Pojistný spojkový mechanismus

Číslo patentu: 232295

Dátum: 15.06.1986

Autori: Veverka Josef, Hunal František, Kotrč Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pojistný spojkový mechanismus je určen pro jištění náhonových systémů, především při přenosu velkých krouticích momentů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní hřídel je opatřen pevným segmentem, proti němuž je na výstupním hřídeli upraven rozpojitelně spoluzabírající pohyblivý segment ovládaný pístem, jenž je uložen ve válci, opatřeném jednak komorou s tlakovým přívodem, jednak kanálem, ovládaným pístem a klapkou.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká pojistného spojkového mechenismu, zejména pro náhonový systém zeměnělskych strojů opatřených zdrojem tlekoveho média.většina náhonových systémů pracovních strojů, především zemědělských, je proti přetížení chráněna různými typy pojistných spojkovýoh mechanismů. Jejich hlavním účelom je chránit celý náhonový systém proti poškození při překročení přendšeného kroutioího momentu nad stanovenou hodnotu e tím zabránit znečným ztrátam. Nejznámějším a nejrozšířenějäím řešením je používání pojistných spojek se stŕizným kolíkem, kde při překročení krouticího momentu dojde k přestřižení kolíků a tím i k rozpojení hnací e hnená hřídele. Nevýhodytohoto řešení přes svoji poměrnou jednoduchost s nižší pořizovací náklady spočívají v obtížném a dlouhavém uvádění do provozu a tím i nižší výkonnosti, dále pak ve značném rozptylu hodnot přenáěeného krouticího momentu a prakticky nemožnost použití tohoto řešení při vyšších přendäenýoh výkonbch. Jiné známá řešení pojistných spojek jsou uzpdsobena tak, že mezi hnací a hnanou častí jsou ve tvsrovaných drážkaoh uložcny Kuličky nebo válečky, přitlačovsně do zaběru pružinami a při překročení jietěného momentu dochází k jejich přeskekovaní a tím i rozpojení. Hlavní nevýhody spočívají V tom, že přeskakováním dochází k opotřebovaní drážek 1 válečků e tím ke změně hodnoty přendšeného momentu, proto řešení není vhodné pro vyšší přenášené výkony. Další znama řešení pro jiätění náhonovýoh systémů při vyšších krouticích momentech jsou založena na principu přitlačování kulíček do drážek v hnaoím talíři přítlačným kotoučem prostřednictvím pružin a při překročení dojde k vyjetí kuličeko drážek na jinou dráhu a tím i k odtlaöení přítlačného kotouče s následným vypnutím kon cového spínače. Přípedně je spojení hnací a hnaná části provadeno čelním ozubením, jehož jedna část je posuvná prostřednictvím pohyblivých členů, které se při prekročení nastaveného momentu vysunou z drážek, přitom opětovnć spojení náhonu se provede přes čelní ozubení. Hlavní nevýhodou těchto provedení je, že rozpojování se provádí pod maximálním zatíäením a tím se zvyšuje opotřebení drážek s následnou změnou jištěnćho momentu, případně řešení lze poudít jen pro ovládání koncového vypínače při pohonu elektromotorem. Zmenu přenúäenáho krouticího momentu při opotřabovdní by bylo možno provádět pouze častou změnou předpětí nebo dnosnosti pružiny, co by bylo pracná, aloäíté a celkově snižovalo výkonnost stroje.Učslem vynúlesu je vytvořit takový pojietný spojkový mechanismus, který výše uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a umožňuje spolehlivá jiětění ndhonových systémů strojů při přenosu velkých krouticích momentu.Podstata vynúlezu spočívĺ v tom, že vstupní hřídel je opatřen pevným segmentem, proti němu je na výstupním hřídeli upraven rozpojitelnš spoluzabírajíoí pohyblivý segment, ovládaný pístem, jen je uloien ve vdlci opmtřenám jednak komorou s tlakovým přívodem, jednak knnílsm ovlddaným pístem a klapkou.Pojistný spojkový mechenismus podle vynilelu mi hlavní výhody v tom, že rozpojováním při maximdlnä jiltěndm zatíiení nedochdsí k podststnámu opotřsbovdvání pohyblivých částí,ktoré Inpŕíčinovmlo Imänu přenňäeneho krouticího momentu, protože při rozpojovdní dochází prakticky k okamžitému přsrušení přítlačne síly piatu na pohyblivý segment. Zepnutí spojkovdho machanismu po vypnutí lze provést rychlým a jednoduchým způsobem, rovněž tak seřízení na jinou hodnotu jiltänáho momentu lie Iabespečit hodnoty tlakového média prostřednictvím rogulsčního vantilu.Na připojených výkresoch je schematicky snizorněn příklad provedení pojistněho spojkového mechanismu podle vynllezu, kde na obrázku 1 je čústedný řez mschanismem, obrázek 2 představuje funkční schéma n na obr. 3 je detail segmentu s kuličkou při rozpojení.Pojistný spojkový mechanismus je upravsn meli vstupním hřídalem 1 a výatupním hřídelem 3 nosntsorneného nivasneho nlhonověho systému stroje. Se vstupním hřídelem L je spojsn pevný ssmsnt J, se kterým rozpojitelně spoluzabírd pohyblivý segment 3, ovládaný pístem 1 a napojený na výstupní hřídel 3. íst 2 je uložen ve vňlci §, v něm je té upravenakomora 1 s tlekovým převodem g, kterým je přes regulační ventil 2 napojena na neznázorněný zdroj tlakového média, např. vzduchováho kompresoru, hydraulického čerpadla spod. Komora. 1 je dále opatřena kanálem 19 příp. ventilem, s klapkou ll, mezi níž a valcem Q je pružina a. V příkladném provedení, mnázorněném na obrázku 1, je pevný segment 3 napojen na vstupní hřídel l přes náboj LZ, který je dále prostřednictvím ložiska u a zajištovací matice Q uložen na tělese ž. Pohyblivý segment i je suvně uložen dražkováním a na těleseľj s přes axiální ložisko i spojen s pístem í, který je přes pouzdro lg s lošisky 11 uložen-na tělese 12. Kuličky 12 jsou uloženy jednak v lůžkach 2 Q, vytvořených v pevnám segnentu 3 a pohyblivém segmentu A, jednak tvořenych v pevném segmentu 1 a pohyblivém segmentu i, jednak v kleci g 1. Klec g je též ovládána výsuvníkem L 2, mezi nímž a tělesem L 2 nebo nábojem 12 je pružina 2 . Mezi pístem 2 a válcem á je upravena dosedací plocha 24 stěsněním ä, jimiž je utěsňována komora 1. Víko g 6 je šrouby spojeno s válcem á s pouzdrem E, které je na ~ tělese jj zajištěno maticí Q. Propojení pevného segmentu 3, a pohyblivého segmentu i může být provedeno i jinak než kuličkami jj, např. neznázorněnými válečky, drážkováním, ozubením spod. Alternatívne může být pohyblivý segment. A přímo součástí pístu 2, který je pak suvně spojen s výstupním hřídelem g, např. drážkovaním. Toto řešení schematicky znázornená na obr. 2 je však složitêjší z hlediska utěsnění pístu i s komory 1 i řešením tlakového převodu g.Pojistrlý spojkový mechanismus podle vynálezu pracuje nasledovné krouticí moment. sepřenáší ze vstupního hřídele i a k němu připojeného pevného segmentu 3 přes kuličky Ľna pohyblívý segment i a odtud přes těleso 12, pří. píst i, na výstupní hřídel 3,. Při překročení jištěného krouticího momentu dochází k valivému pohybu kuliček L 2 v lůžkách gg a návazně k posunutí pohyblivého segmentu A, až dojde k úplnému rozpojení pevného segmentu 3 s pohyblivého segmentu i. Při posouvání pohyblivého segmentu i tlak pružiny g působí přes výsuvník 2 g na klec a, která kuličky ü přitlačuje k pohyblivemu segmentu A. Změna polohy pohyblivého segmentu i vyvoláva současně i změnu polohy pístu j, čímž se otevře kanal m s klapkou I 1 a tlakové médium, dopravované tlskovým převodem Q do komory 1, odchází do odpadu a vyvolávaný tlak přestává působit jen na píst 2 ve válci á, jímž byl pohyblivý segment i udržován v záběru s pevným segmentem 3, prostřednictvím kuliček jj. Pevný segment 1 a pohyblivý segment g zaujmou při rozpojení polohu znázorněnou na obr. 3.Po odstranění příčiny přetížení může obsluha jednoduchým způsobem uvést vstupní hřídel 1 do záběru s výstupním hřídelem g pomocí pojistného spojkového mechanismu tak, že neznázorněným ovladsčem uzsvře klapkou 11 kanály 1 Q. Tím začne tlakové médium proudící přívodem § do komory 1 působit na píst j s jeho vyvolaný pohyb se přes axialní ložisko Lłçpřenese na połąyblivý segment i, který se pohybuje po drážkovaní 22 telesa u tak dlouho, až kuličky 19 spočinou v lüžkách ZQ pevného segmentu 3, bud přímo, nebo při jeho pootočení. Současně dosednutím ploch 33 s těsněním gj dojde k uzavření komory 1 a znemožnění průtoku tlakového média do prostoru kanálu Q. Následnym otevřením kanálu m uvolněním klapky 11 je spojkový mechanismus opět připraven k další činnosti. Přenos krouticího momentu ze vstupního hřídele 1 na výstupní hřídel g pak může pokračovat až do dalšího překročení jištěné hodnoty i v s popssmým způsobem pojistný spojkovy mechsnismus pracuje. Pokud se jeví potřeba změnit hodnotu jištěného přenášeného krouticího momentu prostřednictvím regulačního ventilu, nestaví se nová hodnota tlakového media proudícího do komory 1, ktera určuje velikost přítlačné síly pístu 2 na kuličky 12 v lüžkach Q pevného segmentu 1 a polnyblivého segmentu i.1. Pojistny spojkový mecheniemus, upravený mezi vstupním e výstupním hřídelem, vyznačený tím, že vstupní hřídel (1) je opetřen pevným segmentem (3), proti němüž je na rýstupnim hřídeli (2) upraven rozpojitelně epoluzabírející pohyblivý segment (4) ovlsdstelrgý pístem(5), jenž je uložen ve válcí (6), opetřeném jednak kamerou. (7) s tlskovým přívodem (8),jednak kanálem (10), ovladatelrxym pístem (5) s klspkou (11).2. Pojistąý spodkový mechaniemue podle bodu 1, vysnećeąý tím, ie połwblivý segment(4) je dráäkovámím (29) euvně -upreven ne täleee (15), na něm je u ulolen pin. (5),mezi nimž a pohyblivým aegmentem (4) je axiílní lołieko (14), přičemž těleeo (15) je epojeno s výstupním hí-ídelem (2). ~ A3. Podistný epojkový mechanisme podle bodů I e 2, vysneěeąý tím, le pevný. eeuent(3) je napojen na vstupnlí hřídel (1) přes náboj (12), uložený prostřednictvím lołieke4. Pojiatąý epojkový mechaniemue podle bodů 1 a 3, vyenačeąý tím, ie v pevnll eementu (3) a połąyblivóm eementu (4) jsou proti sobě upravene mike (20), v nich nou guličky (19), dále uložené v kleci (21), ovlídenů výeuvníken (22). mezi nimi e töleeel5. Podiatný epojkový mechanizmus podle bodů 1 ai 4, vyznačený tím, A ne pevnem eementu (3) e pohyblivem segmentu (4) ae proti eobě upraveno drúlkovfní nebo osubení.6. Pojietný spojkový mecheniemue podle bodů 1 el 5, vyeneäeąý tím, le píeł. (5) je otočně ulołen na těleee (1.5) prostřednictvím pouedre (16) e lolieląy (17) e opetřen doeedect plochou (24), proti ni je etednł doeedecí ploche (24) upravene i ne vllci (6), Jen je ddle opetŕen karldlem (10) e víkem (26) propojen e pouzdro (16), pŕiěenl llll víkem (26)7. Pojiatrąý epoukový mechnniemus podle bodů I el 6, vyznačený tím, le ne tukov přívodu (B) je upreven regulační ventil (9).B. Pojietný epodkový mecheniemu podle bodů I al 7, výemćený tím, le proti kenúlu(10) je na vdlci (6) upravene klepke (11), lezi ni a válce (5) in prułine (27).

MPK / Značky

MPK: F16D 7/06

Značky: mechanismus, pojistný, spojkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-232295-pojistny-spojkovy-mechanismus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojistný spojkový mechanismus</a>

Podobne patenty