Uložení ochranného obvodového krytu měchu

Číslo patentu: 232247

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radiální vyhnutí s otvorem pro středění je řešeno tak, že ochranný obvodový kryt má obvodový otvor pro středění v radiálním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovou patku.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká uložení ochranného obvodového krytuměchu pneumatícké pružiny, pneumatíckéhozvedáku nebo tlakové nádoby, který má radíální vyhnutí s otvorem pro středění.Ochranné obvodové kryty vàlcovítého nebo kuželovítého tvaru se středícím otvorem se dosud známým způsobem ukládají tak, že mají v radíàlnímvvyhnutf Vytvořeno obvodové opření na uzávěru mêchu pneumatické pružíny, pneumatíckého zvedáku nebo tlakové nádoby. Při tomto způsobu uložení ochranného obvodového krytu není bez demontáže vidět na koncovou arma-turu, příkladně přírubu měchu, takže za provozu není možnévčas zjíatit její případné poškození a zabrénit havaríjním stavům. t«Podstata uložení ochranného obvodového krytu méchu pneuma- l tícké pružiny, pneumatíckého zvedáku nebo tlakové nádoby, kte rý má radíální vyhnutí s otvorem pro středění podle vynálezu spočivá v tom, že ochranný obvodový kryt má obvod otvoru pro středéní v radíàlním vyhnutí vložen do místa zúženého přechodu stěny měchu v zesílenou koncovoupatku.Pří uložení ochranného obvodového krytu podle vynálezu je možno provàdět vízuàlní kontrolu koncové armatury měchu za provozu a bez demontáže. V některých případech umožňuje tento způsob uložení konstrukční zjednodušení pří némž koncová příruba měchu vůbec není nutná, takže lze uspořít materíál a snížít výrobní náklady.Příklady realizace uložení ochranného obvodožâhąakàštg jáméchu podle vynálezu jsou na priložených výkresecąrznäzornéno u/ošćąí obvodové/zo krytu V rezu a hu 06/22,/ na 05/ 3Na obr. 1 má měch 1 pneumatické pružiny aténu 1 se zúženým přechodem § v zesílenou koncovou patku 5. V místě zúženého přechodu § je vložen obvodem otvoru § pro středéní v radiálním vyhnutí Q ochranný obvodový kryt Z. V místě zúženého přechodu ě je uložena také koncové příruba § s lemem 2, který upevňuje a utésňuje uzavírací víko 19.Na obr. 2 má měch 1 pneumatického zvedâku stenu 2 se zúženým přechodem § v zesílenou koncovou patku 5, na níž je navlečena koncové příruba § s čelními zévitovými otvory 11. V místě zúženého přechodu Q je obvodovým otvorem § pro středění v radiálním vyhnutí Q vložen ochranný obvodový kryt Z.Na obr. 3 je měch j pneumatické pružíny seístěnou ą, který má zúžený přechod § v zesílenou koncovou patku Q. V místě zúženého přechodu § je vložen obvodem otvoru 5 pro středéní v radíélním vyhnutí 9 ochranný obvodový kryt Z. Uzavírací víko 19 je s přeaahem nalísovâno do kuželového koncového otvoru měchu.Na obr. 4 je-méch 1 pneumatické pružiny ae stenou g, který má zúžený přechod § v zeaílenou koncovou patku Q. V místě zúženého přechodu § je obvodem otvoru 5 pro středění v radiálním vyhnutí Q vložen ochranný obvodový kryt 1. Radíélní vyhnutí 9 ochranného obvodového krytu Z přechazí lemem 2 v koncovou přírubu Q méchu 1. Do koncového kuželového otvoru měchu 1 je zalisováno uzavírací víko 19.uložení ochranného obvodového krytu podle vynalezu umožňuje vždy vízuélní kontrolu koncové příruby méchu za provozu a v případě poruchyvčasnou výměnu. V případě provedení podle obr. 3 vůbec není přfrubanutné, čímž še snižují výrobní naklady a spotřeba materiálu.232 247 Uložení ochranného obvodového krytu měchu pneumatické pružiny, pneumatíckého zvedáku nebo tlakové nádoby, který má radíätní vyhnutí s otvorem pro středění, vyznačujicí se tím,že ochranný obvodový kryt /7/ má obvod otvoru /5/ pro středěni v radíálnim vyhnuti /6/ vložen do mâsta zúženého přechodu /3/ stěny /2/ měchu /1/ v zesítenou koncovou patku /4/.

MPK / Značky

MPK: F16S 1/04

Značky: uložení, krytu, měchu, ochranného, obvodového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-232247-ulozeni-ochranneho-obvodoveho-krytu-mechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uložení ochranného obvodového krytu měchu</a>

Podobne patenty