Radiálny testovací obrazec

Číslo patentu: 234566

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vido Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Radiálny testovací obrazec je určený k zisťovaniu a kontrole zobrazovacích vlastností gamakamier a gamagrafických sústav používaných v nukleárnej medicíne, pričom m(že byť s výhodou použitý taktiež k testovaniu zobrazovacích parametrov komputerizovaných axiálnych tomografov a iných zobrazovacích systémov, využívajúcich r(znej absorbcie fotónoveho žiarenia v skúmanom materiále. Pozostáva zo základovej dosky z materiálu s nízkou absorbciou pre žiarenie gama, do ktorej je vyhĺbené vybranie valcového tvaru a v ňom sú uchytené valcové výseče klinového tvaru. Tieto valcové výseče sú navzájom od seba vzdialené o svoju šírku a vyhotovené z rovnakého materiálu, ako je materiál základovej dosky, pričom zostávajúci voľný priestor vybrania obsahuje materiál s vysokou absorbciou pre žiarenie gama. Na základovú dosku je zhora uchytená krycia doska z rovnakého materiálu ako základová doska.

Text

Pozerať všetko

Vynalez sa týka zariadenia určeného k zisíovaniu a kontro ľle zobrazovacích vlastností gamakamier a gamagrafických sústavpoužívaných v nukleárnej medicíne. V Na kontrolu zobrazovacích vlastností /rozlišovacej schopnosti, linearity, elektronickej korekcie obrazu, atd/ gamakamierqü gamagraílchycn narmaueul v uuhlcámcg wcülclncv na poumagurázne pomôcky laboratőrneho charakteru, alebo komerčne vyrábané testovacie obrazce lamelového typu. Použitie pomôcok laboratorneho charakteru je časovo náročné a nesie so sebou riziko kontaminácie pracovných priestorov rádioaktívnymi látkami, nakoĺko°sa obvykle jedná o amatérsku prípravu čiarových alebo bodových zdrojov ionizujúceho žiarenia a nasledného matematického vyhodnotenia obrazu takéhoto zdroja získaného príslušným gamagrafickým zobrazovacím zariadením. Pre pravidelnú, bezpečnú a časovo nenáročná orientačná kontrolu zobrazovacích vlastností gamagrafických zariadení sa preto častejšie používajú komerčne vyrábané testovacie obrazce lamelového typu V súčinnosti s uzavretým bodovým alebo plošným zdrojom žiarenia.Tieto komerčne vyrábané testovacie obrazce lamelového typu sú v podstate priestorovou modifikáciou čiarových testovacích obrazcov známych z optiky.Bývajú tvorené.jednou alebo niekoľkými skupinami lamiel zhotovených z materiálu svysokou absorbciou pre žiarenie gama, ktoré sú rozmiestnené v základovej doske obvykle z plastickej hmoty s.nízkou absorbciou pre žiarenie gama.Geometrické rozmery lamiel v jednej skupine a rozmery medzier medzi nimi sú konštantné a medzi skupinami sú odstupňované podĺa požadovaného meracieho rozsahu rozlišovacej schopnosti.Takéto testovacie obrazce však nedovoĺujú kontrolu rozlišovacej schopnosti v plynulej škále, ale iba jej odhad v určitom rozmedzí, danom diskrétnymi hodnotami geometrických rozmerov použitých lamiel.Nevýhody známych testovacích obrazcov lamelového typu a lajboratőrnych pomôcok určených pre zistovanie rozlišovacej schop-V nosti gamagrafických zariadení odstraňuje radiálny testovací obrazec podĺa vyná 1 ezu.Jeho podstatou je základové doska z materiálu s nízkou absorbciou pre gama žiarenie, do ktorej je vyhĺbené vybranie valcového tvaru a v ňom uchýtené valcové výseče klinového tvaru. Tieto valcové výseče klinového tvaru sú od seba vzdialené o svoju šírku a vyhotovenéĺz rovnakého materiálu, ako je materiál základovej dosky, pričom zostávajúci volný priestor vybra 2 234 586nia obsahuje matexäl s vysokou-absorbciou Pre žiarenie ůa§aNadzákladovou doskou je upevnena krycia doska z materiálu zhodného s mateñälom základovej dosky.Radiálny testovací obrazec, na rozdiel od doposial známych testovacích obrazcov lamelového typu, umožňuje zmerat v plýnulej škále priestorovú rozlišovaciu schopnost gamakamery alebo iného gamagrafického zariadenia na základe zobrazenia vnútornej štruktúry obrazca a výmedzenia rozmerov neostrej časti obrazu okolo jeho stredu, nakoľko efektívna šírka zobrazovaných výsečí klinového tvaru a im odpovedajúcich medzier sa smerom od stredu radiálneho testovacieho obrazca mení v plynulej škále od nuly po maximum pri obvode výseče.Použitie radiálneho testovacieho obrazca je z hľadiska rizika kontaminácie rádioaktívnymi látkami bezpečné a. časovo nenáročné.Radiálny testovací obrazec pre gamakamerý a gamagrafické zariadenia používané v nukleárnej medicíne,«ako je znázornený na pripojenom výkrese, je tvorený základovou doskou 1 z materiálu s nízkou absorbciou pre žiarenie gama /napr plexiskla/ šestuholníkového tvaru a rozmermi uspősobenými rozmerom detekčnej hlavy používanej gamakamery, do ktorej je vyhĺbené vybranie g valcového tvaru s priemerom zhodným s priemerom scintilačného kryštálu používanej gamakamery. Hĺbka vybrania g musí byt zvolena s ohladom na energiu používaného žiarenia gama. Do tohoto vybrania gsú upevnené valcové výseče 1 klinového tvaru, vyrobené zo zhodného materiálu ako základová doskal, vzdialené od seba o svoju šírku.Dĺžka valcových výsečí 3 je o vzdialenostêmenšia,než je polomer vybrania g v základovej doske 1 a výška valcových výsečí 1 je zhodná s hĺbkou vybrania g v základovej doske l.Voĺný priestor vybrania g medzi jednotlivými valcovými výsečami 3 obsahuje material svysokou absorbciou pre žiarenie gama /napr. olovo/ a celý je prekrytý krycou doskou 5 valcového tvaru, ktoré je vyrobená z rovnakého materiálu ako základová doska l. Medzi vonkajším okrajom valcových výseči Q a obvodom vybrania g sa nachádza prstenec šírkyêz materiálu s vysokou absorbciou pre žiarenie gama, kvôli odtieneniu okrajového efektu v kryštále gamakamery. Pre možnost naplnenia.obrazca absorbčným materiálom sú pri okraji vybrania g umiestnené plniace otvory Ž. Montážne otvory Q sú určené k uchýteniu radiálneho testovacieho obrazcak telu detekčnej hlavy používanej.gamakamery. Manipulačná otvory 1sú tvarovo usposobené pre uchopenie radíálneho testovacieho ob» razca rukami. Pretože počet valcových výsečí 1 v tomto prevedení radiálneho testovacieho obrazca je 31 kusov, je pomer dĺžky va 1 ~ novej výseče Q od jej vrcholu po dané miesto k jej šírke v tomr~ to mieete 101, pričom odchylka tohoto pomeru je menšia než 1,5. Pomer 101 je výhodný pre priame určenie meranej rozlišovacej schopnosti.Radiálny testovací obrazec umožňuje určovař zobrazovacie vlastnosti a rozlišovaciu schopnost priamo v plynulej škále od nuly do hodnoty-danej šírkou valcovej výseče~ pri jej obvodovom okraji. Okrem oblasti nukleárnej medicíny môže byt radiálny testovací obrazee s výhodou použitý taktiež k testovaniu a nastavovanhqkomputerizpvaných axiálnych tomografov a iných zobrazovacích. systémov, využívajúcich rôznej absorbcie fotőnového žiarenia V skú- .1. Radiálny testovací obrazec pre gamakamery a gamagrafické za»riadenia používané v nukleárnej medicine, určený pre zistovanie ich zobrazovacich vlastnosti, vyznačený tým, že sa skladá zo základovej dosky /1/ zhotovenej z materiálu s nízkou absorbą ciou pre gama žiarenie, do ktorej je vyhĺbené vybranie /2/ valcového tvaru a uchytené valcové.výseče /3/ klinového tvaru,navzájom oď seba vzdialené o svoju šírku a vyhotovené z rovnakého materiálu, ako je materiál základovej dosky /1/, pričom zostávajúci volný priestor vybrania /2/ obsahuje materiál s vye sokou absorbciou pre žiarenie gama a na základovú dosku /1/ je.zhora uchytená krycia doska /4/ z materiálu zhodného s meteriálom základovej dosky /1/.Radiálny testovací obrazec podĺa bodu 1, vyznačený tým, že valcových výseči /3/ je 31 kusov.Radiálny testovací obrazeo podľa bodu 1 alebo 2, vyznačený tým že volny priestor valcového vybrania /2/ medzi valcovými výsečami /3/ obsahuje sypký alebo tekutý materiál.

MPK / Značky

MPK: A61B 6/08, G21G 4/08

Značky: testovací, obrazec, radiálný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-234566-radialny-testovaci-obrazec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Radiálny testovací obrazec</a>

Podobne patenty