Číslo patentu: 228791

Dátum: 15.04.1986

Autor: Balák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zavážací zakladač je vhodný najmä pre moriacu a pokovovaciu linku. Pozostáva z elektrického kladkostroja, pojazdne usporiadaného na dráhe, opatreného po obidvoch stranách zvisle orientovanými vodiacimi profilovými dráhami pre koncové časti nosníka bremena. Riešeným problémom je zvýšenie manipulačnej kapacity pri súčasnom umožnení nesúmerného zaťaženia nosníka bremena, pri čo najmenšej konštrukčnej úprave pôvodného zavážacieho zakladača. To sa dosahuje tým, že vodiace profilové dráhy 4 sú medzi sebou premostené aspoň jedným horným nosníkom 41 a aspoň jedným dolným nosníkom 42, pričom nosník bremena je tvorený aspoň dvomi rovnobežnými priečnymi nosníkmi, na ktorých sú upevnené viacnásobné závesné vidlice 62, a vodiace čapy 63 nosníka bremena sú na ich koncoch opatrené spojovacím kusom 64 s otvormi 65, 66, usporiadanými do "T".

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka zavázacieho zakladače, vhodného najmä pre moriacu a pokovovaciu linku, tvoreněho elektrickým kladkostrojom, pojazdne usporiadaným na dráhe a spojeným s rámom, opatreným po obidvoch stranách zvisle orientovanými vodiacimi profilovými dráhemi pre koncové časti noaníka bremene.Podľa súčasného stavu techniky je zavážecí zakladač konštruovaný tak, že prípadné nesrovnfsti zaťaženia nosného bremeno kompenzujú dve lanové vedľa seba usporiadané kladky,takže sa tieto nerovnomernosti neprenášajú na zvislé vodiace profilové dráhy. Preto pri ich konštrukcii netreba brať osobitný zretel na ich stabilitu. Určitou nevýhodou je však znížená manipulačná kapacita, a tým aj znížená výrobná kapacita linky.Uvedené nevýhody odstraňuje zavažací zakladač podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vodiace profilové dráhy, okrem toho, že sú spojené e rámom, sú ešte aj medzi sebou premostené aspoň jedným horným nosníkom a aspoň jedným, voči nosníku bremeno obkročne tvarovertým dolným nosníkom, pričom nosník bremeno je tvorený aspon dvomi rovnobežnými priečnymi nosníkmi, na ktorých sú upevnené viscnásobná závesné vidlice, s vodiace čapy nosníka bremena sú na ich konco.ch opatrené spojovacím článkom a otvormi usporiadaxąými 1 do T, kde jeden z otvorov je určený pre prorilovú sponu zvislého vozíka.Výhodou zevážacieho zakladače podľa vynélezu je, že pri konštrukčne i výrobne málo ×náročnom spevnení zvislých vodiacich profilových dráh sa dosiahne podstatné zvýšenie manipu lačnej kapacity pri možnosti lubovolmého, i nerovnomerného rozloženia bremien e pri mož nosti zjednodušenie, a tým aj zhospodárnenia niektorých iných konštrukčných detailov, akoje napríklad lanové kladka, zvislý vozík epod. Obzvlášť je výhodné ked v strednej častinosníka bremena je zvielé lozisko pre lanovú kladku. Tým sa umožní lanovej kladka natá čať sa okolo zvislej osi počas navíjania resp. odvíjania sa nosného lane. To se priaznivoprejaví na znížení priečnych síl, ktorými tlačia vodiace kladky zvislého vozíka na zvislúvodi acu profilovú dráhu.Príklad vyhotovenia zavážacieho zakladače je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje schematický náryený pohľad na zavéžací zakladač, obr. 2 bokorysný pohľad, obr. 3 detailný bokorysný pohľad na zvislý vozík, obr. 4 detailný nárysný pohľad na nosník bre- V mena, obr. 5 detailný bokorysný rez spojovacieho kusu a obr. 6 detailný pbdorysný rez spojovacicho kusu.dráhe nad veňami g a spojeného s rámom 3, opatreného po obidvoch stranách zvisle orien tovanými vodiacimi profilovými dráhami i, pre zvislé vozíky 1, upevnené na koncovýchčastiach, tj. na vodiacich čapoch 6 | .nosníka § bremena. Vodiace profilové dráhy 5, okremtoho, že sú spojené s rámom 3, sú ešte aj medzi sebou premoetené jedným horným hosníkom 51a jedným dolným nosníkom g, pričom horný nosník A je priamy, zatiaľ čo dolný nosník g 2je vo vodorovnej rovine tverovaný do U, takže je usporiadaný obkročne voči nosníku gbremeno. V hornej časti je každá vodiace profilová dráha opatrená koncovou prírubou 3,1 O a po jej dĺžke sú rozložené rosperné príruhy u. Nosník g bremena je tvorený tromi rovnobežnými priečnymi nosníkmi 6, na ktorých sú upevnené viacnásobné závesné vidlice Q. Vodiace čapy á nosníka Q bremeno sú na oboch konooch opatrené spojovacím článkom QAs prvým otvorom ü, ktorým je nasunutý na vodieci čap Q a druhým otvorom 6 §, ktorý je voči prvému otvoru Ži usporiadaný kolmo, teda do T, a do ktorého je neeunutá profilová spona il, tvoriaca ákledný dielec zvislého vozíka ž. Zvielý vozík 2 je dalej tvorený vodiacimi kladkani 52 uloženými na čapoch 13, ako aj odveľovacimi kladkami 51, uloženými na druhých čapoch ü. Celý nosník á bremeno je zavesený na jedinej lanovej kladke 61,uloženej svojim čapom §§ vo zvislom ložisku § 2 usporiadanom v strednej časti noeníka á bremeno. Otočné uloženie lanovej kladky 5 L je nutné preto, aby nosné lano, ktoré se pri navíjaní ukladá na bubni kladkostroja 1, nevyvijalo priečnu silu na nosník g bremeno e tým aj na vertikálne vodiace profilové dráhy 1 zakladače. Vodorovnú polohu nosníka g. bremena zabezpečujú zvislé vozíky 5 i v prípade nesúmerného zaťaženia. Horný nosník 11 i dolný nos 3 228791nik g spevňujúci obidve zvislé profílová dráhy A, zaoraňujú priàčeniu nosníka g bremeno najmä pri takomto, nesúmernom zaťažení. Tri rovnobežne nosníky § bremeno umožnia podstatné zvýšenie manipulačnej kapacity.Zavéžaci zakladač pracuje tak, že jeho xmsník 6 bremena svojou závesziou vidlicou g zachytí čap 1 L závesu 1 bremena, ktorý ,je založený v lôžku § mi ráme vane g. Ďalšia meni- pulácia priebehu podľa stanoveného programu zakladanie.1. Zavážací zakladač, najmä pre moriacu a pokovovaoiu linku, tvorený elektrickým kladkostrojom, pojazdne usporiadaným na dráhe, opatreným po obidvoch stranách zvisle orientovanými vodiacimi profilovými dráhami pre koncové časti nosníka bremena, vyznačujúoi sa tým,že vodiace profilové dráhy (4) sú medzi sebou premostené aspoň jedným horrąým nosnikom (41) a aspoň jedným dolným, voči nosniku (6) bremeno obkročne tvarovaným dolným nosníkom (42), nosník (6) bremeno je tvorený aspoň dvomi rovnobežnýmí priečnymi nosnílmi (61), na ktorých ąsú upevnené viacnásobné závesné vidlice (62), a vodiace čapy (63) nosníka (6) bremena sú na ich koncoch opatrené spojovacim článkom (64) s, otvormi (65, 66), usporiadanými do T,kde jeden z otvorov (65, 66) je určený pre profilovú sponu (51) zvislého vozíka (5).2. Zavážací zakladač podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že v stredąiej časti nosníka (6) bremeno je zvislé ložiska (69) Pre lanovtłkladku (67).

MPK / Značky

MPK: B66C 5/00

Značky: zakladač, zavážací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-228791-zavazaci-zakladac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zavážací zakladač</a>

Podobne patenty