Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej konštrukcie kolektora, ktorá umožní čo najjednoduchší spoj a čo najnižšiu turbulenciu pri prietoku plynného média. To sa dosahuje tým, že styčné plochy (9) jednotlivých segmentov (2, 2´, 3) sú usporiadané bezprostredne za tesniacou lištou (6) krajného dielca kaskádového absorbéra (4) v smere toku média.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka doskového rovinného fototermického kolektora s piestorovou absorpciou, pozostávajúceho z vane, v ktorej je uložený absorhér s priestorovou absorpciou a odovzdávanim tepla, zakrytý transparentným krytom, pozostávajúcim z vonkajšieho plášta a vnútorného plášta, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených V styčných plochách.Známy doskový rovinný fototermický kolektor horeuvedeného druhu má v styčných stenách so susedným segmentom Výrez, napríklad obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru. Pritom absorbér je plochý a má relativne veľkú hrúbku. Nevýhodou kolektorov, zložených z takýchto segmentov je, že majú pomerne vysoký pietokový odpor, spôsobený virivým prietokom média cez štrbiny, resp. otvory bez aerodynamických nábehov. Dôsledkom toho je nerovnomerný odber tepla z absorbéra, ktorý je iba obtekaný, pretože je plochý.Podstata vynálezu spočíva v tom, že styčné plochy jednotlivých segmentov sú usporiadané bezprostredne za tesniacou lištou krajného dielca kaskádového absorbéra v smere toku média. Jeden segment kolektora môže mať jednu alebo aj viac absorpčných kaskád. Preto za krajný dielec V pripade jednokaskádového segmentu sa považuje aj jednotlivý dielec absorbéra.Výhodou kolektora podľa vynálezu, popri výhodách stavebnicového usporiadania je, že jeho segmenty majú plynulý prietok média v styčných miestach bez škrtiaceho účinku a teda aj pri.minimálnej turbulencii prúdenia. To má za následok aj optimálnyodber tepla z absorbćra. Kedže jeden segment môže obsahovat aj viac absorpčných kaskád, zníži sa i počet styčných miest jednotlivých segmentov kolektora. Ďalej je výhodné, ked V jednom z kon 234 274cových segnentov kolektorovej vane je umiestnený zároveň prívod i vývod média. To umožňuje ľubovoľne predlžovať kolektor na jeho nosnom objekte - streche - bez rozsiahlych demontáži a rekonštrukcii, pretože prívod i vývod média zostávajú nedotknuté. uDva príklady vyhotovenia kolektora podľa vynálezu sú znázornená na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje bokorysný rez kolektora s xrívodom a vývodom teplonosného média na jednej strane a obr. 2 bokorysný rez kolektora s prívodom na jednej strane a vývodom teplonosného média na jeho druhej strane.Kolektor podľa vynálezu pozostáva z vane 1 rozdelenej na horný koncový segmentg a dolný lconeový segment 2, medzi ktorými je stredný segment i. V každom z týchto seigmentov g,i sú umiestnené dielce lcaskádovitého atzsorloéra i s Izuriestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla a stupňovitým ohrevom teplonosného média. Nad absorbérom i sa nachádza vnútorný plášť Ž transparentného krytu, ktorý oddeľuje prietoky kaskád nad .dielcami absorbéra i pomocou tesniacich líšt 6. medzera 1 medzi vnútorným plášťom Ž transparentného krytu a vonkajším plášťom 8 transparentného lcrytu slúži v prípade podľa obr. 1 ako vstupný kanál teplonosného média a v prípade podľa obr. 2 ako tepelnoizolačná štrbina. medzera 1 môže vzniknúť aj ako sústava vnútorných priestorov rúrok, vytvárajúcich plochá nírkovú dosku. V tomto prípade sú vnútorný plášť Ž a vonkajší plášť Q transpsrentného lccytu vytvorené zo stien týchto rúrok. Styčné plochy g dolného segmentu g stredného segmentu 1 a horného segmentu 2 sú usporiadané bezprostredne za tesniacou lištou § krajného dielca kaskádovitého absorbéra 1 príslušného segmentu g, 2, i v smere toku média.Jednotlivé segmenty 2, 2, i sú navzájom utesnené medzi ich styč- .nými plochazni g, ktorých tvar odpovedá prierezu izolačného telesa kolektorovej vane 1. Transparentný kryt môže byt celistvý,ako to vyplýva z obrázkov, alebo môže byť delený v rovnakých moduloch, ako je delená kolektorovái vaňa 1 na segníenty g, g i.V dolnom koncovom segmente 2 je umiestnený zároveň prívod lgi vývod 11, zatiaľ čo v hornom koncovom segmente 2 je Watná ko mora 12 média .Pri typizovanej šírke má kolektor najmenšiu aĺosorpčnú plochu vtedy, ked je vytvorený z jedného horného koncového segmentu2 a jedného dolného koncového segmentu 2, ktoré obsahujú po jednom dielci kaskádového absorbéra i. Ak potrebujeme zväčšiť nárysmi plochu absorbéra i o 50 , vložíme medzi ne taký stredný segment i, ktorý má len jeden dielec kaskádového absorbéra i. Ak chceme zväčšiť plochu kolektora o 100 73, vložíme .medzi koncové segmenty 2, gdva stmedné segmenty à s jedným dielcom absorbéra i alebo jeden strešný se ent i s dvomi dielcami absorbére. i, pripadne použijeme iba koncové segmenty g, 2 za medpokladu že každý z nich má po dvoch âielcoch absorbéra. Pri zväčšovaní nárysne j plochy abeorbéra i sa volia optimálne dĺžky a počty segmentov g,g i tak, aby mal łłolektor minimálny počet segmentových stykova aby sa dosiahlo opakovanie dĺžok transparentných bytov Z tohoto hľadiska je výhodne používať dĺžky transparentných lcrytov,odpovedajúce dĺžkam segmentov g, g ą, alebo dĺžkam kaskáâovitých dielcov absorbéra i.1. Doskový rovinný fototermickýhkolehtci s pxiestorovou ahsorpoiou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovouabsorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášte a vnútorného plášte, kde vaňa kolektora je V smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách, vyznačujúci sa tým, že styčné plochy (9) jednotlivých segmentov (2,23) sú usporiadané bezprostredne za tesniacou lištou (6) krajného dielca kaskádového absorbéra (4)2. Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že V jednom z koncových segmentov (2,2) kolektorovej vane (1) je umiestnený prívod (10) a vývod (11) média.

MPK / Značky

MPK: F24J 3/02

Značky: fotometrický, priestorovou, absorpciou, rovinný, kolektor, doskový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-234274-doskovy-rovinny-fotometricky-kolektor-s-priestorovou-absorpciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou</a>

Podobne patenty