Číslo patentu: 234813

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fančovič Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka odboru úpravy plynov a/alebo pár zmenou ich fyzikálnych vlastností. Predmetom vynálezu je vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov a/alebo pár s dvoma chladenými priestormi na rôzne teploty a tangenciálnym prívodom s hornou valcovitou a spodnou kuželovitou prepážkou a dochladzovačom valcovitého tvaru v hornej časti a kuželovitého tvaru v spodnej časti. Na vonkajšej strane kuželovitého dna je umiestnené ohrevné zariadenie pre roztopenie vymrazeného tuhého podielu. Pod vymrazovačom umiestnená zberná nádoba sa dá prepojiť s priestorom vymrazovača alebo s priestorom mimo neho. Zariadenie je možné použiť pri destiláciách, úprave parametrov prúdiacich plynov a regeneračných zariadeniach
tiež pri ochrane a tvorbe životného prostredia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vymrazovača kondenzovatelných zložiek z prúdu zmesi plynov a//alebo pár s dvoma chladenými priestormi s tangenciálnym privodom, použitelnêho v laboratórnej a technickej praxi najmä pri destiláciách a úpravách vlastností plynov.V technickej a laboratórnej praxi je potrebné zbavovat prúdiace plyny a pary kondenzovateľných podielov organických a/alebo anorganických látok najčastejšie vodných pár prípadne drobných čiastočiek kvapalín vo forme aerosolov - hmly. Tento problém vystupuje pri vákuovej destilácii a rektifikácii najmä v prípade, ak sa uskutočňuje V prúde inertného plynu alebo v ochrannej atmosfére. Kondenzovatelné podiely z prúdiaceho plynu zriaďujú náplň olejových vývev a znečisťujú ovzdušie.Uhlovodíky naviac majú schopnosť tvoriť s vodou objemné kryohydräty upchávajúce vymrazovače, ktoré sa musia periodicky čistit za odstavenie celého zariadenia. Pracovná kapacita zariadenia je daná jeho priechodnosťou, ktorá závisí od geometrie vymrazovača. Velka väčšina kondenzovatelných látok sa oddelí z prúdiaceho plynu v tuhej fáze. Čiastočne tieto nedostatky odstraňujú čs. AO 171948 a 213 842.Uvedené nedostatky zmierňuje vymrazovač kondenzovatelných zložiek z prúdu zmesi plynov a/alebo pár podľa vynálezu, pozostávajúci z prívodneho potrubia ukončeného prírubou, opatreného vstupným zavzdušňovacím ventilom, vstupným meracím ventilom a poistným ventilom, tangenclálne napojeneho na pláštyuzavretý vrchnákom a obalený duplikátorom, opatreným prívodom chladiacej vody a odvodom chladiacej vody na vrchnák je pripevnená valcovitá prepážka a v strede vrchnáka je zapustený valcovitý dochladzovač, ktorého vnútorný tvar sleduje vložka dosadajúca na dno dochladzovačeuna hornej časti valcovitej prepážky začína odvodné potrubie, prechádzajúce cez plášť a je ukončené prírubou odvodného potrubia, ďalej opatrené výstupným meracím ventilom a výstupným zavzdušňovacím ventilom, pričom na vrchnáku je umiestnené kontrolné okienko, veko, držák parného potrubia a osvetľovacia okienko, ktoreho podstata spočíva v tom,že valcovitá prepážka v svojej spodnej časti prechádza do kuželovitej prepážky, valcovitý dochladzovač prechádza vo svojej spodnej časti do kuželovitého dochladzovača, čast kuželovitého dna je temperovatelná prídavným zariadením, ktoré pozostáva z vonkajšej steny ohrevu, vnútornej steny ohrevu, dna ohrevu, prívodu pary, ventilu prívodu pary odvodu kondenzátu, a ventilu odvodu kondenzátu, pričom V najnižšom bode kuželovitého dna je umiestnené odtokové potrubie s ventilom odtokoveho potrubia a-zberná nádoba, opatrená priezorom aoknom priezoru, ktorá je oddelná odjvyrrirazovaného priestoru ventilom odtokovéhopotrubia a od okolitej atmosféry ventilom vyprázdňovacieho potrubia.Účinok vynálezu spočíva v tom, že vstupujúci plyn a/alebo para vykonáva špirálovitý pohyb, čim sa predlžuje jeho dráha a tým aj čas zotrvania v chladenom priestore, čo zvyšuje pravdepodobnosť jeho styku s chladenými časťami aparátu. Dochádza k oddeleniu mikrokvapôčok kavpalnej fázy, prípadne tiež tuhých častíc. Tvorba kryohydrátov nie je lokalizovaná na miesto vstupu plynu a/alebo pary do vymrazovača a je lokalizovaná na väčšiu plochu, čo predlžuje pracovnú periödu. Možnostou sústavného alebo periodíckého odvodu kvapalného podielu kondenzatu dvoma ventilml zbernelj nádoby sa tiež predlžuje pracovná perióda vymrazovača, ako aj zväčšenie priestoru pre tvorbu tuhého podielu vymrazeného z plynu a/alebo pary úpravou tvaru prepážky a tvaru dochladzovača. Rešpektuje sa tým geometria tvorby tohoto tuhého podielu v podmienkach vymrazovača. Prechod plynu a/alebo pary zúženou štrbinou medzi plášťom a kuželovitou prepâžkou zvyšuje turbulenciu ich prúdenia.Plášt a dochladzovač je výhodné tempe rovat na rôzne teploty, pričom platí zásada, že dochladzovač sa temperuje -na nižšiu teplotu ako plášť, čím sa využíva výhoda parciálnej kondenzácie časti kondenzátu ekonomickejším zdrojom chladu. Vhodnú dvojicu médií pre temperáciu obvykle možno vybrat z týchto príkladov médií voda, soľanka, čpavok, freőn, tuhý oxid uhličitý, oxld uhličitý v organickom rozpúštadle,kvapalné plyny alebo ich zmesi a podobne najobvyklejšou dvojicou však zostáva voda a tuhý oxid uhličitý, s výhodou v perforovanej vložke za účelom ľahkého vyňatia. Na prívodnom potrubí a odvodnom potrubí umiestnené dve dvojice ventilov, z ktorých zavzdušňovacie ventily sa môžu použiť na regulovanie vákua v aparatůre pripúštanim vzduchu alebo na havarijné odstavenie celého zariadenia v prípade potreby druhá dvojica meracích. ventilov sa môže použit po prepojení hadicou na meranie tlaku pred alebo po vymrazovači manometrom. Z bezpečnostných dôvodov je na prívodnom potrubí umiestnený poistný ventil zabezpečujúci zariadenie proti vzniku pretlaku.. je účelne privádzat chladiace médium do duplikátora tangenciálne, čím sa podporí žiadané prúdenie. Vyprázdñovanie dochladzovača v pripade použitia kvapalného chladiaceho média sa prevádza vysatím.Kontrolné a osvetlovacie okienka môžu byť použité aj ako manipulačné otvory. je účelné veko utesnit, po obvode plstou. Priezor v zbernej nádobe slúži na vizuálnu kontrolu. ohrev slúži na roztavenie tuhého vymrazeného podielu a jeho tvar môže byt rôzny ako ohrevne médium je výhodné použit nizkotlakú paru alebo zohriaty vzduch,čo však nevylučuje iný spôsob ohrevu akonapríklad elektrickým odporom. Pri odsta- , vení vymrazovača a vybratí vložky s tuhým kysličníkom uhličitým je možné vnútorný priestor dochladzovača semovolne zohrlat na teplotu miestnosti, pričom odpadne vymrazený tuhý podiel alebo sa zobreje privodom nizkotlakovej pary rúrkou alebo hadicou pripevnenou v držáku parného potrubia. Na vhodných vmiestach aparatftry je možné merať teplotu vo vnútri vymrazovača, potažne niektoré diely zaizolovať. Spojenie vymrazovača s ďalšími prvkami zariadenia je výhodné previesť prírubovými spojmi alebo iným vhodným spôsobom, netreba opomenút, že exponované časti vyznrazovača je potrebne dimenzoval na maximálne očakávaný tlak. Princíp vymrazovača je možné použit nielen za vákua alebo atmosférickeho tlaku, ale aj v prípade pretlaku v zariadení, čo však vyžaduje celé zariadenie upraviť.Príklad konštrukcie zariadenia podľa vynálezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde obrázok 1 predstavuje celkové zariadenie v schematickom zobrazení a obrázok 2 predstavuje prierez zariadením vo vyznačenej rovine A-A.Zariadenie podla vynálezu pozostáva z prívodného potrubia 1, ukončeného prírubou 2, opatreněho vstupným zavzdušňovacim ventilom 3, vstupným meracím ventilom 4 a poistným ventilom 5. je tangenciálne napojené na plášť 6 uzavretý vrchnákom 7 a obalený duplikátorom 8, opatreným privodom 9 chladiacej vody a odvodom 10 chladiacej vody. Na vrchnáku 7 je pripevnená valcovitá prepážka 11 prechádzajúca v svojej spodnej časti do kuželovitej prepážky 12. Kuželovité dno 13 je zo spodnej časti opatrené ohrevným zariadením pozostávajúcim z vonkajšej steny 14 ohrevu,vnútornej steny 15 ohrevu, dna 16 ohrevu,prívodu 17 pary s ventilom 18 prívodu pary a odvodu 19 kondenzátu s ventilom 2 odvodu kondenzátu. V najnižšom bode kuželoviteho dna 13 je pripevnené odtokové potrubie 21 s ventilom 22 odtokového porubia, ústiace do zbernej nádoby 23 opatrenej priezorom 24 s oknom 25 priezoru a ukončenej vyprázdñovacím potrubĺm 26 s ventilom 27 vyprázdňovacieho potrubia. V strede vrchnáka 7 je zapustený valcovitýdochladzovač 28 prechádzajúcl V svojej spodnej časti .do kuželovitého dochladzotvača 29. lch vnútorný tvar sleduje vložka 30 dosada-júca na dno 31 dochladzoxlača.Na .hornej časti valcovitej prepážky 11 začína odvodné potrubie 32, prechádza cez plášť B, je ukončené prírubou 33 odvodného potrubia a opatrene výstupným meracim ventilom 34 a výstupným zavzdušňovacím ventilom 35. Na vrchnáku 7 je umiestnené kontrolné okienko 36, veko 37, držák 38 parneho potrubia o osvetľovacia okienko 39.Vymrazovaný plyn prúdi prívodným p 0 trubím 1 a vstupuje do priestoru medzi plášť 6 a valcovitú prepážku 11 a v dôsledku svojej hybnosti pokračuje špirálovitým pohybom smerom dolu do-priestoru medzi plášť B a kuželovitú prepážku 12. Na svojej dráhe sa z plynu oddelujú kvapalné čiastočky tiež prípadné tuhé častice plyn a//alebo para sa ochladzuje, kondenzovateľné podiely stekajú po plášti 6 a kuželovitom dne 13 do zbernej nádoby 23, z ktorej sa odpúšta mimo sústavu. Ďalej plyn a/alebo para prúdi v priestore vymedzenom valcovitou prepážkou 11, kuželovitou prepážkou 12 a valcovitým dochladzovačom 28,kuželovitým dochlaclzovačom 29, kde sa vymrazí další podiel v podobe tuhej fázy až po stav, kedy nastáva zníženie priechodnosti plynu a/aleho pár. Vtedy je potrebné odstavit vymrazovač, vybrat vložku 3 D naplnenú tuhým oxidom uhličitým, upevniť do držáka 38 parného potrubia parné potrubie, parou sa odtaví vymrazený podiel tuhej fázy, ktorý spadne na kuželovité dno 13. Uvedie sa do činnosti ohrev, ktorý roztaví vymrazený podiel, ktorý odtečie do zbernej nádoby 23.Vynález je možné použit najmä v chemickom a farmaceutickom priemysle a laboratórnej praxi pri destilaclách a rektifikáciách najmä za vákua alebo v prúde ínertného plynu. e použiteľný tiež pri úprave parametrov prúdiacich plynov, alebo ako koncový stupeň rôznych aparátov, z ktorých odchádzajú plyny alebo pary ako atmosfericke destilácie alebo rektifikácie, regenerátory rozpúštadlel absorpčných alebo adsorpčných systémov, tiež pri ochrane a tvorbe životného prostredia.Vymrazovač kondenzovatelných zložiek z prúdu zmesi plynov a/alebo pár pozostávajúci z prívodného potrubia ukončeného prírubou opatreného vstupným zavzdušňovacím ventilom, vstupným meraním ventilom a poistným ventilom, tangenciálne napojeneho na plášť, uzavretý vrchnákom a obalený duplikátorom, opatreným privodom chladiace vody a odvodom chladiacej vo dy, na vrchnáku je pripevnená valcovitáprepážka a v strede vrchnáka je zapustený valcovítý dochladzovač, ktorého vnútorný tvar sleduje vložka dosadajúca na dno do chladzovača, na hornej časti valcovitej preupážky začína odvodne potrubie, pochádzajúce cez plášť. a je ttkončene prírubou odvodného potrubia, dalej opatrené výstupným meracim ventilom a výstupným zavzdušňovacím ventilom, pričom na vrchná 234813ku je »umiestnené kontrolné okienko, veko, držák parného potrubia a osvetľovacia okienko význačný tým, že valcovitá prepážka 11 v svojej spodnej časti prechádza do kuželovitej prepážky 12, valcovitý dochladzovač 28 prechádza vo svojej spodnej časti do kuželovitého dochladzovača 29, časť kuželovitého dna 13 je temperovateľná prídavným zariadením, ktorépozostáva z vonkajšej steny 14 ohrevu, vnútornej steny 15 ohrevu, dna 16 ohrevu, prívodu 17 pary, ventilu 18 prívo du pary, odvodu 19 kondenzátu a ventilu 20 odvodu kondenzátu, pričom V najnižšom bode kuželovitého dna 13 je umiestnené odtokové potrubie 21 s ventilom 22 odtokového potrubia a zberná nádoba 23 opatrená priezorom 24 a oknom 25 príezoru, ktorá je oddelená od vymrazovaného priestoru ventilom 22 odtokového potrubia a od okolitej atmosféry ventilom 27 Vyprázdñovacieho potrubia.

MPK / Značky

MPK: B01D 8/00

Značky: vymrazovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-234813-vymrazovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vymrazovač</a>

Podobne patenty