Regulační ventil volnoběhu

Číslo patentu: 236444

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká regulačního ventilu volnoběhu v karburátoru zážehových spalovacích motorů. Podstatou vynálezu je zařízení na tvorbu volnoběžné směsi, sestávající ze základního tělesa ventilu, v němž je uspořádán píst nebo membrána s regulační jehlou zasahující do otvoru průchodu směsi k sacímu potrubí v mezistěně tělesa ventilu, přičemž regulační jehla má na svém konci zasahujícím do otvoru v mezistěně ventilu odstupňovaný průřez a prostor pod mezistěnou ventilu spojený se sacím potrubím je spojen s prostorem nad pístem nebo membránou ventilu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká regulačniho ventilu volnoběhu V karburátoru zážehových spalovacich motorů.U stávajícich karburátorů se provádí eeřizení volnoběžné směsi pomoci pevných prvků, jako je tryska volnoběhu, vzdušník volnoběhu, velikost a poloha přechodových otvorů,šroub seřizení volnoběhu, nastavení klapky do volnoběžnéW Při změně otáček motoru, například pči nuceném natáčení motoru, nedojde ke změně nasátého množství směsi za jednotkučasu, protože se neměni průřez ani pro vzduch ani pro směs. Nebo při počátečním otevření škrtici klapky se mění pouze průřez, kterým prochází vzduch a k tomuto průřezu opět nava nuji vývrty přechodových otvorů a otvoru vyústěni volnoběž né směsi dávkování paliva.Dále jsou známé různéregulační ventily volnoběhu řízeu~ně 5 podt 1 akem, jejichž nevýhodou je potřeba samostatného vedení,ke spojeni saciho potrubí s regulačnim ventilem a omeze~ nýrozsah regulace.Úkolem vynálezu je odstranění nevýhod známých zařízení, které V závislosti na podtlaku v eacim potrubí otvirá nebo zavírá průřez, kterým prochází směs, zvláště při nuce ném protáčeni motoru, kdy dojde ke stoupnuti podtlaku a timke ěkrcení nebo úplnému uzavření dodávky paliva, nebo při otvírúní äkrtící k 1 ąpkyJkñy dochází k poklesu podtlaku A tím automaticky k obohacení dodávané směsi zvětäením průřezu otvoru.Výhodou zařízení podle vynálozu Je regulace dodávky směsi do motoru při volnoböhuJ§ závislosti na otáčkách notoru e podtlaku V aacím potrubí.Toto zařízení může svou funkcí zaetoupit také částečněfunkoí akcelerační pumpy a to tak, že při náhlám otevření škrtící klapky dojde k prudkému poklesu podtlaku v sacím po trubí a tím k otevření většího průřezu než je potřobný pro ustálený stav po zastavení klapky karburátoru v mezipoloze a po dosažení určitého etoupnutí podtlaku dojde opět k.ochur zení. Ze systému volnoběhu se mohou vypuexit přechodové otvory. Obdobně může nahradit částečně funkci sytiče a to tím způsobem, že při chlaâném notoru je při potřebném stejněm výkonu daleko nižší podtlak V sacím potrubí a tím automatic Aky zařízení bude dodávat větší množství paliva než při za hŕátém motoru.Způsob přípravy směsi pro toto zařízení může určit hlavní způsob užití tohoto zařízení na karburátoru. Jestliže eměs bude připravováne ve volnoběžném systému kerburátoru,bude jeho účinek hlavně ovlivňovat režimy volnoběhu, decelerace a nahrazovat funkci přechodových otvorü.Jestliže bude aměs pbipravována v systému äoupátkového eytiče bude mít hlayní účinek při startování motoru a bezprostředně po stanu.Obě tato použití se nevylučují, tekže může být užito všech současně. ~233444 Ng.připoJeném výkreau na obr. 1 je schematicky-znázor něn příklad provedení podle vynálezu v provedení s pístem a na obr. 2 v provedení a membránou.V základním tělese L regulačního ventilu je umístěnpist 2 nebo membrána 2 vzat 1 žená pružinou 3, která je opřena o ópěrnou misku §. Tato miska je připevněna na konci seřizovacího šroubu A, který je pojištěn proti pootáčeni natici 1. Ve dně pístu g nebo V přírubě nembrány g je připevněna duté regulační jehla 2, která zasahuje do otvoru Q vytvořeného v mezistěně základniho tělesa L23 444 í 1. Regulační ventil volnoběhu V knrburátoru zižohových spnlovacích motorů aeatávajíoí za základního tölosa ventilu v němž je uspořádán pisť nebo memhrána s regulační Jeh 1 ou.zaahující do otvoru průchodu směsi k sàcímu potrubí V mezistěně těleaa ventilu, V y z n a čve n ý t í mžh.regulační Jehla (5) má na svém konci zasahujícím do otvoru(6) V nezistěnä ventilu odatupňovaný průřez, přičemž pros tor pod naziatčnou ventilu spojený ae áacím potrubím je spojen a prostorem nad píatem (2) nebo nembránou (2) ventilu.2. Regulační ventil podle bodu 1 v y z n a č.e n ý t.í m, že regulační Jehla (5) do opatřena průchozím vrtáním,které spojuje prostor pod mezistěnou ventilu s proatorem

MPK / Značky

MPK: F02M 3/04, F02M 1/14, F02M 7/06

Značky: ventil, regulační, volnoběhu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-236444-regulacni-ventil-volnobehu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulační ventil volnoběhu</a>

Podobne patenty