Zařízení pro jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení

Číslo patentu: 234582

Dátum: 01.01.1987

Autori: Juro Jozef, Koscelanský Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení, které je využitelné u všech druhů zdvihacích zařízení. Je opatřeno vyrovnávací kladnicí, která má vůči nosné konstrukci zdvihacího mechanismu měnitelnou polohu ve vertikálním směru v závislosti na hmotnosti zdvihaného břemene a je spojena prostřednictvím páky s vypínacím ústrojím, zapojeným do elektrického okruhu poháněcího motoru.

Text

Pozerať všetko

Vynélez se týká zařízení pro j 1 štěnízdvihacího mechenísmu protí přetížení. známá zařízení tohoto druhu, používaná kupříkledu ujeřábových kočok. jsou obvykle opatřena vyroynávaçíkladnící. ktoré má.vůčí nosné konstrukcí zdvíhacího mechenísmunměnitelnou polohu ve vertikálním směru v závislosti na hmotnosti zdvíhaného břenene. Vyrovnávací kledníce je spojene pákou e vypínecím ústrojím, ktoré je zapojeno do elektrického okruhu pohäněcího motoru a v případě přetíženi jej vypne. Je známé zařízení (čs.,AO-177 666). kde vyrovnévací kladnice je spojene s hydraulickou soustavou. která při posunutí vyrovnávací kladníce eměgem dolů vyvolá změnu polohy páky, uvádějící v činnost vypínací ústrojí Nevýhodou tohoto řešení je použití složítéhydreulícké sousta-W vy. které je poměrně nákladné a náročná na údržbu. u é Uvedené nevýhody odstraňuje vynález. jehož podstate apo čívá v tom, že páka je svým jedným koncom uložena na nosné koná etrukcí otočné kolem první osy a na svém volném koncíĺje odpruq žena vůči nosné konstrukcí a vyrovnávací kladníce je uložena 1 ne páce otočné kolem druhé osy, která jake první osou rovnoběžn né e je vůči ní excentrícké. Volný konec páky je epojen s jed-V ním koncem tyče, která je uložena vůči nosné konstrukcí posuvné ve směru své podélné osy a proti jejímuž volnému konci je upraš ven alespoň jeden vypínač vypínacího ústrojí Proti yolnému j konci tyče je upreven první yypínač a druhýyypínač. které jsou umístěny za sebou v dráze posuvu tyče. Tyč 33 posuvné uložena ý na stojanu. upevněném na nosné konstrukcí a opätřené držákem. na němž je upraven první e druhý vypínač) příěgmž mezi stojanom a volným koncom páky je na tyčí upravena tlač é pružina.Na rozdíl od známých zařízení má zaříze gą 1 e vynálezujednoduchou konstrukcí, které zabezpečuje jeho spolehlívou- 3 234 582 funkcínízká výrobní náklady a široký rozsah možného využití. Další výhodou je možnost využití zařízení podle vynálezu ve spojeni s dvěma nebo více vypínači u zdvíhacích nechanismů s vícestupňovým pohonom.Na příloženém výkresu je znázorněn príklad zařízení podle vynálezu, kde představuje obr. 1 čelní pohled na zařízení v jeho výchozí poloze a obr. 2 zvětšený detail uložení páky a vyrovnávací kladníce.j Na nosné konstrukcí ll zdvíhacího mechanísmu. kupřikladu jeřábové kočky, je na konzole lg uložen navíjecí buben lg. spojený neznázorněným dvoustupňovýn převodem s poháněcín motorom. Na navíjecín bubnu łš je připevněno lano lg, vedenépřes volnouw kladníci lg s háken a vyrovnávací kladnící l. Na nosné konstrukcí ll je dále uložený pomocí čepu g a na něm uloženém excentru š otočného kolem osy g jeden konec páky 5. Na tomtéž konci páky 1 u je uložena otočné kolem druhé osy lg vyrovnávací kladka ł. Druhá osa lg je rovnoběžná s první osou g a je vůči ní excentrícká. ýolný konec páky 1 je spojen a jedním koncom tyče §, která je uložena posuvne veěstojanu ll, upevněném na nosné konstrukcí łł. Mezi volným koncom páky 5 a stojanom lz je na tyčí § navlečena tlačná pružina Q. jejíž sila, přenášená na volný konec páky 1, působí proti síle vyvolávané břemenen.a přenašené na páku 5 přesyolnou kladníci lg, lano lg, volnouk 1 adnící l a druhý hřidel §. Ěrotí volnénü konci tyče §vlHráze jąñho posuvu jsou na držákolg, upevněném na sťbjanu ll, za sebou upraveny první vypínač Z a druhý vypínač g, tvořící součást neznázorněného vypíaacího ústro jí, zapojeného do elektrického okruhu poháněcího motoru. Vypínacíústro í je opatřono přepínačem.umožňujícím bud zapojení prvního Jspínače Z v případě. kdy zdvihací meohanísmua pracuje při zařazaní prvního převodového stupně. tj. s větší rychlostí a menším kroutícím momenten, nebo zapojení druhého vypínače § v případě. kdy zdvíhací mechanísmus pracuje při zařazení druhého převodovébo stupně. tj. s menší rychlostí a větším kroutícím momentom. í Ve výähozí poloza přígnezatíženém stavu zařízení. jak zná~ zoràěno na obr. 1. je pqsobením tlačné pružiny Q volný konec tyče § oddálen od prvního a druhého vypínače Z, §. Při zařazení prvního převodového stupně se přepínačen zapojí první vypínač Z. Při prekročení zatížení přípustného pro prvni prevodový stupeň- 4 přemůže silà působici na páku 1 silu tlačné pružiny Q. takže tyč § se přesune k prvnimu vypinači Z s stlači jej. Tim dojde.k přerušeni elektrického okruhu poháněciho motoru a k zastavenizdvihaciho mechaniemu. Při zařazeni druhého převodového stupně se přepinečem zapojí druhý vypínač Q, který při překročeni za-ž tiženi připustného pro druhý převodový stupeň a dalším přesunuä min tyče § opět vypne pohon zdvihaciho nechanismu. ř .it Při odlehčeni zdvihacihe mechanismu so tyč Q přesune opačě nýu směrem a uvolni přislušný vypínač. činždojde opět k zapo-. jeni elektrického okruhu-poháněciho motoru.Počet vypinačů je možné při vyššiu počtu převodových stupňů zvýšit, případně snižit ne jeden při jednom převodovém stupni. Zařiženi je využitelné u všech druhů zdvihacich zařizeni,pojezdových i pevné zabudovaných.(Zařízení pro jíštění zdvíhacího mechanísmu proti přetížení, s vyrovnàvací kladnící. která má vůči nosné konstrukcí zdvíhacího mechanísmu měnítelnou polohu ve vertíkálnímsněru v závislostí na hmotnosti zdvíhaného břemene a je spojene prostřednictvím páky s vypínacím ústrojím, zapojeným do elektrického okruhu poháněcího motoru, vyznačené tím. že páka (4) je svým jedním koncem uložena na nosné konstrukcí (11) otočné kolem první osy (9), a na svém volném konci je odpružena vůči nosné konstrukcí (ll). a vyrovnávacíAkladníce (1) je uložena na páce (4) otočné kolem druhéosy (10), která je s první osou (9) rovnoběžnáa je vůči ní excentrícká.Zařízení podle bodu 1. vyznačené tín. že volný konec páky(4) je spcjen s jedním koncen tyče (5), která je u 1 oženavů čí nosné konstrukcí (11) posuvné ve směru své podélné osy a proti jejímuž volnému konci je upraven alespoň jeden vypis nač (7, 8) vypínaoího ústrojí.Zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že protí volnénu koncí tyče (5) je upraven první vypínač (7) a druhý vypínač(8). ktoré jsou unístěny za sebou V dráze posuvu tyče (5).Zařízení podle bodu 3, vyznačené tím, že tyč (5) je posuvné uložena ve stojanu (17), upevněném na nosné konstrukcí (11 a opatřenén držákeu (12), na němž je upraven první a druhý vypínač (7. 8). přičemž mezi stojanom (17) a volným koncen páky (4) je na tyčí (5) upravena tlačná pružina (6).

MPK / Značky

MPK: B66D 1/58

Značky: mechanismu, jištění, přetížení, proti, zařízení, zdvihacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-234582-zarizeni-pro-jisteni-zdvihaciho-mechanismu-proti-pretizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro jištění zdvihacího mechanismu proti přetížení</a>

Podobne patenty