Indikátor správného nastavení vícenástrojové revolverové hlavy

Číslo patentu: 231657

Dátum: 01.05.1986

Autor: Pavlík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší problém správného nastavení vícenástrojové revolverové, zvláště vrtací a závitovací hlavy při provádění otvorů s hloubkovou toleranci, která je menší, než je tolerance polohy výchozího obrysu opracovávané součásti. Indikátor tvoří tykadlo, opatřené vyměnitelným dorazem a na vnitřním konci nákružkem, uloženým v osazené části středního pouzdra, spojeného s předním pouzdrem a se zadním pouzdrem otočné části revolverové hlavy, na jejíž pevné části je upraven nosník koncových spínačů, které jsou v alternativním styku s narážkami, upevněnými na narážkové tyči.

Text

Pozerať všetko

Vynátez se týká indikàtoru správneho nastaveni vieenástrojové, zvtáště vrtací a závitovací hLavy, který v návazností na zařízení pro automatické přestavování a zpevňování pevného dorazu revoLverové pracovní jednotky umožňuje ostatním pracovním vřetenům provedení vrtaných otvorů s hLoubkovou toterancí, která je menšý než je toLerance potohy výchoziho obrysu opracovàvané součástí, pro automatické obráběci stroje s otočným, příp více» polohovým přesuvným stoLem a pro automatické LinkyAž dosud se dosahuje požadované hLoubkové toterance vrtaných otvorů tim způsobem, že obrys součástí se změři odsuvným nebo odktopným odměřovacim zařízením a po vyhodnocení se naměřené hodnoty, např eLektríckou cestou, přenesou k datšímu mechanísmu,který přestavi pevný doraz jednotky spoLu s koncovýmí spínačí,nutnými pro cetý cyktus pracovní jednotky o požadovanou hodnctu Taková zařízení jsou však velmi sLožitá, náročná na seřizování i údržbu, v případě jejích poruchy neLze jiným způsobem než opět stožitým zajtit náhradní odměřování a přestavování. Naopak zařízení, v nichž by se upLatniL Lídský činiteL ve snaze zjednodušít uváděné sLožíté mechanismy, nejsou použíteLná pro automatické obráběci strojegUvedené nedostatky odstraňuje indikátor správného nastaveni vícenástrojovê, zvLáště revoLverové vrtací a závítovací hLavy podte vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ho tvoří tykadto,opatřené na svém votném konci vyměniteLným dorazem a na vnitřním konci nákružkem, uloženým v osazené části středního pouzdra, spo» jeného s předním pouzdrem a se zadnim pouzdrem, uLoženým V nástrou jovém držáku otočné části revoLverové hLavy, na jejíž pevné části je upraven nosníkkoncových spínačů, které jsou v atternativnim styku s narážkamí, upevněnými na narážkové tyčí, utožené jednak2 231 057 v přední objímce, spojené s voLným koncem tykadLa, jednak v předním vedení, upraveném na předním pouzdru a v zadním vedení,přípevněném k nastrojovému držáku, příčemž na straně nákružku je v tykadLe Vytvořeno osové vrtání, ve kterém je uLožen jeden konec tLačné pružiny, jejíž druhý konec je uložen v odpovídající dutíně zadního pouzdra. Á jVýhodou índíkátoru provedeného podLe vynátezu-je jeho konstrukční jednoduchost a z ní vyptývající spoLehLívost v provozu a dáLe to, že charakter odměřovacího procesu je svým způsobem bLízký vLastním vrtacím operacím, což usnadňuje přehLedné seřízování a Ladění funkce. VPříkLadné provedení índíkátoru spràvhého nastavení vícenástrojové revoLverově, zvLáště vrtací a závítovací hLavy podLe vynáLezu je schematícky znázorněno na příLoženém výkresu.Indíkátor tvoří tykadto 1, opatřené na svém voLném koncí vyměníteLným dorazem 3. Vnitřní konec tykadta 1 je opatřen nákružkem Ž, který je uLožen v osazené částí středního pouzdra §,které na jedne straně navazuje na přední pouzdro 1 a na druhé straně na zadní pouzdro 2, Toto zadní pouzdro 2 je utoženo v jednom nástrojovém držáku lg otočné částí lg revolverové hLavy,zatímco v ostatních nástrojových držácích jsou utoženy patříčné nàstroje Na pevné částí 11 revotverové hLavy je upraven nosník lg koncových spínačů lg, z níchžjeden je ovládán prodLouženou narážkou ll a druhý krátkou naràžkcu 13, obě narážky 11, lg jsou upevněny na narážkové tyčí 1 g,kterà je na straně vyměníteLného dorazu 3 uLožena v přední objímce 5, pevně spojené s volným koncem tykadta 1, a dáte v předním vedení 2, které je upraveno na předním pouzdru 1 a v zadním vedení Q, přípevněném k nástrojovému držáku 1 g Na straně nákružku ž je v tykadLe 1 vytvořeno osové vybraní gl, ve kterém je uLožen jeden konec ttačné pružiny 13,jejíž druhý konec je uložen v odpovídající dutíně 35 zadního pouzdra g osazená část středního pouzdra Ě je opatřena odvzdušňovacím otvorem gg a nàkružek §, který je v ní uložený má odvzdušňovací drážku lg. Nosník lg koncových spínačů 1 §je tvarován tak,aby oba koncové spínače 1 byLy nakLoněny ve směru, ve kterém dochází po skončení índíkačního procesu k nástednému otáčení rev voLverové hLavy. Tím se dosahuje toho, že koncové spínače 1 nejsou deformovány aní přídavně namàhàny ve svých důLežítých3 . 231 657 Při pohybu neznäzowněné posuvové jednotky s někoLikaná Strojovou revoLverovou hLavou k součástce je tykadLo 1 ve své zákLadní potoze, tj nákružek ž je působenjm pružiny li opřen o přední pouzdro 1. Po dosednuti tykadťa 1 s vyměniteLným dora zem 3 na součástku se několjkanástrojovà revoLverová hLava pohybuje dáLe, až prodLoužená narážka ll sepne přední koncový spínač lě, čímž dojde jednak ke zpomaLen 1 pohybu neználaľněné posuvové jednotky, jednak se zmenšj její osová sita» Na konci dopředného pohybu nezhďmohněné posuvové jednotky s někoLikanástrojovou revoLverovou hLavou dosedne nákružek à tykadLa l na zadní pouzdro 2, kràtká narážka lg sepne zadní konccvý spínač lg, který vydá impuLs k přestavenj neznažorněných pevných dorazů spjnačů pcsuvové jednotkyu Po jejích zpevněni násLeduje pracovni cykLus, tj. vrtànj otvorů v součástce nezndžoŕñěnými pracovnjmi vřeteny,která jsou otàčenjm někoLjkanástrojové revotverové hLavy postup ně dopravovàna do své pracovni poLohy, ve které byLo původně tykadlo 1.PŘEDMĚT VYNÄLEZU ~ 231857 Indikátor správného nastaveni vícenástrojové revotverovév h 1 avv. ZV 1 Ú 5 t 5 UPínci n Závitrvbcji který v návaznosti na zařízení pro automatické přestavování a zpevňování pevného dorazu revotverové pracovní jednotky umožňuje ostatním pracovním vřetenům provedení vrtaných otvorů s hloubkcvou tolerancí menší,než je toterance poLohy výchozího obrysu opracovàvané součástí,zejména pro automatické obráběcí stroje s otočným, případně vicepoLohovým přesuvným stoLem a pro automatické Linky, vyznačun jicí se tim, že ho tvoří tykadto /1/, opatřené na svém votném konci vyměniteLným dcrazem /2/ a na vnitřním konci nákružkem /3/,uLoženým v osazené části středního pouzdra /8/, spojeného s předním pouzdrem /7/ a se zadním pouzdrem /9/, uloženým v nástrcjovém držáku /16/ otočné části /18/ revoLverové hLavy, na jejíž pevné části /1/ je upraven nosník /15/ koncových spínačů /13/, které jsou v aLternativnim styku s narážkami /11, 12/, upevněnými na narážkové tyčí /10/, uLožené jednak v přední objímce /4/, spojené s voLným koncem tykadLa /1/, jednak v přednim vedení /S/, uprava» ném na Přednim pouzdru /7/ a v zadním vedení /6/, Pkipevněném k nástrcjovému držàku /16/, přičemž na straně nákružku /3/ je v tykadLe /1/ Vytvořeno osové vybrâní /21/, ve kterém je uLožen jeden konec tLačné pružiny /14/, jejíž druhýkcnec je uLožen v odpovídající dutíně /Z 2/ zadního pouzdra /9/

MPK / Značky

MPK: B23Q 15/00

Značky: vícenástrojové, nastavení, hlavy, správného, revolverové, indikátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-231657-indikator-spravneho-nastaveni-vicenastrojove-revolverove-hlavy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Indikátor správného nastavení vícenástrojové revolverové hlavy</a>

Podobne patenty