Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek

Číslo patentu: 232628

Dátum: 15.12.1986

Autor: Benák Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je roztriedenie demontovaných sifónových bombičiek s prilisovaním fólie od bombičiek bez fólie a strhávanie fólie jedným združeným nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou časťou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla je prostredníctvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným priechodzím otvorom. Na spodnom konci dutej objímky sú výkyvne uložené čeľuste na hornej vnútornej ploche, ktorých je položené jadro zasahujúce spodným koncom do dutiny opierky. Jadro má vytvorené osadenie presahujúce otvor feromagnetického člena. Na vonkajšiu hornú plochu čeľustí dosadá jeden koniec tlačnej pružiny a jej druhý koniec sa opiera na spodnú časť vonkajšieho šmýkadla.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka riešenia združeného nástroja na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek na pracovných strojoch.U doteraz známych zariadení sa operácie triedenia sitónových bombičiek a odstraňovanie fólie zo sifónových bomblčiek robili oddelene. Triedenie sifónových bombičiek sa vykonáva až po strhnutí fólie na jednom zariadení ovládanom pneumatickými motormi a prvkami, kde prívod sifónových bombičiek vyústuje do lôžka pracoviska strhávacieho nástroja, odkial sú bombičky vysunuté a gravitáciou padajú na krokove otáčaný hniezdový valec, kde v jednej polohe nabieha do hniezd valca s bombiwčkou magnetické tiahlo, vytahujúce z hniezda len bombičky bez fólie, teda dobré hotové kusy a vykladá ich k ďalšej operácii. Nevýhodou takéhoto usporiadania zariadenia je jeho malý výkon, a potreba viacerých zariadeni vyžadujúcich výrobné priestory, dalej použľvanie sekundárneho druhu energie, značne nákladnej. Ďalšou nevýhodou je tiež hlučné prostredie spôsobené prevádzkou pneumatických motorov.Uvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek na rotorových strojoch, pozostávajúci z vonkajšieho šmýkadla posuvne uloženého na rotori pracovného stroja a opatreného hornou kladkou korešpondujúcou s hornou plochou vačky rotora, pričom vo vonkajšom šmýkadle je vytvorený otvor prechádzajúci v dutine, v ktorej je posuvne a pružne uložené vnútorné šmýkadlo opatrené spodnou plochou a ktorej nosný čap je vedený vo vodiacej drážke vonkajšieho šmýkadla, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou častou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šinýk~adla je prostrednictvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným priechodzim otvorom. Na spodnom konci dutej objímky sú výkyvne uložené čeľuste na hornej vnútornej ploche, ktorých je položené jadro zasahujúce spodným koncom do dutiny opierky. jadro má vytv-orené osadenie presahujúce otvor feromagnetického člena. Na vonkajšiu hornú plochu čelustí dosadá jeden koniec tlačnej pružiny a jej druhý koniec sa opiera na spodnú časť vonkajšieho šmýkadla.Výhodou združeného nástroja na triedenie súčiastok o odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo s-ifónových bombičiek je,že nástroj je veľmi výkonný a nezaberá vela výrobných priestorov.Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený združený nástroj V náryse v čiastočnom reze vo východiskovej polohe, naobr. 2 je nakreslený združený nástroj -pri strhávaní fólie a na obr. 3 je nakreslený združený nástroj pri triedení.Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek na rotorových strojoch pozostáva z vonkajšieho šmýkaclla 1 posuvne uloženého na rotori 4 pracovného stroja. Vonkajšie šmýkadlo. 1 je opatrené hornou kladkou 2 korešpondujúcou s hornou plochou 3 vačky 15 rotora 4. V 0 vonkajšom šmýkadle 1 je vytvorený otvor 5 prechádzajúci do dutiny 6, v ktorej je hybne uložené vnútorné šmýkadlo 8 opatrene spodnou kladkou 10, ktorej nosný čap 9 je vedený vo vodiacej drážke 7 vytvorený vo vonkajšom šmýkadle 1. Spodná kladka 10 korešponduje so spodnou plochou 11 vačky 15 rotora 4, na ktorú je pritláčaná rozpernou pružinou 12, ktorej jeden koniec dosadá na spodnú plochu vnútorného šmýkadla 8 a druhý koniec na hornú plochu zachytávacieho člena 13. Na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla 1 je prostredníctvom zachytávacieho člena 13 upevnené dutá objímka 20, v ktorej je uložený feromagnetický člen 18 s vytvoreným priechodzim otvorom 21. Zac-hy-tavací člen 13 je vupevnený na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla 1 skrutkami 14. Na spodnom konci dutej objímky 20 sú výkyvne na čapoch 23 uložené čeľuste 22. Na hornej ploche vnútorných ramien čelustí 22 je položené jadro ZB. jadro 2 G presahuje otvor 21 feromagnetického člena 18 osadením 17, ktorým je položené na čelustiach 22 a spodným koncom zasahuje do dutiny 25 opierky 24. Na horných plochách vonkajších ramien čelustí- 22 je uložený jeden koniec tlačnej pružiny 19 a jej druhý koniec dosadá na spodnú časť vonkajšieho šmýkadla 1.Funkcia združeného nástroja na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok najmä zo sifónových bombičiek na pracovných strojoch je nasledovná Spustením pohonu stroja sa začne otáčať rotor- 4 a horná kladka 2 vonkajšieho šmýkadla 1 a spodná kladka 10 vnútorného šmýkadla 8 korešpondujú s hornou plochou vačky 15 a spodnou plochou 11 vačky 15. Základné postavenie združeného nástroja je v hornej východiskovej polohe, ked sú čeľuste 22 nástroja roztvorené. Roztriedenie sifónových bombičiek obr. 3 s prilisovanou fóliou- od ostatných sifónových bombičiek bez fólie vykonáva združený nástroj magnetický zodvihnutim sífónových bombičiek bez fólie na hrdle, ktoré sú z ďalšieho procesu vyradené klieštinou vykladacieho zariadenia na obr. nezakreslené). Sifónová bomblčka s fóliou na hrdle zostane v sedle čeľustí 22 a je podrobená novému pôsobenia združeného nástroja, pričom zmenšením vzdialenosti hornej plochy 3 vačky a spodnej vačky prestane vnútorný tŕň 16 tlačiť cez jadro 26 s osadením 17 na vnútorné ramená če 232628ľustí 22. Čeľuste 22 sa pôsobením rozpernej pružiny 19 zatvoria, pričom sa oprú na driek hrdla sitónovej bombičky obr. 2. Ďalším zodvihnutim združeneho nástrojasa vykoná strhnutie fólie z hrdla sifónovejbombičky. Tento cyklus združeného nástroja sa V ďalšej činnosti opakuje.Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičíek na rotorových strojoch, pozostávajúci z vonkajšieho šmýkadla posuvne uloženého na rotori rotorového stroja a opatreného hornou kiadkou koreš~ pondujúcou s hornou plochou vačky rotora,pričom vo vonkajšom šmýkadie je vytvorený otvor prechádzajúci do dutiny, v ktorej je posuvne a pružne uložené vnútorné šmýkadlo opatrené spodnou kladkou korešpondujúcou so spodnou plochou vačky a ktorej nosný čap je vedený vo vodiacej drážke vonkajšieho šmýkadia vyznačujúci sa tým, že vo vnútornom šmýkadle 8 je svojou hornou častou uložený vnútorný tŕň 16 a na spodnom konci vonkajšieho šmý kadla 1 je prostredníctvom záchytávecieho člena 13 upevnené dutá objímka 20,V ktorej je uložený feromagnetický člen 18 s vytvoreným priechodzĺm otvorom 21, pričom na spodnom konci dutej objĺmky 20 sú výkyvne uložené čexľuste 22 na hornej vnútornej ploche, ktorých je poiožené jadro 26 zasahujúce spodným koncom do dutiny 25 opierky 24, pričom jadro 26 má vytvorené osadenie 17 presahujúce otvor 21 feromagnetického člena 18, zatial čo na vonkajšiu hornú plochu čeľustí 22 sa opiera jeden koniec tlačnej pružiny 19 a jej druhý koniec dosadá na spodnú časť vonkajšieho šmýkadla. Błtyłłflłři VIIHĚH nm 6 6 8 v 1 L.

MPK / Značky

MPK: F17C 5/00, F17C 5/06

Značky: bombičiek, nástroj, najmä, odstraňovanie, fólie, triedenie, súčiastok, združený, sifónových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-232628-zdruzeny-nastroj-na-triedenie-suciastok-a-odstranovanie-folie-zo-suciastok-najma-zo-sifonovych-bombiciek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek</a>

Podobne patenty