Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání

Číslo patentu: 229918

Dátum: 15.11.1986

Autori: Farchant A Jungkind Roland, Richert Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání, kde na základní desce k upevnění na lyži jsou uloženy podélně posuvné saně udržované při otevřeném patním držáku bez lyžařské boty v přední krajní poloze prostřednictvím tlačné pružiny opřené přes stavěcí vřeteno o základní desku, přičemž saně nesou jednak držák podrážky výkyvný kolem vodorovné příčné osy a zatížený otvírací pružnou a jednak závěrnou páku, která je uložena na vodorovné ose, zatížena vypínací pružinou a přesahuje v pracovní poloze patního držáku při nasazené lyžařské botě přes západkový váleček upravený na držáku podrážky a blokovaný v pracovní poloze blokovací pákou, a přičemž patní držák má rukojeť k záměrnému otevření, vyznačený tím, že na základní desce (1) je uložen vůči stavěcímu vřetenu (5, 37) otočný doraz (7, 64) umístěný v dráze pohybu blokovací páky (21, 59).

Text

Pozerať všetko

ky. Přitom je blokovací páka prodloužena za kulísu a ukončená rukojetí pro ovládání držáku. Podle obměněného provedení dosedá blokovací páka ve tvaru T jedním podélným ramenem na nosnou páku západkového válečku a její střední rameno je uloženo na kyvné ose držáku podrážky a opatřeno dorazovým nosem pro dosednutí na doraz základní desky.Patní držák má oproti známým konstrukcím tu výhodu, že zaujme samočinně otevřenou polohu, když se lyžařská bota uvolní z bezpečnostního lyžařského vázání.Vynález bude vysvětlen v souvislosti se dvěma příklady provedení znázorněnými na výkrese, kde značí obr. 1 střední podélný řez patním držákem podle prvního provedení v pracovní poloze, to znamená při našlápnuté lyžařské botě, obr. 2 patní držá-k podle obr. 1, v okamžiku automatického otvírání při uvolnění lyžařské boty z neznázorněné přední čelisti, obr. 3 patní držák podle obr. 1 a 2 V otevřené poloze a obr. 4 až 6 patní držák podle druhého provedení vynálezu v polohách odpovídajícíoh obr. 1 až 3.Patní držák podle obr. 1 až 3 se upevňuje svou základní deskou 1 na horní stranu neznázorněné lyže obvyklým způsobem. Na základní desce 1 je rovněž obvyklým způsobem V podélném směru posuvně uloženo pouzdro ve tvaru saní 2. Saně 2 jsou zatíženy tlačnou pružínou 3, která je udržuje při otevřeném patním držáku podle obr. 3 v přední krajní poloze, v níž zadní přívčná stena 4 saní 2 dosedá na neznázorněný nákružek stavěcího vřetena 5. Svou závltovou částí je stavěcí vř-eteno 5 zašroubováno do závítového otvoru přídržného dílu 6,~který je pevně spojen se základní deskou 1. Na stavěcím vřetenu 5 je otočné, avšak osově neposuvně uložen doraz 7, jehož funkce bude popsána v dalším textu. O tento doraz 7 a tedy o stavěcí vřeteno 5 se opírá konec tlačné pružiny 3.Tlačná pružina 3 působí přes přítlačný díl B na příčný hřídel 9, který je uložen v bočníoh stenách saní 2. Na příčném hřídeli .E 3 je uložená výkyvně závěrná páka 10 zatížená vypínací pružinou 11, jež se opírá přes matici 12 a stavěcí šroub 13 o zadní příčnou stěnu 4 saní 2.Rovnoběžně s příčným hřídelem 9 je V bočních stenách saní 2 uložena kyvná osa 14, na které je uložen držák 15 po-drážky. Na držák 15 podrážky působí obvyklá, a proto neznázorněná otvírací pružina, která jej udržuje v otevřené poloze podle obr. 3,když do držáku 15 není nasazena lyžařská bota Držák 15 podrážky má obvyklý přídržný výstupek lä a nášlapnou ostruhu 17.Po závěrné páce 1 U se odvaluje západkový váleček 13 uložený na nosné páce 15,která je uložená V držáku 15 podrážky výkyvně kolem vodorovné příčné osy zo. K zablokování nosné páky 19 V pracovní poloze patního držáku, to znamená při zasu 4nuti lyžařské boty do vázání podle obr. l,slouží blokovací páka 21, která je spojená s nosn-ou pákou 19 přes osu 22 západkového válečku 18. Blokovací páka .21 je opatřena kulisou 23 tvaru L, kterou prochází kyvná osa 14 držáku 15 podrážky. Blokovací páka 21 nese příčný doraz 24 pro záber s dorazem 7 na základní desce 1. Volný konec blokovací páky 21, který leží na výkresoch vpravo, sahá za saně 2 a tvoří ru.kojet 25 k záměrněmu otevření patního držáku při zasunute lyžařské botě. Blokovací páka 21 je zatížena neznázorněnou zmíněnou otvírací pružinou tak, že kulisa 2,3 je normálně udržována na kyvné ose 14 svým kratším tangenciálním úsekem.Patní držák funguje takto K našlápnutí do vázání se postupuje běžným způsobem,přičemž se patní držák převede z polohy podle obr. 3 do uzavřené polohy podle obr. 1. Ze srovnání obr. 3 a 1 je patrne, že jednak jsou saně 2 posunuty proti síle tlačné pružiny 3 vzhledem k výkresu doprava a jednak západkový váleček 18 zapadne pod závěru-ou páku 10.Působí-li za těchto okolností na přídržný výstupek 16 držáku 15 podrážky sila, která směřuje nahoru a je větší než opačně působící síla vypínací pružiny 11, dojde obvyklým způsobem k bezpečnostnĺmu vypnutí patního držáku vykývnutím závěrné páky 10, takže patní držák zaujme otevřenou polohu podle obr. 3.Záměrné otevření patního držáku se provádí tak, že se stiskne konec blokovací páky 21, který slouží jako rukojeť 25, a poté se blokovací páka 21 podélně posune na kyvné ose 14. To vede k uvolnění západkového vá-lečku 18 zpod závěrné páky 10, která je udržována ve své přední krajní poloze obvyklým způsobem neznázorněnou zarážkou. Potom zaujme při u.volnění lyžařské boty držák 15 po-drážky püsobením neznázorněné otvírací pružiny otevřenou polohu podle obr. 3. Uvolněním rukojetí 25 zaujme blokovací páka 21 rovněž působením neznázorněné otvírací pružiny svou zablokovanou polohu na kyvné ose 14. Když dojde k uvolnění lyžařské boty z neznázorněné přední čelisti, pohybují se saně 2 s držákem 15 podrážky z polohy podle obr. 1 směrem doleva. Dřív, než zadní příčná stěna 4 saní 2 dosedne na nákružek stavěcího vřetene 5,narazí doraz 24 blokovací páky 21 na doraz 7 základní desky 1, čímž se blokovací páka 21 vykývne kolem osy 22 a odblokuje se od kyvné osy 14. Okamžitý stav ve chvíli,kdy saně 2 nabíhají na stavěcí vřeteno 5,ukazuje obr. 2. Protože nosná páka 15 už není zablokovaná, vykývne se držák 15 podrážky působenĺm neznázorněné o-tvírací pružiny ještě dál do polohy znázornená na obr. 3.Stejně jako právě popsaný patní držák je i držák podle obr. 4 až 6 upevněn svou základní deskou 31 na horní straně neznázor 229918něné lyže. Saně 32 na způsob pouzdra jsou i V tomto případě uložený podélně posuvná na základní desce 31 a jsou ZíitĺŽBľly tlačnou pružinou 33. V otevřené poloze podle obr. 6 přidržuje tlaičná pružina 33 patní držák v přední krajni poloze, v níž zadní příčná stěna 34 saní 32 dosedá na rameno 35 tvarového kusu 36. Rameno 35 má vrtání, kterým prochází osazená část stavěcího vř-etena 37, a dosedá na neznázorněný nákružek stavěcího vřetena 37. Závitová část stavěcího vřetena 37 je zaš-roubována do závitového~ otvoru přídržného dílu 38, který je pevné spojen se základní doskou 31. Druhé rameno 39 tvarověho kusu. 36, které je rovnoběžné s prvním ramenema sedá na vnitřní čelní stěnu stavěcího vřetena 37, slouží jako opěrné ložisko pro tlačnou pružlnu 33 navlečeíiou na tyči 43. íľyč 40 vychází z traverzy 41 saní 32, o kterou se opírá konec tlačné pružiny 33, a prochází druhým ramenem 39 tvarového kusu 36 a teleskopicky otvorem ve stavěcím vřetenu 37.Stojina tvarové-ho kusu 37 má protahlý otvor 42, kterým prochází kyvná osa 43 upevněná v bočních stenách saní 32. Na kyvné ose 43 je uložen držák 44 podrážky, který má i V tomto případě přídržný výstupek 45 a nášlapnou ostruhu 46. Držák 44 podrážky je zatížen otvírací pružinou 47, která je vytvořena jako vínutá ohýbané pružina a uložena na příčné ose e 233. Příčná vosa 46 je upevněna rovnoběžně s kyvnou osou 43 v bočních stenách saní 32. Na příčné o-se 46 i je uložena. závěrná páka 43 zatížená vypínaci pružinou 59, jejíž jeden konec tlači přes talíř 51 na příčný čep 52 závěrné páky 49 a druhý konec se opirá přes matíci 53 a stavěcí šroub 54 o zadní příčnou stěnu 34 saní 32. Talíř 51 vypína-ci pružiny 56 je vytvořen jako jeden kus a tyčí 55, která slouží k vedení vypínací pružiny 56 a prochází svým volným koncern teleskopicky axiálníiíi vrtáním ve stave-cim šroubu 54.Stejně jako V prvním provedení dosedá na závěrnou péiku 4.) západkový valeček 65 na dolním konci nosné páky 56, která je uložena výkyvně kolem vodorovné příčné osy 57 v držáku 44 podrážky. Nosná páka 56 je dvouramenná a je zatížena vinutou ohýbanou pružinou 58, která je nasunuta na vodorovné příčné ose 57 a přítlačuje západkový valeček 65 k závěrné páce 43.K zablokování nosné páky 56 jak v pracovní poloze patního držáku podle obr. 4,tak v otevřené poloze podle obr. 6 slouží blokovací páka 59, která je uložena V saních 32 na kyvné ose 43, tedy axiálně vzhledem k držáku 44 podrážky. Blokovací páka 59 Iná přibližně tvar pĺsmene T, přičemž její bod. upevnění je na volném konci svislé stojiny. Na volném konci na výkrese levého ramene blokovací páky 59 je upraven blokovací čep 60, který blokuje nosnou páku 56 tím, že zapadá do její prohlubně 61 (obr. 4. Na výkrese pravé rameno blokovací pá 6ky 53 slouží jako rukojet 62 k záměrnému otevření patního- držáku při zasunuté lyžařské botě. Blokovací páka 551 je rovněž zatížena otvírací pružinou 47 tak, že se snaží blokovat nosnou páku 56. Přibližně ve střední části blokovací páky 59 je na ní upraven dorazový nos 63 spo-lupracující s d.orazem E 4 na konci tvarového kusu 36.Funkce patního držáku podle obr. 4 až 6 odpovídá funk-ci držáku podle obr. 1 až 3, takže není třeba ji popisovat zevrubně.Při našlápnutí do vázání se patní držák uvede z otevřené polohy podle obr. 6 do uzavřené polohy podle obr. 4. Bezpečnostní vypnutí nastane tím, že sila působící na nohu lyžaře přemůže sílu vypínací pružiny 56 a západkový váleček 65 se uvolni od závěrné páky 46. Patní držák pak opět zaujme svou otevřenou polohu podle obr. 6.Záměrné otevření patního držáku se provádí stisknutím rukojetí 62 na blokovací páce 59, která se tím vykývne ve -směru pohybu hodinových ruček, vztaženo k obr. 4 blokovací čep 66 se tedy dostane mimo záběr s nosnou pákou 56, která se může Vykývnout proti sile vinuté ohýbané pružiny 58 kolem vodorovné příčné osy 57 V držáku 44 podrážky. Ke stejnému výkyvu nosné páky 56 dojde, když držák 44 podrážky má snahu zaujmout otevřenou polohu působením lyžařské boty nebo otvírací pružiny 47. Při uvolnění rukojetí 62, nebo kratce předtím, než držák 44 podrážky dojde do otevřené polohy podle obr. 6, zapadne blokovací čep 6 D na blokovací páce 59 znovu do prohlubně 61 nosné páky 56.Dojde-li naproti tomu k uvolnění lyžařské boty z přední čelisti, posunou se saně 32 s držákem 44 podrážky z polohy podle obr. 4 doleva, až nos 63 blokovací páky 59 narazí na pevný doraz 64 na tvarovém kuse 36. Tím se zastaví posuvný pohyb blokovací páky 56, která se natočí kolem kyvné osy 43, čímž blokovací čep 611 vyklouzne z prohlubně 61 nosné páky 56, jak ukazuje obr. 5. Neznázorněná zarážka zabraňuje dalšímu pohybu závěrne páky 49 směrem dopředu, to znamená vzhledem k výkresu dále doleva. 0 d okamžitého stavu podle obr. 5 tlačí otvírací pružina 47 držák 44 podrážky směrem nahoru, přičemž západkový váleček 65, zatížený slabou vinutou ohýbanou pružinou 58, objede závěrnou páku 49 po čelní straně, takže na konci pohybu zaujme patní držák znovu otevřenou polohu podle obr. 6.Znázorněná a popsaná provedení patního držáku mají rukojet k záměrnému otevření. Následkem toho se dají kombinovat s bežnou přední čelistí v bezpečnostní lyžařské vázánĺ. Obzvláště dobře se však hodi patní držák podle vynálezu ke kombinování s předními č-elistmi, které umožňují záměrné otvírání, avšak po uvolnění lyžařské boty se vracejí do své výchozí polohy. V tomto případě je bezpečnostní lyžařskévázání s patníin držákem podle vynáiezu neustále připraveno k našiápnutí lyžařské boty. Při takto kombinovaném vázání nemu sí mit patni držák Tukoje-ť k ZáillČľlléillil otevření.1. Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázäni, kde na základní desce k upevnění na lyží jsou uložený podélně posuvné saně udržované pri otevřeném patním držáku bez lyžařské boty V přední krajní poloze prostřednictvím tlačnê pružiny opřené přes stavěoi vřeteno o základní desku, přičemž saně nesou jednak držák podrážky výkyvný kolem vodorovné příčné osy a zatížený otvíraci pružinou a jednak závěrnou páku, která je uložená na vodorovné ose, zatížena vypinací pružinou a přesahuje V pracovní poloze patního držáku při nasazené lyžařské botě přes západkíivý váleček upravený na držáku »podrážky a blokovaný v pracovní poloze blokovací pákou, a přičemž patní držák má rukojvet k záměrnému otevření, vyznačený tím, že na základní desce 1 je uložen vůči slavěcímu vřetenu 5, 37 otočný doraz 7, 64 umístěný v dráze pohybu biokovací páky 21, 59..2. Patní držák podle bodu 1, vyznačený tím, že biokovací páka 21 je Výkyvné spojena s nosnou pákou 19 západkového válečku 18 a opatřena kulisou 23 tvaru L, kterou prochází kyvná osa 14 držáku 15 podrážky, přičemž bloko-vací páka 21 je opatřena příčným dorazem 24 pre záběr -s dorazem 7 základní desky 1, 3. Patní držák podle bodu 2, vyznačený tím, že blokovací páka 21 je prodloužena za kulisu 23 a ukončená rukojetí 25 pro ovládání držáku.4. Patní držák podle bodu l, vyznačený tím, že blokovací páka 59 ve tvaru T dosedá jedním podélným ramenem na nosnou páku 56 zápedkového válečku 65 a eji střední rameno je uleženo na kyvné oee 43 držáku 44 podrážky, přičemž blokovací páka 59 je opatřena dorazovým nosem 63 pro dosednutí na doraz 64 základní desky 1.

MPK / Značky

MPK: A63C 9/084

Značky: držák, deskového, patní, lyžařského, vázání, bezpečnostního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-229918-patni-drzak-bezpecnostniho-deskoveho-lyzarskeho-vazani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Patní držák bezpečnostního deskového lyžařského vázání</a>

Podobne patenty