Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom

Číslo patentu: 235555

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vika Konštantín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom z nádrží naplnených kvapalinou. Pozostáva z čiastočne alebo úplne pohyblivého transportného potrubia a najmenej jedného nosného plávajúceho telesa. Vstupná časť transportného potrubia je opatrená rozrušovacím telesom a zavesená na nosnom plávajúcom telese umožňujúcom reguláciu pohybu vstupnej časti transportného potrubia v smere vertikálnom i horizontálnom. Rozrušovacie teleso je prípadne súose spojené s vodnou turbínou, vloženou do vstupnej časti transportného potrubia. Výstupná časť transportného potrubia je uložená v úrovni nižšej ako je úroveň hladiny kvapaliny v nádrži a vyvedená mimo objekt nádrže kvapaliny.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia pre gravitač-. ný odber sedimentov hydrotransportom zV súčasnosti sú známe spôsoby odstraňovania sedimentov z nádrží s kvapalinou vo forme vodohospodárskych stavieb napríklad bagrovanim plávajúcim bagrorn s bágrovacou lyžicou, alebo korečkovým bagrom s dopravníkovým pásom, ktoré sú náročné na energiu pre rozrušovanie, transport člnmi, prípadne odvoz po teréne, náročné na obsluhu a strojné vybavenie. Ďalej sa používajú sacie bagre s transportným potrubim, ktoré sú vhodné pre svoju účinnosť prevažne do hĺbky okolo 15 m, vzhľadom na potrebu vysokých tlakov a objemov vzduchu pre ejektorové čerpanie, ako napríklad zariadenia podľa českosl. patent. sp. číslo 184768, pre čerpanie a dopravu po hladine potrubim, resp. transport člnmi, obsluhu a dopravných strojov pre odvoz po teréne ,na depónium. Pri odstraňovaní sedimentov otváraním dnových výpustov dochádza len k odstráneniu sedimentov pri dnovom výpuste v tzv. kuželovom priestore, kde je možné dosiahnut unášacie rýchlosti sedimentov. Pri zamedzovani tvorby sedimentov prepúštanim tzv. hustotových prúdov pri velkých vodách cez dnové výpustové objekty,dochádza k strate veľkých objemov vody a tými energie. V špecifických prípadoch sa dá čiastočne zabrániť vzniku sedimentov reguláciou a udržiavanim nízkych stavov hladiny vody v nádržiach s kvapalinou, ktoré sú profilovo úzke a plytké a majú dostatočnú vodnatost pre transport splavenín. Nádrž však stráca značne svoju akumulačnú,ochrannú funkciu pri veľkých vodách a tým vodu pre výrobu elektrickej energie.Teraz sa zistilo, že nevýhody popísaných zariadení do značnej miery odstraňuje zariadenie pre gravitačný odber sedimentov gravitačným hydrotransportom podla vynálezu. rZariadenie pozostáva z čiastočne alebo úplne pohyblivého transportného potrubia a najmenej jedného nosného plávajúceho telesa. Vstupná časť transportného potrubia je opatrená rozrušovacim telesom a zavesená na nosnom plávajúcom telese umožnujucom reguláciu pohybu vstupnej časti transportného potrubia v smere horizontálnom a vertikálnom.Podstata vynálezu spočíva v tom, že rozrušovacie teleso je prípadne súose spojené s vodnou turbínou vloženou do vstupnej časti transportného potrubia.Výstupné část transportného potrubia je uložená v úrovni nižšej ako je úroveň hladiny kvapaliny v nádrži a vyvedená mimo objekt nádrže kvapaliny.Transportné potrubie. je prípadne zavesené na dalších nosných plavajúcich telesách.Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom je zložené z nosného plávajúceho telesa 2, ktorým môže byť plávajúci žeriav, remorkér, ponton a pod. sobsluhou, hĺbkomerom, náhradnými dielmi, prípadne motorom pre rozrušovacie teleso, 11 Na uvedenom nosnom plávajúcom telese 2 je zavesená vstupná časť 13 transportného potrubia 1 v tvare krátkej neohybnej rúry, prípadne rúrového kolena o priemere menšom alebo rovnom priemeru pohyblivej časti transportného potrubia 1, kde vo vstupnej časti 13 transportného potrubia 1 je uložené na ložiskách 111 vodná turbína 12 v tvare vrtule súose spojená s menšou závitovkou alebo vrtulou vo funkcii rozrušovacieho telesa 11. Alternatívne môže byť ako rozrušovacie teleso 11 použitá rovnaká rozrušovacia hlavica ako sa používa pri sacích bagroch.1 je pohyblivá a je zavesená na lanach 21. ~Pohyblivá časť transportného potrubia 1 môže byť zložená s rozoberatelných kusov o rovnakej dĺžke a priemere.Pri nádržiach 3 s kvapalinou o menších rozmeroch môže byť transportné potrubie 1 vedené po hladine na dalších nosných plá vajúcich telesách 4, napríklad pontónoch, inak môže byť zavesené na dalších nosných plávajúcich telesách 4 pod úrovňou hladiny v spáde, alebo vedené v spáde po dne nádrže s kvapalinou.Pri väčších rozmeroch nádrží 3 s kvapalinou môže byt napojené transportné potrubie 1 na pevnú časť 15 transportného potrubia 1 a vybudované na dne, prípadne pod dnom nádrže 3 s kvapalinou, alebo doplnené bočnými vetvami 151 pevnej časti transportného potrubia 1 so šachtami pre pripojenie pohyblivej časti 152 transportného potrubia 1. Prestup pevnej časti 15 alebo pohyblivej časti transportného potrubia 1 cez obvod nádrže 3 s kvapalinou môže byť rieše~ ný dnovým výpustom 311 pripadne zvláštnym výpustným objektom 7, ktorý je opatrený uzáverom 5. Pri nádržiach 3 s kvapalinou o menších rozmeroch môže byt i v špecifických prípadoch vedená pohyblivá časť transportného potrubia 1 ponad korunu hrádze, priehradného objektu 31.Ukončenie výstupnej časti 14 transportného potrubia 1 je mimo objektu nádrže 3 s kvapalinou a v úrovni nižšej ako úroveň hladiny kvapaliny v nádrži 3 v zvolených priestoroch, napriklad na starých štrkoviskách, bagroviskách a pieskoviskách, depóniach, v starých baniach, opustených korytách tokov, na terénnych svahoch s pôdou 6 o nižšej bonite alebo vedené do veľkého toku, ktorý je schopný zabezpečiť další transport splavenín a pod.Nosné plávajúce teleso 2, napríklad plávajúci žeriav riadi vstupnú časť 13 transportného potrubia 1 vo vertikálnom i horizontälnom smere, sklon vstupnej časti 13 transportného potrubia 1 pomocou závesných lán 21, reguláciu množstva vtekajúcej zmesi vody a rozrušených sedimentov pre zabezpečenie transportu v transportnom po 235555trubí 1 pomocou jeho približovania, resp. vzďalovania od záujmového priestoru sedimentov, premývanie pohyblivej časti transportného potrubia 1 zdvíhanim ku hladine,resp. plnenie transportného potrubia 1 vodou ponáraním, meranie a kontrolu funkcie, údržbu a výmenu, prípadne pohon rozrušovacieho telesa 11 Vo vstupnej časti 13 je uložená vodná turbína 12, ktorá odoberá časť energie prúdiacej zmesi vody a sedimentov a využíva ju pre ďalšie rozrušovanie a zároveň zabránenie vstupu predmetov, ktorých najdlhší rozmer je väčší ako priemer pohyblivej časti transportného potrubia 1, ktoré by spôsobili jeho upchatie.Pohyblivá časť transportného potrubia 1 je pripadne zavesené na ďalších nosných plávajúcich telesách 4 umožňujúcich volbu smeru a sklonu ako i údržbu, opravu a kontrolu, prípadne prevedenie pohyblivej časti transportného potrubia 1 ponad objekty v nádrži 3 s kvapalinou. Transportné potrubie 1 môže byť vedené po hladine, ak sú dostatočne prietokové rýchlosti zmesi vody a sedimentov V transportnom potrubí 1, alebo vedené v spáde zavesením na ďalších nosných plávajúcich telesách 4 pre zlepšenie prietokových pomerov zmesi vody a sedimentov. Transportne potrubie 1 je možné napojiť i na pevnú časť 15 transportného potrubia 1 pre zníženie strát energie trením zmesi vody a sedimentov pri prúdení po dĺžke v pohyblivej časti transportného potrubia 1 a prúdením v nezahltenej pevnej časti 15 transportného potrubia 1.Pre dosiahnutie dostatočného sklonu je možné vybudovat pevnú čast 15 transportného potrubia 1 v dne, prípadne pod dnom.Pri plošne rozmerovo rozlahlých nádržiach môže byt riešená pevná čast 15 trans 6portného potrubia 1 ako bočné vetvy 151 transportného potrubia 1 so šachtami pre pripojenie pohyblivej časti 152 transportného potrubia 1.Prestup transportného potrubia 1 cez priehradný objekt 31 nádrže 3 s kvapalinou musí byt opatrený uzáverom 5 pre prípad havárie, poruchy, ukončenia prác a podobne.Prevedenie transportného potrubia 1 cez zvláštny výpustný objekt 7 môže byt riešené v prípade potreby dosiahnutia vyšších rozdielov výšok medzi úrovňou hladiny kvapaliny v nádrži 3 a výstupnou časťou 14 transportněho potrubia 1, pričom transportné potrubie 1 môže byt ukončené vo velkých vzdialenostiach a doplnené kalovými čerpadlami 1 G na prečerpávanie.Zmes vody a sedimentov môže byt transportovaná do priestoru starých bani, štrkovísk, pieskovísk, kde dochádza k infiltrácii Vody, sedimentácii transportovaných sedimentov, prípadne výparu vody, alebo odvodneniu zmesi vody a sedimentov po sedimentácii v priestoroch s hrádzkami 61 s postupne klesajúcim sklonom. Pri vyvedeni transportněho potrubia 1 na svahoch a s pôdou 6 o nižšej bonite, dochádza k frakcionácii a separácií transporto/vaných sedimentov podľa velkosti a hmotnosti, k čiastočnej infiltrácii a po odsedimentovaní sedimentov sa môže voda odviest späť. do toku. Ďalším riešením je odvedenie zmesi vody a transportovaných sedimentov do starého nepoužívaného koryta toku, príp. vybudovanie transportného potrubia 1, ktoré zabezpečí odtransportovanie zmesi vody a sedimentov do vzdialených lokalít podľa potreby i zapojením prečerpávacich kalových čerpadiel 16.Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom z nádrží naplnených kvapalinou, pozostávajúca z čiastočne alebo úplne pohyblivého transportného potrubia a najmenej jedného nosného plávajúceho telesa, pričom vstupná časť transportného potrubia je opatrená rozrušovacím telesom a zavesené na nosnom plávajúcom telese umožňujúcom reguláciu pohybu vstupnej časti transportného potrubia v smere vertikálnom i horizontálnom, vyzna čené tým, že rozrušovacie teleso 11 je pripadne súose spojené s vodnou turbinou 12 vloženou do vstupnej časti 13 transportného potrubia 1 a výstupná časť 14 transportného potrubia 1 je uložená v úrovni nižšej ako je úroveň hladiny h kvapaliny v nádrži 3 a vyvedená mimo objekt nádrže 3 kvapaliny, pričom transportnê potrubie 1 je prípadne zavesené na ďalších nosných plávajúcich telesách

MPK / Značky

MPK: E03F 7/00

Značky: sedimentov, gravitačný, hydrotransportom, odber, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-235555-zariadenie-pre-gravitacny-odber-sedimentov-hydrotransportom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom</a>

Podobne patenty