Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory

Číslo patentu: 231096

Dátum: 01.03.1986

Autori: Doboszynski Jaroslav, Stejskal Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstata vynálezu o názvu "Servořízení pro motorová vozidla, zvláště traktory" spočívá v tom, že na hlavním hřídeli, tvořícím základ montážního celku, je nasunut a připevněn ozubený segment. Dále potom pod ozubený segment jsou na hlavním hřídeli nalisovány postupně kompletní víko, třecí podložka a páka řízen: Takto smontovaná podskupina montážního celku je zasunuta přes vnitřní prostor tělesa servořízení volným koncem hlavního hřídele do horního ložiska, uloženého v horní části tělesa servořízení. Současně je hlavní hřídel svým ozubeným segmentem usazen do ozubení pístu. V dolní části tělesa je axiálně ustavena a připevněna příruba kompletního víka mezi těleso servořízení pomocí vymezovací- podložek.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká servcřízení pro motorová vozidla, zejménatraktory,sestávajícího z hlavního ozubeného převodu, vytvořeného z ozubení pístu a z ozubeného segmentu, spojeného s hlavním hřídelem, uloženým otočné v tělese servořízení a zakončeným pákou řízení, jehož konstrukční řešení usnadňuje seřizováníV současné době je servořízením, nebo hydrostatickým řízením vybavena většina vyráběných traktorů. Tato servořízení jsou různých konstrukcí, ale převažují servořízení blokové konstrukce, tj. taková, u kterých je ozubený převod mezi pákou a hlavním hřídelem ve společném tělese s hydraulickým válcem. Uvedená servořízení používají pro vymezení vůlí ozubeného převodu excentrü u každého z ložisek uložení hlavního hřídele nebo excentrické vložky, společné pro obě ložiska. Jiná provedení využívají ozubení s plynulou korekcí, kde.axiálním pohybem hlavního hřídele lze vynezovat zmínené vůle. Axiální pohyb hřídele je vyvozován šroubem uloženým v hřídeli. Toto řešení je poměrně pracné, nákladné a náročné na volný prostor, který není vždy x dispozici. Dalším nedostatšcen, ztěžląjícím montáž a demontáž,je nutnost uložení segmentu na hlavnín hřídeli bez vůle. -roto je nutno ve známých çřípadech lisovat segment na hlavní hřídel çři nontćži do telesa servořízení a v případě demontáže stahovat segment z hlavního hřídele v tělese servořízení, což nelze provést bez speciálního nářadílvedené nevýhody olstraňuje servořízení pro motorová vozidla, zejwéna traktory podle vynálezu. lodstata vynálezu spočívá v tom, že montážní podsxupinu, sestávající z hlavního hřídele s nalisovanou páxou, třecí podložky, komçletního víka a nalisovaného segmentuflze montovat do telesa servořízení jako celeka že vymezovacími podložkami lze dosáhnout axiálního přesouvání tohoto celku v tělese servořízení. Uvedená montážní podskupina je vsunuta do vnitřního prostoru tělese servořízení volným koncem hlavního hřídele do horního ložiska, uloženéhov horní části tělesa servořízení. současně je hlavní hřídel svým ozubeným segmentem usazena do ozubení pístu. V dolní části tělesa servořízení je axiálně ustavena pomocí vymezovacích podložek příruba kompletního víka a připevněna k tělesu servořízení pomocí šroubů. Vymezovaoí podložky jsou rozděleny po obvodě. Kompletní víko je osazeno dolním ložiskem, zajištěným v kompletním víku pojistkou. Dále je kompletní víko opatřeno těsněním a jedním hřídelovým těsněním.Výhody uvedeného servořízení pro motorová vozidla spočívají v.jednoduchém, na prostor nenáročném řešení axiálního pohybu montážní podskupiny, tedy 1 segmentu, pomocí ukládání a vyjímání vymezovacích podložek mezi přírubu kompletního víka a těleso servořízení. Tentoaxiá 1 ní pohyb segmentu V souvislosti s plynulou korekcí jeho ozubení dovolují nastavit požadovanou vůli v ozubení. Další výhodou uvedené montážní podskupiny je podstatně snadnější montáž i demontáž vlastního servořízení.Na připojeućm výkrese je schematicky znázorněno servořízení podle vynálezu, kde je na obrázku vyobrazena montážní podskupina, jak je uložena.v tělese servořízení a její připevnění s axiálním ustavováním vůči tělesu servořízení.V horní části tělesaíservořízení je uloženo víko l s horním ložiskem 12, Dolní ložiskog je usazeno uvnitř kompletního víka.ɧ jenž je opatřeno těsněním lg a hřídelovým těsněním lia je zajištěno proti vypadnutí pojistkoú lg, Hlavní hříde 1 l-tvoří základ montážní podskupiny Ek Na hlavní hřídel ls pá kouiä řízení je pevně nalisován ozubený segmentĚ, pod kterým na hlavním hřídeli ljsou postupně namontovány kompletní víko § a třecí podložka 17. Ozubený semnentâmá provedeno ozubení s plynulou korekcí a je nasunut do záběru s ozubenímâ pístu 12.3 4 W A 231 um Kompletní víko â je opatřeno přírubou u s otvory po obvodu. I-Iontážní podskupina IO je připevněna pomocí šroubů a příruby ll kompletního víka . § k tělesu 6 servořízení. mavní hž-ídel 1 společně s ozubeným segmentem 2 je axiálně ustavován buä zvětšováním celkové tloušřky podložek pomocí určitého počtu vyme-Š zovacích podložek i, a tím je hlavní hřídel 1 posouván směrem dolů, nebo zmenšováním celkové tlouššky podložek snižováním počtu vymezovacích podložek i, a tím je hlavní hř-ídel l posou ván směrem nahoru. I-Ľlavní hřídel 1 ,je otočný v důsledku ulože ní v horním ložisku 15 e. v dolním ložisku 2. Šroub 12 je dota-ŘMontážní podskupinase vhodně montuje do tě 1 esa 5 servořízení i lehce sexłemontuje z tělesa § šervořízení. Axiálním přesouváním hlavního hřídele 1 směrem nahoru nebo dolů se dokonale vy-mezuje vůle záběru korigovaného ozubení ozubeného sementu 2 v ozubeníí piatu E. Vymezování vůle hlavního hřídelel v hor-ním ložisku ž a v dolním lošisku 9 se provádí šroubem lg,který zajiššuje podložka 13. Dělené vymezovací podložky 4 umožňují snadné vkládání i vyjímání určitého počtu vymWaovacĚ-ch podložek 4, a tím i dokonalé exiálně souosé vysouvání nebo zasouvání hĚl-.eivního hřídele 1 vůči tělesu 6 servořízení.1. Servořízení pro motorová vozidle, zejména traktory, sestávajíoí z h 1 avníhoozubenćho převodu, vytvořeného z ozubení pístu a ozubeného segmentu, spojeného s hlavním hřídelem. uloženým otočné v télese seŕvořízení a zakončeným na vyčnívajícím konci z tělesa servořízení pâžgn řízení, vyznačené tím, že na.hlavní hřídeli (1) s páko rízení . tvořícímzáklad montážní podskupiny (lć) je pevné nalisován ozubenýsegment (2), pod kterým na hlavním hřídeli (1) jsou dřívenamontovány komplgpní víko (8) à třecí podložka (17), přičemž nejdříve je montážní podskupina (10) v těiesu (6) servořízení vložena volným koncem hlavního hřídele (1) do horního ložiská(15) a současně je nasunuto ožubení ozubeného segmentu (2) Vdo ozubení (5) pístu (19) a přitom axiální výška hlavníhohŕídele (1) je ustavena vymezovacími podložkami (4), připevněnými mezi přírubou (ll) kompletního víka (8) a mezi tělesemServořízení pro motorová vozidla podle bodu y vyznačené tím,že kompletní víko (8) je vybaveno dolním ložiskem (9), zajištěným pojis kou (18) a je opatřeno těsněním (15) a hřídelovým těsněním (14).3. Servořízení pro motorová vozidla podle bodu ltvyznačené tím, že vymezovaoí podložky (4) jsou rozdàleny po svém obvodu.

MPK / Značky

MPK: B62D 5/06

Značky: motorová, traktory, vozidla, zejména, servořízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-231096-servorizeni-pro-motorova-vozidla-zejmena-traktory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory</a>

Podobne patenty