Číslo patentu: 235824

Dátum: 01.12.1986

Autori: Schindler Rudolf, Netek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je použití vyvrtávací hlavy k vrtání i vyvrtávání, a tím snížení pořizovacích nákladů a ztrátových časů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, sestávajícího z tělesa 1 vrtací hlavy, opatřené drážkou 2 pro vložení nožového držáku 3 opatřeného dvěma stavěcími šrouby 5 a závitovým otvorem 6 pro jeho spojení šroubem 4 s tělesem 1. Nožový držák 3, je dále opatřen přidržovacím mechanismem řezné kruhové destičky 9, jehož čep 10, spojený v pravém úhlu s ramenem, je ovládaný stavěcím šroubem 11. Řezná kruhová destička 9 je uložena v kuželovém zahloubení, otevřeným z boční vnější strany a současně i na čelní straně nožového držáku 3.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká konstrukčního řešení vyvrtávací hlavy,zejména pro vyvrtávání dlouhých děr na vodorovných vyvrtávacích strojích.Pro vrťání.a vyvrtävání dlouhých děr na vrtacích a vývrtávacích strojích jsou dosud známé různě konstruované vrtací a vývrtávecí hlavy, jež jsou opatřeny dřevěnýmí nebe textitovýmí vodítký a které jsou většinou osazeny nástroji, jejichž činné části jsou z rychlořezných oceli s širokým lapovaným břítem. Jsou rovněž známé.speciální konstrukce vrtacĺch e wyvrtávacich hlav, jež sestávají z tělesa hlavy, opatřeného několika vybráními na svém čele,popřípadě obvodě,a to v různé provedení pro držáký břito~V vých destiček různých profilů, zejména trnjúhelníkového a čtverco~vého a kde těleso hlavy je na svém obvodu opatřeno vodítky zetvrdokovu, například ze slinuiých karbidů.Nevýhodou uvedených vrtacích a vývrtávacích hlav je, žepro každý daný průměr je nutné použít dvou samostatných hlav včetně vrtacích e vývrtávecích pouzder a.to jednak pro vrtâhído plného materiálu a jednak pro konečné dohotovenf vyvrtáváním,kde opracování bývá většinou požadováno s drsností menší nežRe 6,3. Další nevýhodou je značná pořízovací cena těchto nástroją e tím i zvýšené pořizovací náklady a rovněž i ztrátové časy,která vznikají při výměně hlav i pouzder.Uvedené nevýhody odstraňuje vývrtávací hlava podle vynálezu,sestávající z tělesa vrtací hlavy, která je na svém obvodu opatřena podélnou otevřenou drážkou pro vložení nožového držáku s mechanicky upnuçou řeznou destičkou, který je s tělesem vrtací hlavy spojen šroubem s osou rovonoběžnou s tečnou telesa vrtací phlavý a opatřen dvěma stavěcimi radíálními šrouby a přidržovacímmechanismem řezné destíčky,ve vybrání nožového držáku V jehož středu je průehozí otvor, kde řezná destička je k tomuto účelu opatřenaĺstředovým otvoreuyve kterém je uloženčep.jejíhopřidržovacího mechanismu, spojený v pravém úhlu s ramenem, ovládaným etevěcím šroubem,upraveným V nožovém držáku e kde těleeo jedále na svém obvodu opatřeno nejméně dvěma vodítky, jehož podstama spočívá v tom, že nožový držák je ve své čelní straně opatřen kuželovým zehloubením pro uložení řezné destičky, otevřenýmz boční vnější strany nožového držákuza kde kuže 1 ové§ zahlouhení nevezuje na průchozístředový otvor. AVýhodou vyvrtávací hlavy podle vynálezu je její použití jak ą pro vrtání do plného materíálu,iak i pro konečné opracovänívyvrtané díry, čímž dochází k značným úeporám pořizovacích nákladů ne pořizcní nových hlav a pouzder e dále i k úsporám ztrátových česů, které by vznikly při jejich výměně. Další jejích výhodou je, že při konečném opracování předvrtané díry nedochází k jejímu poškození vodítky) nebot toto konečné opracování se provádí tahem nástroje při zpětném posuvu.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení V vyvñtávaoí hlavy podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pohled na tčloeo vrtecíhlvj, gpatřené vodítky a držáky břítových destiček pro vrtání do plného materiálu a na svém obvodu podélnoulotevřenou drážkou pro vloženínožového držáku, obr. 2 znázorňuje půdorys obr. 1 a obr. 3 znázorňuje nožový držák pro těleso vrtecí hlavy na konečné vyvrtávání.Vyvrtávaoí hlava podle příkledného provedení sestává z tělese lvrtucí hlavy, která je na svém obvodu opatřena podélnou otevřenou drážkou Q pro vložení nožového držáku 1 a dále dvěma vodítky Z ze slínutých kurbidů e jedním textitovfm vodítkem §. Nožowý držák 1 je dále oputřen dvěma stevěeími radiádními šrouby Ě, závitovým otvorem Q pro spojení nožového držáku 1 a těleseäl vrtací hlavy šroubem 4, jehož osa je rovnoběžná s tečnou tělesa La dále je opabřen přídržovacím mecnahísmem řezné kruhové destíčky 2 v nenaznadeném vybrání nožového držáku 3,v jehož středu je průchozí otvoq na něgž nevazuje v čelní straně nožnvého držáku 1 kuželové zanloubení pro řeznou kruhovou destíčku 2, otexřené z jeho boční ynější strany. Řezná kruhové destičke Q je opatřena středovým otvo 235 824rem,ve kterém je uložen čep go jejího přidržovàciho mechanismu,spojený v pravém úhlu s nenaznačeným ramenem, ovládaným stavěcím šroubem ll, upraveným v nožovém držáku 33Vyvrtávací hlavou podle vynálezu je možno vrtat jednak do plného materiálu a jednak i zvětšovat diru vywrtáváním. Pro vrtáníje opatřena nožovými držákyjlg a ll a nenaznačeným nožovým držákem, který pro vrtámí se vkládá do podélné drážky ga je v ni připevněn šroubem 5, příčemž.nažové~držáky jsou opatřeny mechanicky upnutýmí břitovými destičkami. Pro vrtáni se použije hlavy, která má průměr o jeden mílimetr menšý než je požadovaný pwrůměrpodle dílenského výkresu. Po zhotovení dlouhé díry vrtáním se vrtací-nástroj zpětným posuvem vráti do své výchozí polohy a po uvolnění se vyjme neaaznačený vnější nožový držák, na jehož místo se do podélné drážky a vloží nožový držák 1 opatřený řeznou kruhovou deetičkou 3 pro vyvrtávání a upevní se šroubem 4, přičemž se provede seřízení na požadovaný průměr dvěma stavěcímí radiálními šrouby 5. Po seřízení průměru se po uvolnění stavěcího šroubu lłpřidržoV 3 cÍh 0 mechanísmu vyjme řezná kruhová destička 3 e vyvrtávací hlava se posurem přesune na konecprůchožíjdíry,kde se řezná kruhové destička 2 opět nasadí do kuželového zahloubení nožového držáku 1 a upevní stavěcim šroubem ll přídržovàcího mgchanismu a tahem nástroje pri zpětném posuvu se provede konečné dohotovení vyvrtáváním, kde opracování je ve většinč případů požadováno s draností menší než Ra 6,3.Vyvrtávací hlava, zejména projzyvrlzávání dlouhých děr,seąvtávąjící z tělesa vrtací hlavy, která je na svém obvodu opatřena podélnou otevřenoujdrážkou pro vložení nožového držáku s mechanicky upnutou řeznou destičkou, který je s tělesem vrtací hlavy spojenC§ąšŠ 8 ĚmÝŠvnoběžnou s tečnou tělesa vrtací hlavy a opatřen dvěma stavěcími radiálními šrouby a přidržovacím mechanismem řezné destičky ve vybránínožového držákurv jehož středu je průchozí otvor, kde řezná destička jek tomuto účelu opatřena středovým otvorem,ve kterém je uložen čep jejího přidržovacího mechanismu, spojený V pravém úhlu s ramenem, ovládaným stavécim šroubem, upraveným v nožovém držáku,a kde těleso je dále na svém obvodu opatřeno nejméně dvěma vodítky, vyznačená tím, že nožový držák (3) je ve své čelní straně opatřen kuželovým zahluubením pro uložení řezné destíčąy (9), otevřeným z boční l vnější strany nožgového držákzu (Dypňťemž kuželové zahloubení navazxąje na průchozĺ středový otvor držala ê).

MPK / Značky

MPK: B23B 41/02

Značky: vyvrtávací, hlava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-235824-vyvrtavaci-hlava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyvrtávací hlava</a>

Podobne patenty