Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu

Číslo patentu: 231093

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čulík Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je možnost snadného seřízení přítlačné síly podávacích kladek tak, aby nedeformovala podávaný materiál. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že volná podávací kladka otočně uložena na excentrickém čepu pevně spojeném s výkyvným rámem opatřeným čepem je výkyvně kolem čepu uloženo oko táhla spojené kolíkem s táhlem opatřeným otvorem pro suvně uložený plunžr ukotvaný v ojnici exsentru uspořádanem pevně na hnacím hřídeli, přičemž vně táhla je uspořádána tlačná pružina opírající se jednak o podložku opřenou o táhlo a jednak o seřiditelnou matici uspořádanou na táhle.

Text

Pozerať všetko

231 093 Vynílez se týká zařízení k seřízení přitlačné síly podáva cích kladek při podávání páskového materiálu.Doaavadní známé způsoby kladkového podávání jsou v konstrukčním provedení složité v počtu opotřebitelných a tolerančně náročných součástí. Otâčaní podávacích kladek je zajišřováno rohatkovým nebo samosvorným zařízením volnoběžkového provedení. Zařízení vykonňvají pro svoji funkci vratný pohyb. Při vysokých otáčkách vykazují poruchy a vyžadují značnou přitlačnou sílu deformující podávaný materiál. Přitlačování podávaného materiálu je provedeno tlačnými šrouby a nebo přes tlakovou pružinu a to tak,že náhon kladek je proveden na obě podávací kladky a přitlak k podávanému materiálu je trvalý. Při náhonu na jednu podávací kladku lze časování provádět pouze přitlačovňním volné podávaoíkladky v požadovaných intervalech pracovního času.Nedostatky dosud známých řešení odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že volná podávací kladkâłotočně uložená na excentrigkém čepu pevně spojeným s výkyvnýmramenem opatřeným čepemĺäe äyĺyvně uloženo oko táhlaspojené kolíkem s táhlem opatřeným otvorí pro suvně uložený plunažr ukotvený k ojnici excentru uspořádaném pevně na hnacím hřídeli, přičemž vně táhla je uspořádána tlačná pružina opírající se jednak o podložku opřenou o táhlo a jednak o seřiditelnou matici uspořádanou na táhle.Příklad provedení zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresa,kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení v částečném řezu a obr. 2 bokorysnýpohled na zařízení v čáatečném řezu. 23193Jak vyplývá z obr. 1 a 2 je páskový materiál ł přiváděn mezi pevnou podávací kladkou ga volnou podávací kladkou à. Pevná podávací kladka g je pevně uložena na hřídeli 3 poháněným nenaznačeným zařízením, zatímco volná kladka 2 je volně otočné uložena na excentrickém čepu 2 pevně epojeném e výkyvným ramenem Q. Výkyvné rameno Q je opatřeno čepem 1 na němž je výkyvně uloženo okqýtáhlagg spojené kolíkem g e táhlem łg. V táhlu łg je proveden otvor łł,ve kterém je auvně uložen plunžr łgpevně spojený a ojnicí łâ pevně uspořádanou na excentru łg. Excentr łł je pevně uepořádán na hnaoím hřídeli łä poháněným nenaznačeným zařízením. Vně táhla łg je uspořádána tlačná pružina gg opřená svým jedním koncem o podložku łl volně uloženou na táhlu łg I opřenou o osazení łg. Druhý konec tlačné pružiny łá se opírá o seřiditelnou matici łg našroubovanou na táhle łg. Na plunžru gg je naěroubována dorazová matice gg.Při otáčení hnacího hřídele łâ se otáčí též excentr łi spolu.e ojnicí 1 , která ovláda plunžr łg pohybující ae v otvoru łłtánla gg. Dorazová matice gg našroubovaná na plunžru łg tlačív určeném pracovním úseku na podložku łl, která etlačuje tlečnou pružina łg a přes seřiditelnou matici łg působí na tánlo łg ovládající okengtáhlazg čep 1 výkyvného ramene Q. Výetředně uložený exoentrický čep 2 zníeobuje přitlačnou sílu na volnou podávací kladku Q a přitlačí páakový materiál ł na stále se otáčející pevnou podávací kladku g. Přitlačením se začne ve směru otáčení pevné podávaoí kladky g podávat páskový materiál ł. Dalším otáčením excentru łi ae uvolní síla působíeí na čep 1 a tím i volná podávací kladka 1.Zařízení k seřízení přitlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu, vyznačující se tím, že je tvořeno volnou podávàcí kladkou (3), která je otočně uložená na exoentrickém čepu (5) pevně spojeném s výkyvným ramenem(6) opatřeným čepem (7), na němž je výkyvně uloženo oko (8) táhla (10) spojené kolíkem (9) à táhlem (10) opatřeným otvorem (11) pro suvně uložený plunžr (12) ukotvený k ojnici (13) excentru (14) uspořádaného pevně na hnacím hřídeli (15), přičemž vně táhla (10) je uspořádána tlačná pružina (16) opírající se jednak o podložku (17) opřenou o táhlo (10) a jednak o seřiditelnou matici (19) uspořádanou na táhle (10).

MPK / Značky

MPK: B21C 1/14

Značky: kladek, páskového, seřízení, přítlačné, zařízení, síly, materiálů, podávacích, podávání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-231093-zarizeni-k-serizeni-pritlacne-sily-podavacich-kladek-pri-podavani-paskoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu</a>

Podobne patenty