy sestávající z přesuvné výhybkj/,mechanismu přepínače se zarážkozu, nájezdného klínu a kyvného segmentu s tlačnými palci vyznačený tím, že před obloukem přesuvné výhybky 2 je na boční straně pojezdného profilu závěsné drahy 1 připevněn mechanismus přepínače 6 se zarážkou 7,ovládanou společně s přesuvno-u výhybkou 2 a na horní ploše pojezdného profilu závěsné dráhy 1 je připevněn näjezdný klín5 tak, že jeho sestupná část je nad čepem zarážky 8, přičemž kyvný segment 9 s pravidelně rozmístěnými tlačnýmí palci kyvného segmentu 10 je spojen kloubem 11 s odsunovým hřebenem 12 a první tlačný palec kyvného segmentu 10 v zadní krajní poloze nepřesáhne čep zarážky 83.2. Mechanismus vyprazdňovaní výhybky podle bodu 1 vyznačený tím, že přesuvná výhybka 2 je nahrazena obloukem závěsné dráhy (1).

MPK / Značky

MPK: B65G 17/20

Značky: výhybky, vyprazdňování, mechanismus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-236829-mechanismus-vyprazdnovani-vyhybky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanismus vyprazdňování výhybky</a>

Podobne patenty