Pohyblivý elektrický přívod

Číslo patentu: 229190

Dátum: 01.01.1986

Autori: Štefl Milan, Bělovský Jan, Svoboda Josef, Toman Otakar

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohyblivý elektrický přívod vytvořený z tuhých koaxiálních nebo pasových vodičů vyznačující se tím, že je složen nejméně ze dvou tuhých sekcí (l) spojených navzájem nejméně jedním vnitřním kloubem (2) kde na každém konci elektrického pohyblivého přívodu je po jednom vnějším kloubu (3), přičemž převod elektrického proudu přes všechny klouby (2) a (3) je proveden ohebnými vodiči (4).

Text

Pozerať všetko

« 229 190 vynález se týká pohyblivého elektrického přívodu e nízkou indukčností a vysokou proudovou zatížitelností.Elektrické přívody s nízkou indukčností jsou řeěeny nejčaatěji jako koaxiální, sestávající zo dvou eouosýcn vodičú, kde vnější vodič má tvar trubky a vnitřní vodič je bud trubkový, nebo plný. Nízká indukčnost koaxiálních přívodů způsobuje nízké napětové úbytky. V oboru elektrických středofrekvenčních ohřevů je někdy nutno přivádět elektrický proud o intenzitě několika tisíc ampér a kmitočtu přes l kHz do pohybujících se induktorů. Vzhledem k použitému kmitočtu má indukčnost přívodů rozhodující význam pro přenos potřebného výkonu. Tuhý koaxiální přívod nelze použít a pohyblivý, vzduchom chlazený koaxiální přívod, sestavající z vnitřního lane e vnějšího opletení, má extrémne velký průřez a tím obvykle i malou mechanickou poddajnost.Doaud známé pohyblivé přívody s vysokou proudovou zatížitelností jsou řešeny obvykle tak, že sudý počet elektrovodných len je vložen do hadic protékaných vodou a tvoří svazek, ve kterém jsou jednotlivé hadice e elektrovodnými łany vůči sobě navzájom polohou přesně určeny a mechanicky zafinovány. Tímto způsobem je při zachování pohyblivosti přívodu dosaženo nižší indukčnosti. Poddajnost takového přívodu je však omezená, hmotnost přívodu je stále značná e indukčnost je snížena jen částečně.Uvedené nevýhody dosud známých pohyblivýcn elektrických přívodů s nízkou indukčností a vysokou proudovou zatížitelností od straňuje v podstatná míře pohyblivý elektrický přívod podle vynálezu, vytvořený z tuhých koaxiálních nebo pasových vodičů, jehož podstata spočívá v tom, že je složen nejnáně ze dvou tuhých sekci spojených navzájom nejnáně jedním vnitřním kloubcm, kdena obou koncích přívodu je po jednom vnějäím kloubu, přičemž pře 3 22 s 1 on 1vod elektrického proudu přes všechny klouby je proveden ohebnymi vodiči.Podstatnou výhodou pohyblivého elektrického prívodu podle vynálezu je malá indukčnost, protože je převážně tvořen vedením s nízkou indukčnoetí a krátké ohebné vodiče v místech kloubů zhoräují elektrické vlastnosti tím méně, čím je celková délka přívodu větší a počet kloubů menší. většinou neni důvod používat více než dvou tuhých sekci, což je minimélni počet, kdy má při- A vod 3 klouby. Další podstatnou výhodou je relativně malé hmotnost i příčné rozměry přivodu, což je umožněno vysokou proudevou zatížitelností. Vysoké proudová zatížitolnost je ovšem podmíněne vodním chlazenin. Další výhodou pohyblivého přívodu podle vynálezu je to, že při použití jen dvou tuhých sekci je pohyblivost přívodu jednoznačně dána pohybem obou konců přívodu a nemůže docházet k nekontrolovatelnému kývání, jako je tomu u jakéhokoliv volně visícího kabelu, nebo kabelového svazku. To je významné zejména tam, kde připojený elektrický spotřebič koná pohyby s větším zrychlením a na delší dráze.Příklad provedení pohyblivého elektrického přívodu podle vy nálezu se sekcemi vytvořenými z tuhých koaxíálních vodičů je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. l je celkové uspořádání pohyblivého elektrického přívodu, na obr. 2 je příklad provedení ohebného vodiče.Pohyblivý elektrický přívod podle tohoto příkladu je v podstatě proveden tak, že nejméně dvě tuhé (koaxiélní) sekce l jsou spojeny nejméně jedním vnitřním kloubem g a na každém konci pohyblivého elektrického přívodu je po jednom vnějším kloubu Q. Převod elektrického proudu přes všechny klouby g a.§ je proveden ohebnými vodiči 3. Tuhá koaxiélní sekce je vytvořena z vnější trubky tuhé koexiální sekce 1, vnítřního vodiče tuhé koaxiální sekce § a izolace g. Neznázorněné vodní chlazení tuhých koaxiálních sekci může být provedeno např. tak, že jeden okruh chladící vody je veden dutinou vnitřního vodiče tuhé koaxiální sekce § a druhy okruh chladící vody je veden neznázorněnou trubkou, která je nasunuta na vnější trubku tuhé koaxiální sekce 1. Jeden konec pohyblivého elektrického přívodu je vnějším kloubem 1 připojen k nepohyblivé části zařízení 2 a druhý konec je opět vnějším kloubem 1 připojen°k pohyblivé části zařízení Q. Vnitřní klou by g a vnější klouby 3 mohou být jednoduše vytvořeny ze dvou čás 4 - 229 19 atí spojených čepem, mohou být upevněny na vnitřních vodičích tuhých koaziálních sekcí 1 e s výhodou zhotoveny celé z izolačního materiálu, např. z polyamidu. Při použití izolačního materiálu nedochází k inâukčnímu ohřevu kloubů vlivem magnetického pole,vytvořeného ohebnými vodiči 1. Jestliže pohyblivé část zařízení Q koná složitějäí prostorový pohyb, je třeba přizpůsobit vnější klouby 1 tak, aby mohly kývat vo dvou rovinách. Mohou být v takovém případě vytvoreny jako kardanovy klouby, kulové klouby apod.Ohebné vodiče A mohou být např. vytvořeny ze dvou koncovek gg, k nimž je připájeno duté elektrovodné lano ll, přes ktoré je přeteženo hadice ga upevněná na koncovkách gg. Dutými koncovkami gg a hadicí lg protéká chladící voda. Střední válcová část koncovek lg je připojéna neznázorněným svěrným spojem k pŕísluěnému vodiči tuhé (koaxiální) sekce g. Svěrný spoj umožňuje rýchlou výměnu celého ohebného vodiče v případě poškozeníza provozu.Pro chlazení ohebných vodiöů 3 mohou být použitý stejné chladící okruhy, jako pro chlazení obou vodičů tuhých (koaxiálhích) sekci ł. , Podobným způsobem lze vytvořit i pohyblivý elektrický přívod,kde tuhé sekce mají tvarneznázorněných pasových vodiěů, kde každou sekci tvoří nejmeně dva navzájom elektricky izolovaně tuhé paeové vodiče naplocho přiložené k sobě s co nejmenší vzdáleností.229 190 Pohyblivý elektrický přívod vytvořený z tuhých koaxiálních nebo paeových vodičů vyznačujicí se tím, že je eložen nejméně ze dvou tuhých sekci (1) spojených navzájem nejméně jedním vnitřním kloubem (2), kde na každém konci elektrického pohyblivéhopřívodu je po jednom vnějším kloubu (3), přičemž převod elektric-Akého proudu přes všechny klouby (3) a (3) je proveden ohebnými vodiči (4).

MPK / Značky

MPK: H05B 6/10

Značky: přívod, elektricky, pohyblivý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-229190-pohyblivy-elektricky-privod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý elektrický přívod</a>

Podobne patenty