Sloučenina pro kationizaci polymerních materiálů a způsob jejich přípravy

Číslo patentu: 229063

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sloučenina ke kationizaci polymerních materiálů obecného vzorce (I) kde k je celé číslo 1 nebo 2, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny, M je pětičlenný nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku, odvozený od pyrazinu, piperazinu, pyridazinu, pyrimidinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu a imidazolu, kde jednotlivé atomy vodíku mohou být substituovány alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíků 1 až 4, vázaná na dusíkovém atomu skupiny M.

Text

Pozerať všetko

Průnwolové uplatnění nelezly zatím trimetylamoniová sloučeniny tohoto typu. Některé ekologické problémy, především nepříjemný zápach, brání ěirěímu využití.Proto byly nově chráněny sloučeniny, kde je jeden z metyld nahrazen benzylem, cena těchto příprevků je vlak proti předchozím vyěěí.Sloučeniny podle vynálezu jsou cherakterizovárxy vyšším účinkem než eloučeniny obecněho vzorce (II), přičemž nemají žádná nedostatky z ekologického hlediska.zavedením dvou reaktivních skupin Y se výrazně zvyěude využití pŕípravků a umožňuje je využít i pro některá delší technologie, které jsou áednofunkčními přípravky nerd-senzovatelné. Jde hlavně o síĺování celulőzy, zlepěující její užitné vlastnosti z hlediska mačkavoati a zotavení po zmnčkání e možnost vázat na celulőzový substrát i jiná než anion tová barviva. .OH C 1 solí heterocykliowch sloučenin z tabulky 1 půsohením epichlőrłxydrinuSloučeniny a pětičlenným kruhom lze vyrobit například z imidazolu ve vodnám prostředíGH-NH C 1 CH-N-CH 2 CH-CH 2 C 1 n | 2 CHZCLGHÝHZ l | ca H . ca ca OH c 1 N/ o NI l H 052-12342143 229063 Sloučeniny obecného vzorce (I) se skupinou CH 2-CH-CH 2- lze nejvýhodněji připravit pů x 0/sobením alkelických hydroxidů na sloučeniny obecného vzorce (I) se skupinou CH 2-CH-CH 2 C 1 OHMolárním poměrem resgujících komponent vznikají sloučeniny obecných vzorcůkde význam symbolu M, k, X, n je stejný jako u obecného vzorce (I).Praktické možnosti výroby sľoučenin podle vynálezu jsou uvedeny v příklsdech.Do smaltovaného duplikátoru obsahu 100 1, který je opatřen zpětným chladičem a míchadlem se předloží 203 kg kyseliny chlorovodíkové 36 . Za stáleho chlazení se postupně přin dává 80 gg pyrimidinu tak, aby teplote nepřekročils 70 °C. Po přidání pyrímidinu se teplota roztoku upraví na 40 °C a při této teplotě se začne postupně dávkovat 184 kg epichlőrm hydrínu. Chlazením se teplota resgujíoí směsi udržuje v rozmezí 40 až 55 °C. Po přidání celého množství epichlőrhydrinu se zastaví chlazení s teplota reakční směsi vystoupí až na 80 až 85 °C. Reskce pak doběhne a po 30 minutách od dosažení maximální teploty se reakční směs ochladí na 25 až 30 °C. Reskcí vznikl vodný roztok obsahující 70 1,3-bis(3-ch 1 őr-2-hydroxypropyl)pyrimidindiyliumchlorídu. Teoretícký výtěžek 72,3 .Množství účinné látky se stanoví argenometrícky z rozdílu stanovení celkového chlőruDo skleněné tříhrdlé banky se zpětným ch 1 sdičem,míchad 1 em a teploměrem se předloží196 g 50 kyseliny sírová. Potom se postupně přidává 82 g I-metylimidazolu. Teplota reakčnísměsi se upraví na 80 °C a při této teplotě se začne dávkovat 184 g epichlőrhydrinu. Rýchlost nátoku epichlőrhydrinu se volí tak, aby se teplota udržela v rozmezí 80 až 90 °C. Po přidání celého množství epíchlőrhydrinu se nechá směs 60 minut doreagovst. Reakční směsse ochladí na teplotu 20 °C s při této teplotě se postupně přidává 160 g 50 Nu 0 H. V průběhu reakce nesmí teplots překročit 25 °C. Po přidání celého množství roztoku Na 0 H se ponochá smês za stáláho chlazení dorasgovst ještě 30 minut. Pokud se po ukončení chlazení teplota reakční směsi ssmovolnš nezvyäuje, je reakce ukončena. Množství účinné látky 1,3-bis(2,3-epoxypropyl)-1-metyí-inídszolindiylíumchloridu se stanoví títrací roztokem kyseliny chlorovodíkové. Obsah účinné látky je v deném případě 67,2 . Teoreticky výtěžek 7 |,1.A Ve skleněné baňee podle příkladu 2 se rozpustí ve 120 g 50 kyseliny octové 80 g pyrazinu. Teplota roztoku se upreví-chlazením na 25 °C. Při této teplote se začne pozvolna dávkovat 184 g epiohlőrhydrinu. Teplota reakční směsi začne samovolně stoupat. Regulací nátoku epíchlőrhydrinu a chlazením se udržuje teplote v rozmezí 25 až 30 °C. Po přidání celého množství epichlőrhydrinu se přeruší chlazení a teplota samovolně stoupne až na 65 °C. Směs se poneché deště 60 minut při této teplotě reagovat. Tím je reakce dokončene. Reakční směs obsahuje 72,3 519 1,J-bie(J-chlőrd-łwdrowpropylbyrazindiyliumacetátů. Teoretický výtěžek je 76,1 96.V laboratorní eparatuře podle příkladu 2 se ve 203 g lqseliny chlorovodíkové 36 rozpustí 116 g 1,4 dimetylpiperazinu. Ohlazením se teplota upraví na 30 °C a během 2 hodin se postupně přidává za etálého chlazení 184 g epicłxlőrhydrinu tak, aby se teplote reakční směsi udržovele mezi 30 až 40 °C. Po přidání celého množství epichlőrhydrinu se přeruäí chlazení a teplota reakční směsi samovolně vystoupí až na 80 °C. Jakmile začne teplota smäsi kleset, je reakce ukončena. Teoretický výtěžek 1,4-bieU-chlőr-ä-hydroxypropyl)-1,4-dimetylpiperaoindiylinmchloridu Je 73,9 119, skutečně nalezeno 71,1 96.Ve skleněné aparatuře podle příkladu 2 se ve 203 g kyseliny chlorovodíkové rozpustí 80 g pyridezinu. Při teplote 30 °C se začne postupně přidávat 184 g epichlőrhydrinu- TOPlota směsi se udržuje chlazení v rozmezí 35 až 45 °C. Po přidání celého množství epichlőrhydrinu (2 h) ee zastaví chlazení a teplota tak eamovolně vystoupí na 85 °C. Při táto teplotě se ponechal eměs doreagovat Ještě 30 minut. Teoreticlą vzýtěžek ĽZ-bieü-chlőr-Z-łrydroxypropylmyridazindiyliumchloridu de 72,3 53. Skutečnö nalezeno 65,7 ř.Ve skleněné laboratorní aparntuře podle příkladu 2 ae rozpustí v 98 g 50 kyseliny sírová 68 g pyrazolu. Teplota směsi se upraví ne 80 °C a během 2 hodin se postupně přidavá 184 g epichlőrłxydrinu. Reakční teplota se udržuje chlazením v rozmezí 80 až 90 °C. Po přidání celého množství se reakční omše ponechá doreegovut při 90 ° 0 ještě 30 minut. Teoreticlqý výtäžak 1,Z-bis(B-chlőr-Z-łwdrorypropylbyreznliniumeulfátu je 86,3 5. skutečně zjiätěno 79,2 1.Podle postupu popsanâho v příkledě 6 a se stejným množstvím ostatních chemikálií se místo pyrezolu použije 70 g pyrazolinu. Teoreticlą výtěžek 1,2-bis(3-chlőr-2-hydroxypropynpyraaoliniumsulfátu je 86,1 i. Nalezeno 78,8 96.V aparatuřc podle příkladu 2 se ve 240 g kyseliny octová 50 rozpustí 100 g |,2-dimetylpyrezolidinu. Při teplot 50 °C ee postupne přidává během 2 hodin 184 g epichlőrhydrinu. Po přidání celého množství epichlőŕhydrinu ae omše ponechá ještě 30 minut doreagovat při teplotě 60 °C. Teoretický výtěžek 1,24313(3-chlőr-2-lrxydroxcypropylDyľazolidindiyliumacetátu je 76,8 5. Nalezeno 69,2 . i5 229063 Příklady sloučenin podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce I a II.R je atom vodíku nebo alkyl s počtem uhlíkü 1 až 4.T a b u 1 k a II Příklady sloučenin podle vynálezu

MPK / Značky

MPK: D06P 5/22

Značky: přípravy, materiálů, způsob, jejich, kationizaci, polymerních, sloučenina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-229063-sloucenina-pro-kationizaci-polymernich-materialu-a-zpusob-jejich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sloučenina pro kationizaci polymerních materiálů a způsob jejich přípravy</a>

Podobne patenty