Zdvojené těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory

Číslo patentu: 236398

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jízdný Oldřich, Závodný Jan, Dvořáková Miroslava

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález je z oboru strojního zařízení koksárenských pecí. Týká se zdvojeného těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory k odstranění výronů karbonizačních plynů a par během koksovací doby. Podstata spočívá v těsnicím lemu vytvořeném na venkovní části zárubně a druhým těsnicím uzlu vytvořeným dotloukací těsnicí lištou na tělese samotěsnicích dveří. Při uzavřené koksovací komoře je těsnicí lem opřen o těsnicí plochu na tělese dveří a těsnicí lišta je opřena o těsnicí plochu na venkovní části zárubně. U vynalezu lze s výhodou využít na všech typech koksovacích komor koksoven.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zdvojeného těsnění samotěsnících dveří koksovací komory k odstranění výronů karbonizačních plynů a par během koksovací doby.Samotěsnící dveře koksovací komory těsní systémem kov na kov, kdy břit dotloukací těsnící lišty samotěsnicích dveří dosee dá na těsnící plochu venkovní části zárubně. Těsnící uzel u samotěsnících dveří, to je těsnící lišta a způsob jejího přitlačování k zárubni je konstruován s pružné dotlačovanou nebo dotloukací těsnící lištou. Prostor mezi břitem dotloukací těsnící lišty a těsnící plochou zárubně se u samotěsnících dveří během koksovací doby dotěsňuje smolnými usazeninami kondenzujícími z unikajících karbonizačních plynů a par, které tvoří vlastní těsnící prvek. Výrony surového koksárenského plynu netěstnostmi mezi břitem dotloukací těsnící lišty a těsnící plochou zárubně jsou silné, zejména na počátku koksovaoí doby, kdy není ještě vytvořena vrstvička těsnícího prvku - usazenin a dochází k vývinu maximálního množství karbonizačních plynu - vznikáv prostoru samotěsnících dveří a těsnící lišty tlakové špička unikąjícího surového koksárenského plynu. Tyto výrony jsou často spojeny s jejich samovznícením.Uvedené nevýhody jsou na minimum sníženy zdvojeným těsněním samotěsnících dveří koksovací komory podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno jednak těsnícím lemem prove~ deným po celém obvodě venkovní části zárubně a jednak těsnící lištou upevněnou na tělese samotěsnících dveří, přitom břit těsnícího lemn je ve stálém styku s tělesem samotěsnících dveří e břit těsnící lišty je ve stálém styku s venkovní částí zárubněpři uzavřené koksovací komořeoVýhodou vynálezu je, že zdvojeným těsněnim samotěsnicích dveří koksovací komory dochází k odetanění výronů vznikajících karbonizačnicb plynů a par během koksování do okolí koksovací komory se všemi negativnímí průvodními vlíby. Těsnicí lem na zárubní přebírá funkci dotloukací nebo dotlačované těsnicí lišty eamotěsnicích dvěří kokaovací komory, dochází na něm ke kondenząci smolných usezenin z unikajícíob karbonizačních plynů a par v prostoru mezi těenícim lemem a tělesem samotěsnicích dveří a tímto způsobem k prvotnimu utěsnění dveří. Připadné výrony karboe nizačních plynů nedotěsněním dveří na těenícím lemu se zachytí původní dotloukaci nebo pružně dotlačovanou lištou příchycenou ke dvěřnímu tělesu samotěsnicícb dveří a dotlačenou k těsnicí ploše zárubně..Na přiloženýcb výkresoch je na obr. l znázorněno umístění těsnicího lemu po obvodu zàrubně v příčném řezu samotěsnicíni dveřmi kokeovací komory a na obrt 2 je znázorněno detailní provedení těsnícího lemu a jeho umístění vzhledem k původní těsnící liště samotěsnicích dveří.Na tělese ll samotěenicích dveří l s držáky łž kokeovací komory Q je připevněna dotloukací těsnicí lišta lg,která svým břitem dosedá na venkovní část g zárubně, která je tepelnou vložkou Z oddělena od vnitřní části Ž zárubně doeedající na díl 4. Na venkovní časti g zárubně je po celem obvodě vytvořen těsnicí lem gł, který svým břitem dosedá na těsnici plochu tělesa łł samotěsnicícn dveří l koksovaoí komory Q.Uzavřením koksovací komory § dojde k opření těsnícího lemu gl o těleso ll eamotěsnicích dvěří l a břitu těsnící lišty lg, ku přikladu dotloukací o těenicí plochu venkovní části 2 zárubně a tímto jsou dány podmínky pro funkci zdvo jeného utěsněnísamotěsnicícn dveří koksovací komory.Zdvojené těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory podle vynálezu lze e výhodou využít u koksovaoich pecí všech typů.Zdvojené těsnění samotěsnicich dveří koksovaci komory pro snížení výronú karbonizačních plynů a par s použitím dotloukaci těsnící lišty vyznačujici se tím, že ,je tvořeno těsnicím lemem(21) provedeným po celém obvodě venkovní části (2) zárubně a dotloukaci těsníćí lištou (12) upevněnou na tělese (11) samo těsnicich dveří (1) koksovací komory (6), přitom při uzavřeně koksovací komoře (6) je dotloukací těsnící lišta (l 2)arihuv o těsnicí ploçhu na venkpvní částí g zárubně a těsnici lem (21) je opřen o těsnici plochu na tělese (11) samotěsnicích dveří (1).

MPK / Značky

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnění, koksovací, komory, zdvojené, samotěsnicích, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-236398-zdvojene-tesneni-samotesnicich-dveri-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zdvojené těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory</a>

Podobne patenty