Nosné ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nosného ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je, že nosné ústrojí je tvořeno držákem ve tvaru hranatého písmene U z pružinového materiálu opatřeného podélnými, na výšku orientovanými otvory, v nichž je vložen nosič nitěnek, zhotovený rovněž z pružinového materiálu a vytvořený ve tvaru úzkého písmene U, přičemž je rozebíratelně spojen s trubicovitým úchytem, spojeným a pracovní částí vlnového přírazového ústrojí.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká nosného ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje.V současné době jsou nitěnky víceprošlupních tkacích strojů upevnäny na držácích,kteréijsou bočné upevněny na sloupcích, a to obvykle ve dvou řadách za sebou s odstupom,umožňujjcím zařezení dalšího z dvojice držáků na soueedním sloupku. Je také známe ustavení sloupku s nitěnkemi ve dvou nebo více radách vedle sebe. Sloupky jsou v obou případech nesunuty na pracovní části vlmvého přírazového ústrojí a jsou v ní zajiätěny pojistkou.Nevýhodou prvního řešení je, že sloupky svojí tlouätkou zaujímají značnou část tkací šíře vícaprošlupního tkacího stroje, čímž způsobují vychylování a místní zhuäĺování osnovních nití. To nepříznivě ovlivnuje průchod osnovních nití přírszovým ústrojím, zvyšuje hlučnost e opotřebení sloupku.Dalším nedostatkem je velká hmotnost, která vyvolává velké setrvační síly, ktoré mohou způsobit i vypadání sloupků během tkaní. V případě použití druhého řešení, to je při ustavení sloupků ve více radách vedle sebe, je problemetické jejich vedení a rozdělení nitěnek ve vlně.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje nosné ústrojí nitěnek podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno držákem ve tvaru hranetého písmeno U z pružinového materiálu opatřeného podélnými, na výšku orientovaząými otvory, v nichž je uložen nosič nitänek,zhotovemí rovněž z pružinového materiálu a vytvorený ve tvaru úzkého písmeno U, přičemž držák je spojen s trubicovitým úchytern, spojeným s pracovní částí vlnovéhc pŕírszového ústrojí.Je výhodné, když držák je opetřen kolíkem s pružnou pojistkou pro zasunutí do trubicovitého úchytu, nebo když k držáku je připevněn pružný třmen pro nasazení na ocelové pouzdro, které .je přes dvojici nemagnetických vložek připevněno na trubicovitém úchytu,přičemž mezi nemegnetickými vložkami je upevněn permenentní magnet.Výhodou nosného ústrojí nitěnek podle vynález je. že vypuštěním sloupku je rozdčlení osnovních nití zcela rovnomerné v celá tkecí šířce tkacího stroje, a tím také hladký průchod přírezovým ústrojím. Výhodou také je podstatne nižší hmotnost celého nosného ústrojí nitěnek, s níž souvisí i jeho menší setrvačné síly. Tím je odstrančno vypadévání nosného ústrojí z pracovní části vlnového přírazového ústrojí i při jednoduääím připojení.Příkledná provedení vynálezu jsou znázorněne na výkresoch, kde obr. 1 představuje pohled a částečný řez nosným ústrojím nitěnek v nérysu v prvním provedení, obr. 2 pohled a částečný řez nosným ústrojím nítěnek podle obr. 1 v bokorysu, obr. 3 pohled a částečný řez nosrgvm ústrojím nitěnek v nárysu v druhém provedení, obr. 4 pohled a čéstečný řez nosným ústrojím nitěnek podle obr. 3 vbokorysu, obr. 5 podélný řez držékem nosiče nitěnek v nârysu, obr, 6 pohled na nosič nitěnek v nárysu, obr. 7 pohled na nosič nitěnek v bokor-ysu, obr. B pohled a částečny řez nosičem nitěnek v půdorysu a obr. 9 půdorwsný pohled ne uspořádání jednotlivých nosných ústrojí nitěnek podle vynálezu vzhledem k osnovním nitím na víceprošlupním tkacím stroji.Nosné ústrojí podle vynálezu je tvořeno držákem 1 ve tvaru hranatého písmena U (obr. 1 a o), zhotoveného z pružinového materiálu s opetřeného ve střední části obou svialých roman podélnými, na výšku orientovanými otvory g. V nich je s přesahem vložen nosič 1 (obr. 1,6, 7, 8) ve tvaru úzkého písmene U, zhotovený rovněž z pružinového materiálu a opetřený na .jednom konci ohnutím vytvořerüm výstupkem i. Na nosiči l jsou nevlečarw svými oválnými otvory i pitěnky á, mezi nimiž jsou na nosiči i nasazeny vložky 1, jejichž tlouštka je závislá na počtu nitěnek 6, jejichž počet je opět závislý na hustote tkaného materiálu. základna g držáku 1 je na vnější straně opatřena kolíkem 2 se zabudovanou pružnou pojistkou l 0 pro zajištění polohy nosného ústrojí nitěnek 6 v trubioouitém úchytu ll neznázornäné pracovní části vlnového přírezového ústrojí3 v 231915 U druhého příkledného provedení (obr. 3. 4) ,je držák I s nosičem 1 e nitěnkemi á v h zcela shodný s příkladným provedenim podle obr. 1 a 2. K základná 8 držäku 1 ,je v tohto případě šrouby lg připevněn pružný třmen u pro nasazení držáku 1 ha ploché ocelové pouzdro u, které je přes dvojici nemagnetických vložek I 2 připevněn na trubicovitém úcľąytu n,který je připevněn na neznázorněné pracovní části vlnového přírazovéhc ústrojí. Mezi nemegnetickými vložkemi jj je Ispořádán permanentni magnet u, který magnetickou silouNosné ústrojí nitěnek podle vynálezu je možno seřadit ne viceproälupním tkacím stroji podle obr. 9. z něhož je zřejmě úhlové natočení držáků 1 s nitěnkemi 6, v nichž jsou osnovní nítě l 8 navedeny z ,jedné řady do druhém, eniž by došlo ke snížení prostoru pro osnovní nitě.1. Nosné ústrojí nitěnek víceprošlupního tkaciho stroje, tvořené držákem ve tvaru hrenetého písmena U. vyznečujíci se tím, že držák (l) je z pružinového materiáluppatřeněho podálmřmi, ne výšku orientovanými otvory (2), v nichž je vložen nosič (3) nitěnek(6), zhotovený rovněž z pružinového materiálu e vytvořený ve tvaru písmena U, přičemž držák (l) je rozebíratelně spojen s trubicovitým íchytem (Il) spojeným s pracovní částí vlnového přírazového ústrojí.2. Nosné ústrojí nitěnek podle bodu 1, vyznečuáicí se tím, že držák (I) je opetřen kolíkem (9) s pružnou pojistkou (10) pro zesunutí do trubicovitého úchytu (11).3. Nosné ústrojí nitěnek podle bodu I, vyznečující se tím, že k držáku (1) je připevněn pružný třmen (13) pro nasazení ne ocelové pouzdro (14), které je přea dvojici nemagneticlgvch vložek (15) připevněno ne trubicovitěm úchytu (11), přičemž mezi nemsgnetickými vložkami (15) je upevněn .permenentní magnet .(17).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, ústrojí, víceprošlupního, tkacího, nosné, nitěnek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-231915-nosne-ustroji-nitenek-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosné ústrojí nitěnek víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty