Zařízení na vyrovnání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 228769

Dátum: 15.04.1986

Autori: Heizke Josef, Mikeš Petr, Nespěšný Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení na vyrovnávání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje, zejména se sekcionálním vlnitým prošlupem a sice napětí, které vzniká při vytváření prošlupu pro zanášení útku, případně dalšími vlivy. Podstatou zařízení je, že obrysová přímka vychyloveče 4 je tvaru alespoň jednoduché šroubovice 6, jejíž styková hrana 5 s osnovou 2 je zaoblena, a kde počet vrcholů takto vytvořené šroubovice 6 je alespoň totožný s počtem prošlupních vln, přičemž počet vrcholů šroubovice 6 ve styku s osnovou 2 je totožný s počtem prošlupních vln.

Text

Pozerať všetko

vynález se týka zařízení na vyrovnávání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje,zejména se sekcionâlním prošlupem a sice napětí, ktoré vzniká při vytváření prošlupu pro zanášení útku, popřípadě dalšími vlivy.Osnovní napětí na víceprošlupním tkacím stroji je vlivem vytváření prošlupu a dalšími vlivy kolísave, což se projevuje nepŕíznivým namáháním příze, zejména u přízí s nižší pevností a to v její zvýšené přetrhovosti. Z tohoto důvodu jsou tkscí stroje vybavovány zařízením,jež toto napětí zmírňuje nebo se snaží vyrovnat. Podmínka je, aby hladina zdkladního napětí osnovní příze byla při tkaní v průběžném čase stála a to po celé delce i šířce tkacího stroja. Základní napětí osnovy se nastavuje regulátorem napětí. Velikost základního napětí je závislá na druhu vazby látky, dostavy a na pevnosti použité příze osnovy apod.Je známo zařízení na vyrovnávání napětí osnovy tkacích strojů se sekcionílním vlnitým proělupem, jehož podstatou je, že z jedná strany osnovy, v úseku roviny osnovy mezi svdrkou a prošlupem, jsou uspoŕádány dvě rovnoběžné, napříč rovinou osnovy vedoucí lišty s opěrnými hranami, kdezto z druhe strany osnovy, proti úseku roviny osnovy vymezenám opěrnými hranami opěrných lišt, je uspořádán vychylovač osnovy, pracující v protitaktu se zařízením na vytváření prošlupu. Vychylovač je vytvořen v podobě rotující soustavy vaček, kdy každá Jednotlivá vačka je určena jedná sekci. Vzájomné jsou vačky poatočeny a mezi sebou oddelený dälicími lamelami. Pro snížení otěru osnovy je vložena mezi vychylovačem a cenovou vložka k zamezení otěru, napŕ. tkanina nebo vodič ve tvaru písmeno U pro uložení pŕíze osnovy jednotlivé sekce. Vodiče jsou pevně spojený s ohebným pásom, který je jedním koncern upevněn na rámu boku vychylovače v protismeru jeho otáčení a druhým koncem za napínací pružina, zakotvenou v rámu po druhém boku vychylovsče osnovy.Nevýhodou výše uvedeného zařízení je, znčná složitost způsobená delením na sekce a zařazením mezičlenu, ktorý ovláda osnovní nitě. Takováto zařízení má vysoke výrobní náklady a pro velký počet dílců je v provozu značné nespolehlivé a má vysoká opotŕebení. Také při zakládáni osnovy a navazování přetrhu je ztíženć manipulace s přízí naváděním do vodiču.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje zařízení na vyrovnávání napětí osnovy víceproě» lupního tkacího stroje, jehož podstatou je, že obrysová přímks vycłąylovače je tvaru slappoň jednoduché šroubovnice, jejíž styková hrana s osnovou je zaoblena, kde počet vrcholu takto vytvořené šroubovnice je alespoň totožný e počtom proälupních vln, přičemž počet vrcholů eroubovnice, které jsou ve styku s osnovou je totožný s počtom proälupních vln.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že při své jednoduchosti a malém počtu dílů je udržovaná hladina základním napětí pŕíze osnovy, tj. napětí při uzavřenám prošlupu dané regulátor-em, udržováno po celá délce i síť-ce osnovy na stejné výši v průběžnem čase. V požadovaných časových okamžioích je možne napětí zesílit, aby se doedhlo větší technologické účinnosti, napr. při přírazu, čímž se dosáhne lepší setkatalnosti s v případě napr. rotačního paprsku sníží počet přebehu příze. Je odstraněno dynamická namáhání osnovy, toto eo ponecháva pouze pro příraz. Je anížena pietrhovoet přízí. Z tohoto důvodu je možno setkávat e dobrymi výsledky i příze s nižší pevnosti v osnově. Přední okraj tkaniny je přímý, bez vlnění. Proělup je čistý a bez epínákd. Požadovanou hodnotu vyrovnivání lze snadno seŕídit i během provozu. Obeluhastroje má zníženou pracnost při zakládání osnovy a navazování přetrhu příze osnovy. Příklady zařízení podle vynálezu, jsou znázornený na pripojených výkresoch, na nichž obr. l představuje schéma části tkacího stroje se zařízením na vyrovnávání napětí osnovy podle vynálezu s otevřeným prošlupam, obr. 2 schéma části tkacího stroje sa zařízením na vyrovnávání napětí osnovy podle vynälezu s uzavřeným proělupem, obr. 3 - řez vychylovačem,kde šroubovice je opatrena lištou, obr. 4 - řez vychylovsčem, kde äroubovice má tvar trojúhelníku, obr. 5 - řez vychylovačem, kde šroubovice má tvar elipsy, obr. 5 - řez vychylovačem, kde šroubovice má tvar obdélníku, obr. 7 vychylovač osnovy tvaru jednoduchá ěroubovica.Na zjednodušeném schématu tkacího stroje na obr. 1 a 2 je znázorněn osnovní víl l,na němž je navinuta příze osnovy g. Z osnovního vúlu 1 je soustava osnovních přízí, tj. osnova g vedena do zařízení na vyrovnúvání napětí osnovy g. Zařízení naĺvyrovnávdní napětí osnovy g, sestává z dvojice napříč nad osnovou g jdoucích rovnoběžných operných líšt j, které se dotýkrají osnovyg, mezi nimi je pod cenovou g rotující vychylovač 1, který je možno výškově proti rovině osnovy nastavovat a tím seřiiovat výšku vychýlení osnovy.Vychylovač 1 je tvořený stykovou hranou 2 jejíž obrysovú přímka je tvaru äroubovice á alespoň jednochodé. Styková hrana 2 s osnovou g je zaoblené a je určena k vychylování osnovy g z roviny proti směru působení opěrných lišt 1. Styková hrana í může být pro snížení otěru o osnova g opatřona vrstvou tvrdší než základní materiál vychylovače i např. vrstvou chromu, smaltu, skla apod. případně může být upravena napr. kalcním, nitridováním apod. Na obr. I je znázorněno postavení vychylovače i při otevřeném proälupu I. Na obr. 2 je znázorněno vychýlení osnovy g vychylovačem 1 při uzavřenám prošlupu. Celé zařízení na vyrovnáváni osnovy g je neznúzornězwmi šrouby upevněno na rámu stroje a je poaouvatelné po OSnOVĚ g.Za zařízením na vyrovnávćní napětí osnovy 2, prochází osnova 2 neznázorněným nitovým křížem a neznázorněnou přední tyčí do nitěnky g, vytvářející prošlup 1,321 kterým prochází neznázorněnou rompínkou a dále na zbožový vél. Náhon tkalcovskeho stavu není znázorněn,není rovněž znázorněn pohon vychylovače i, jehož pohon musí být vůzán ne pohon zařízení vytvářejíoího prclšlup 1 a to tak, že zařízení na vytváření prošlupu 1 a vychylovač A prscují navzájom v protitaktu. Na obr. 3 je vychylovač g se šroubovící 6 jejíž stykovú zaoblené hrana 2 s osnovou g, je tvořeno lištou 2, nerozebíratelně spojenou se šroubovicí á napr přilepena, připájena, přivařene, přinýtováne spod., nebo rozebíratelně spojene šrouby, nasunuta do drážky atd.Na obr. 4 je znázorněn vychylovsč i se šroubovicí Q, která v příčnem řozu mi tvar trojúhelníku. Na obr. 5 je znázorněn vychylovač A se šroubovicí Q, která v příčném řezu má tvar elipsy. Na obr. 6 je znázorněn vychylovač 1 se šroubovici Q, která v příčném řezu má tvar obdélníku. Na obr. 7 je znázorněn celkový pohled na vychylovač i se ěroubovicí § na hřídeli lg, přičemž počet vrcholů šroubovice á je alespoň souhlssný s počtem prošlupních vln, která jsou ve styku s osnovou g tkacího stroje. Vychylovač A je upevněn na hřídeli Q neznázorněxxými. šrouby a tím je umožněno seřizování polohy vrcholu šroubovice § vzhledem k průběhu prošlupní vlny.Při funkcí zařízení na vyrovnávúní napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje se otúčí vycłwlovač A a výhodou proti směru posuvu osnovyg a to tak, že vrchol šroubovice 6 tvorený stykovou hranou i napíná osnovu g proti opěrným lištäm ja současně postupuje stejnou rychlostí a směrem s prošlupní vlnou. Rotující vychylovač i střídavě vypíná a uvolŠuja v průběhu tkacího cyklu osnovu g, přičemž k nejvyššímu uvolnění osnovy g dochází vždy při otevření proâilupu 1, a k nejvyšěímu napnutí v okamžiku přírazu, kdy je současně prošlup 1 uzavřen. Výškovým nastavením vychylovače 1 proti osnově 2 je možno seŕídit velikost vychýlení a sílu napnuti osnovy g a současně délku časového úseku uvolnění a napnutí-osnovy g-,což je důležité z hlediska možností zpracování různáho sortimentu přízí.v vynálezov může být použito u víceprošlúpních tkacích strojů.1. Zařízení na vyrovnňvíní napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje se sekcionálním vlnitým prošlupem sostúvající ze dvou napŕíč nad osnovu jdoucích rovnoběžných líšt mezi nimi je pod oanovou rotující vychylovač odpovídající alespoň äířce osnovy, vyznačující se tím, le obryaovl přímkn vychylovače (4) je tvaru jednochndé ěroubovice (6), jejíž stykováhrana (5) 3 osnovou (2) do zabblena a kde počet vrcholů takto vytvořené šroubovice (6) jealespoň totołný a počtom proülupních vln. přičemž počet vrcholů šroubovice (6) ve styku s oanovou (2) je totołný s počtom proělupních v 1 n.2. Zařízení podle bodu I, vyznaćující se tím, že vrchol šroubovice (6) vychylovače(4) do tvoŕen lištou (9) jejíž styková hrana (5) s osnovou (2) je zeoblene, přičemž lišta(9) de ae ěroubovicí (6) spojene. Ú3. Zařízení podle bodu I, 2 vyznačující se tím, že příčný průřez ěroubovice (6) vychyloveče (4) mi tvar trojühelníku.4. Zařízení podle bodu 1, 2 vyznačující se tím, zo příčný průřez šroubovice (6) vychylovače (4) má tvar elipsy.5. Zařízení podle bodu 1, 2 vymnačující se tím, že pŕíčný průřez šroubovice (6) vychylovačo (4) mi tvar obdělníku.6. Zařízení podla bodu 1 vyznačující se tím, že zaoblené styková hrane (5) s osnovou(2) je tvrdší ne základní materiál vychy 1 ovače(4).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: vyrovnání, napětí, víceprošlupního, stroje, osnovy, tkacího, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-228769-zarizeni-na-vyrovnani-napeti-osnovy-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na vyrovnání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty